The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1753

        Cautela Confessarii pro Foro Sacramentali

      Nicolaum Pezzana 1753 - (OE71) - Venetiis - Occasione Decretorum S.M. Alexandri VII Innocentii XI & Alexandri VIII eidem, ac ceteris Animarum Rectoribus exhibita, Ad Sacrorum Canonum, Conciliorum, ac Apostolicarum Constitutionum Praescriptum, & Legem aptata, ac Quatuor Libris Repartita - Contiene 490 páginas más: Regestum rerum notabilium, quas tum primus, & fecundus, tum tertius, & quartus liber exhibent - Encuadernado en pergamino - Títulos a dos colores y texto a doble columna - Hojas presentan leves pintas de óxido - Buen estado

      [Bookseller: LIBROSELCIDCAMPEADOR]
 1.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Specimen edfectuum aeris in humano corpore. Latine reddidit, atque additionibus, auctariisque illustravit, ornavit, auxit P. F. Fortunatus De Felici.

      Excudebat Joseph Raymundi,, Neapoli, 1753 - In -4, pp. (12), 335 (1 errata corrige). Leg. piena pergamena dell'epoca con tit. calligrafati al dorso. Fregi tipografici xilografati. Ottimo esemplare. Tratta degli effetti dell'aria sull'organismo umano (osservazioni sulle proprietà e qualità dell'aria, gli effetti sulle malattie con un capitolo dedicato alla peste e alle febbri pestilenziali). John Arbuthnot (1667 - 1735), fisico e matematico scozzese, fu membro dello Scriblerus Club, insieme a Jonathan Swift, Alexander Pope e John Gay. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Atlantis Libri Antichi]
 2.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Antiquitates et Memorabilia Historiae Franconicae, Darinnen insonderheit der Ursprung/ Einrichtung und Merckwürdigkeiten der Fürstlichen Residentz-Stadt Hildburghausen von denen ältesten biß auf die jetzige Zeiten aus bewährten Uhrkunden abgehandelt werden. ANGEBUNDEN: Antiquitates et Memorabilia Historiae Franconicae, Darinnen insonderheit der Ursprung/ Einrichtung und Merckwürdigkeiten der Stadt Eißfeld von denen ältesten biß auf die jetzige Zeiten aus bewährten Uhrkunden abgehandelt werden. ANGEBUNDEN: Antiquitates et Memorabilia Historiae Franconicae, Darinnen Insonderheit der Ursprung, Einrichtung und Merkwürdigkeiten der Stadt und Diaeces Königsberg, Sonnenfeld [Sonnefeld], Behringen und Schalkau Von denen ältesten biß auf die jetzige Zeiten aus bewährten Urkunden abgehandelt werden.

      Hildburghausen, Verlag Johann Gottfried Hanisch 1753-1755;. EA; 3 Bände in 1; ca 22x18 cm; (8) 590 Seiten; (4) 396 Seiten; (10) 446 Seiten mit 2 Kupfertafeln (im 3. Band); Halbledereinband d. Zt. mit Rückentitel (Einband bestoßen und berieben, Gelenke beschabt [aber alles fest und kompakt), Exlibris auf Innendeckel, Name auf Vorsatz, privater Stempel auf Seite [3] von Band 1 und einmal im Text, die ersten 5 Blätter mit kleinem Eckabriß [keinerlei Textverlust] rechts oben; sonst gutes, komplettes Exemplar); EA;. Zusammenbindung mit allen 3 von Krauß erschienenen Bänden, in dieser Komplettheit sehr selten!

      [Bookseller: Antiquariat Hilbert Kadgien]
 3.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Traité Des Diamants et Des perles, où L'on Considère Leur importance, on Établit Des Règles Certaines Pour En Connoitre La Juste valeur, et L'on Donne La Vraie Méthode De Les tailler. On y Trouve Aussi Des Observations Curieuses [.]

      Debure l'ainé - N. Tillard, Paris - 1753. In-8, plein veau marbré, dos à 5 nerfs, motif floral dans les entre-nerfs (reliure de l'époque). 1 f., faux-titre, titre, 1f. (dédicace), xxxv pp., 104 pp. 10 pl. (complet). Les coins et la coiffe supérieure ont été restaurés. Manque un feuillet à la dédicace.

      [Bookseller: Librairie Raimbeau]
 4.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        [Erz Stüffen und Berg Arten mit Farben genau abgebildet. Verlegt und herausgegeben durch Johann Michael Seligmann, Kupferstecher in Nürnberg./ Fossilium Metalla et Res Metallicas concernentium glebae suis Coloribus expressae ...

      [Nürnberg, J.M. Seligmann, 1753 (-65)]. 4to (215 x 175mm). pp. 1-28; pp. 1-28 (twice present, with Latin- and German text). With 21 beautifully handcoloured engraved plates, some heightened in gold. Later half cloth, green marbled sides. A very scarce work which remained unfinished. It was issued in parts and is hardly ever found complete. The present copy does not have the engraved title. Ward and Carozzi no. 1980 list a copy with 36 pages and 26 plates, the British Museum (Nat. Hist.) copy comprises the same number of pages and plates and the Vienna Natural History Museum has 38 plates. The Carl Krotki copy had 26 plates. The full number of plates and pages agreed upon seems to be 42 coloured plates with 52 pages of text, see Brunet and Cobres. However a few copies have 46 plates, the last 4 plates were published a few years after plate 42 was published. In June 2006 a copy from the Pierre Berès collection was sold in Paris with 46 plates. /Schmidel was a famous mineralogist-botanist editing Gesner's posthumous botanical publications. He was professor of pharmacology at Erlangen and served as physician to Margrave Carl Alexander.//The plates of the above work are outstanding and belong to the most attractive mineralogical plates ever made. "Gauthier d'Agoty, in his prospectus, discussed the difficulty involved in rendering minerals in color. ... He does make an exception here for the work of 'Mr. Schmiedel', whose handcoloured plates showing mineral specimens he acknowledges to be among the best we have in this genre" (Wilson. Mineral books p. 67).

      [Bookseller: Antiquariaat JUNK B.V. (Natural History]
 5.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        De Uiterlyke Wangestalte der Kerke, Tegen alle ongegrond en kwaad vermoeden Verdedigd, En de ware oorzaak daarvan aangetoond. Of Kerkreden, over Hooglied I: vers 6. Door Lambertus Evenhuis. WITH: Den Vorst Zerubabel, den Hoogenpriester Jozua, en al Godts Volk. Uiy naam van den Heere der Heirscharen door den Profeet Haggai opgewekt, en aangemoedigt tot den opbouw van den Tweeden Tempel, of Leerreden over Haggai I. vers 7, 8. Ter Inhuldiginge van den Eerwaerden, Godtzaligen, en Geleerden Heere Johan Vrolyk, Tot Leeraar in de Gemeente van J.C. te Delftshaven. Uitgesproken den 16 December 1742. door deszelfs Amptgenoot Abraham Oosterland. WITH: Het Groote Genadeligt Gods in zyne Dienaaren onder de Bediening der Genade, ontdekt in eene Intree-Predicatie over 2 Corinthen IV: 6. Door Jacobus Elisa Joannes Capitein, Africaanschen Moor, Predicant op St. George d'Elmina, En op zyn Eerw. verzoek uitgegeven door Hieronymus de Wilhem. WITH: De Wacht over het Geestelyk Vyer en Licht, in Gods Heiligdom, ofte Gemeinte te Brummen Brandende, volgens de Bediening des H. Geests, Op den 16. September 1736. toebetrouwt aan Gods Knecht Johan Isaac Rauwertz door Bernard Sebastiaan Cremer. WITH: Kerk-Redevoering over Marcus IX. vs. 49, 50 van misduiding geredt. Door Albertus Voget. WITH: Het Voortreffelyke Opzienders-Ampt, In het Geestelyk Broederschap der Ouderlingen van de Evangelische Kerke uytgebeelt, over Psalm CXXXIII: 1. Aanbevolen en Toebetrouwt aan Frans Lodewyk Cremer. Op den 22. Sept. 1737 in de Gemeynte van Jesus Christus te Rotterdam. Door Desselfs Vader Bernard Sebastiaen Cremer. WITH: Het Voorbeeldig Gedrag van een Dienaar des Nieuwen Testaments en de Zorgvuldige Waarneminge van Gods Heiligdom, Met de allergewenste Vrugten daar aan vastgehegt. Voorgesteldt en aangedrongen uit Zacharias III: 6, & 7. By gelegentheid der Bevestiginge van den Heere Johan Gerard Fisscher, tot Leeraer in de Gemeente J. Christi te Gendringen, op den 19 Febr. 1741. Door Philippus de Roy. WITH: Paulus Opgetrokken in den Derden Hemel, en van den Satan met Vuysten Geslagen, of Leer-Redenen over 2 Corinthen XII: 2-4. en 7-9. met een Voorbericht aangaande de Samenspraken der Hemelingen van Jacob Groenewegen. Door Bernhardinus de Moor. WITH: De Heilzame Vruchten, van een Getrouwe Euangely-Dienst, na het volmaakte Voorbeelt van dien groten Leeraar der Gerechtigheit, Christus Jesus Ingerigt. Voorgestelt, by gelegentheit der Bevestiginge van Do. Daniel Noortbergh. Tot ordinaar Herder en Leeraar van 's Hertogen-Bosch, uit Spreuk. XXVIII: 23. Door Cornelius de Witt. WITH: Voorbereyding en Proef-Predikasie voor des Heeren Heylig Avondmaal over de woorden 2 Chron. 30 vs. 8. WITH: De Heere Jesus Christus voor de Alleene ende Souveraine Koninck over sijne Kercke. Uytgeroepen in een verhandelinge over Psalm II. vers 6. Door Wilhelmus à Brakel. WITH: De Huis Predikant, tot dienst van alle Christelyke Huisgezinnen, of Noachs Geloovig en Godtvruchtig Voorbeeldt, In het bereiden van de Arke, tot zyns Huisgezins behoudenis. Zo tot getrouwe waarschouwing van de ongeloovige en onbekeerde Waereldt, als tot getrouwe bestuuring van geloovigen en bekeerden in hunne voornaamste christelyke huiszorgen. Uit Hebr. XI: vs. 7. Vertoont en Aangedrongen, door Antoni van Hardeveldt. WITH: Opheldering van eene der egwigtigste en zwaarste Plaatzen der gansche H. Schrift die tot noch toe niet genoegzaam verklaart is, of Leerrede over de woorden van den Brief aan den Hebreen, in 't 1ste Hooftstuk, het 3de lidt. In 't Fransch uitgesproken te Schwedt, (onder 't gebiedt des Konings van Pruyssen) door den Kerkredenaar La Grave. Vertaalt door Francois Halma. WITH: Leer-Reden over Amos III: vs. 6. Door Gosuinus van Kessel, Predicant in 's Graavenhaage, op Woensdag den 17. Juny 1744. WITH: De Noodzaakelykheid, Waardigheid en Verhooringe des Gebeds, In deszelfs Aart en byzondere Eigenschappen opengelegt, en tot Overtuiging, Uitlokking, aanmoediging en Vertroosting, door ernstige Toepassingen aangedrongen, in drie Leer-Redenen, over I Thess. V: 17., I Thess. V: 24. en Spreuke XV: 29. Benevens noch twee andere, over Paulus Getuigenis aangaande die scherpe Soorn, hem in het vleesche gegeeven, over 2 Cor. XII: 7. 8. & 9. Alle uitgesprooken voor de Geref. Hoogd. Gemeente in 's Hage, door Fredric Carl Engels. En nu om derzelver voortreflykheid na Zyn Wel-Eerw. eigen Handschrift in het Nederduitsch vertaald. WITH: De Droefheit naar Got in haar Aart en Heilzaame Uitwerking aangetoont in een Kerkreede over 2. Kor. VII. 10. en uitgegeeven tot dienst van zyn Gemeente door Antoni Johan Dorrie. WITH: Het Opschrift van Hiskias Danklied, uit Jezaia XXXVIII: 9. Tot een Gedenkteeken in des Heeren Tempel opgehangen, door Cornelius van der Kemp. Wegens zyne herstelling van een smertelyke Beenbreuke, en redding uit een daar op gevolgt doodsgevaar. WITH: De Geloofsbedryven van Twee Stervende Aartsvaderen in Egipte, Vertoond in ene Leerrede over Hebr. XI: 21, 22. Uitgesproken in de Westerkerk te Amsteldam den 7 April 1765. Ter Gedagtenis van enen vervulden Vyftigjarigen Dienst door Theodorus van Schelluyne.

      z.n. 1753/1743/1744/1736/1733/1738/1741/1753/1738/1736/1688/1743/1719/1744/1766/1728/1750/1765. 18 werken in 1 band, (18) 74, (8) 36, (14) 28, (8) 42, (12) 20, (8) 31, (10) 60, (18) 49, (8) 47, 20, (8) 40, (6) 67, (20) 33, (4) 35, 88, (8) 64, (4) 41 (17), (XXXIV) 47 p. Opnieuw gebonden half Perkament, 4° (Voorin een vochtvlek in de onderste marge, convoluut met 18 werken met gelegenheids predikatien, het werk van Fredric Carl Engels over het gebed niet in NCC.) 18 works in 1 binding, (18) 74, (8) 36, (14) 28, (8) 42, (12) 20, (8) 31, (10) 60, (18) 49, (8) 47, 20, (8) 40, (6) 67, (20) 33, (4) 35, 88, (8) 64, (4) 41 (17), (XXXIV) 47 p. Rebound half Vellum, 4° (In the front a stain in the lower margin, convolute with 18 works with occasional sermons, the writing of Fredric Carl Engels about the prayer not in NCC.).

      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
 6.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        AN HISTORICAL ACCOUNT OF THE BRITISH TRADE OVER THE CASPIAN SEA: With a Journal of Travels from London through Russia into Persia; and back again through Russia, Germany and Holland. Four volume set

      London: Sold by Mr. Dodsley, in Pall-mall; Mr. Nourse, Mr. Millar, Mr. Vaillant, and Mr. Patterson, in the Strand; Mr. Waugh, in Lombard Street; and Mr. Willock, in Cornhill, 1753. Four volume set, complete with all maps and plates. Early full leather bindings with minor shelfwear; rebacked attractively with new spine labels. Vol. I: xx, 399 pages of text. Vol. II: xvi, 374 pages of text, followed by [xvi] pages of index. Vol. III: xv, [i] blank, 255 pages. Vol. IV: xvi, 301 pages, [i] blank, followed by [xvi] index, and [iv] glossary. The set is complete with 9 folding maps and 19 engraved plates (including frontisports), as well as thirteen allegorical vignettes. Minor foxing is present, a few pages with staining in the margins, and a few pages with small tears in the margins. Slight misfolding and tearing at creases or hinges of two maps. Bookplates of former owners on endpapers of each volume: "John La Touche, Esq." and "McGuire". Title continues "...To which are added, The revolutions of Persia during the present century, with the particular history of the great usurper Nadir Kouli." First edition.. First Edition. Hardcover. Very good condition. Quarto (4to).

      [Bookseller: Kurt Gippert Bookseller (ABAA)]
 7.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Traité de la conservation des grains, en particulier du froment

      Paris, Guerin Delatour 1753 - Par DUHAMEL DU MONTCEAU de l’ Académie Royale des Sciences, de la Société Royale de Londres, inspecteur de la Marine dans tous les ports et hâvres de France : “Traité de la conservation des grains, en particulier du froment” avec figures en taille douce. Paris, Guerin Delatour 1753. in 12 de 276 pages plus 13 pages de tables des matières plus 4 pages de privilège du Roi - reliure plein veau moucheté, dos à 5 nerfs ornés - coiffes et coins un peu frottés mais bon exemplaire bien complet de ses 12 planches. Une petite galerie de vers aux quatre premières pages mais en marge sans atteinte du texte. Remarquable ouvrage, pionnier de l’ économie rurale. Cet ouvrage traite de la conservation des grains : idées générales, expériences, - du nettoiement qu’ il faut donner au froment avant de le passer à l’ étuve - description de l’ étuve et la manière de déssécher les grains - des greniers de conservation . etc. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: MANOIR DE TROMENEC]
 8.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        THE ANALYSIS OF BEAUTY. Written with a view of fixing the fluctuating IDEAS of TASTE

      London, printed by J. Reeves for the Author, and sold by him at his house in Leicester-Fields, 1753. FIRST EDITION 1753, 4to, approximately 260 x 205 mm, 10¼ x 8 inches, engraved frontispiece (Columbus Breaking the Egg - see below), title vignette, 2 large folding plates dated March 5th 1753, pages: xxii, (4), 1-153, (3 - Catalogue of Hogarth prints for sale), bound in full panelled speckled calf, narrow gilt patterned border plus blind decoration to the panels, gilt decorated raised bands, richly gilt in compartments, gilt lettered red morocco label, edges speckled red, new endpapers. Frontispiece slightly trimmed in upper margin and inserted on a tab, neat early signature to top margin of title page, very few fox spots here and there, mainly on pages next to folding plates, rear of plates a little dusty. Plate 1: tiny split at foot of 1 fold, small split to the middle of a horizontal fold, both neatly repaired with white linen binder's tape, Plate 2: righthand margin trimmed off, the other margins slightly foxed. A very good clean copy. Columbus Breaking the Egg is a 1752 engraving by Hogarth which was issued as the subscription ticket for his treatise on art, The Analysis of Beauty. It depicts an apocryphal tale (the "Egg of Columbus") concerning Christopher Columbus's response to detractors of his discovery of the New World. Hogarth uses the story as a parallel to what he considered his own discoveries in art. MORE IMAGES ATTACHED TO THIS LISTING, ALL ZOOMABLE, FURTHER IMAGES ON REQUEST. POSTAGE AT COST.

      [Bookseller: Roger Middleton]
 9.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Species Plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas.

      Holmiae, impensis Laurentii Salvii, 1753. 2 volumes. 8vo (200 x 120mm). pp. (12), 1-560; (2), 561-1200, (32). Contemporary calf, gilt ornamented spines (skilfully rebacked). First edition of the most important work in the world's botanical literature, the foundation of binary nomenclature, and thus the starting point of modern nomenclature. There are two issues of the first volume of the first edition; the present one is the second issue, for which Linnaeus had revised and reprinted three leaves (i.e. E6, F5 & R2). It is therefore to be regarded as the definitive edition. Linnaeus himself named this work his "Magnum Opus". Many leaves have the English common names added in the margin in a contemporary hand. Title with some browning at the outer margin.///Hulth 89; Hunt 548; Pritzel 5427; Soulsby 480a; Stafleu & Cowan 4769.

      [Bookseller: Antiquariaat JUNK B.V. (Natural History]
 10.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        The Works of the Late Aaron Hill, Esq; 4 Volumes

      Privately printed for the Benefi, 1753-01-01. Leather Bound. Acceptable. Poor shape. Johnson is a subscriber. This is the first printing. Six raised bands on each spine. The full leather is in very rough shape, and the binding are not holding that well. All covers are present, but some are severed. Two of the volumes are split along the spine and text block - and the other two are not far off. A full restoration job is in order. Very scarce in general, let alone as a complete set.

      [Bookseller: Books Renewed]
 11.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Mineralogie ou Description Générale des Substances du Regne Mineral. [Mineralogia, eller mineralriket indelt och beskrifvet]. [Seguido de:] Hydrologie ou Description du Regne Aquatique, divisée par classes, genres, especes et variétés, avec La maniere de faire l'Essai des Eaux. [Traduit de l'allemand par le Baron d'Holbach].

      Paris, Chez Durand & Pissot, 1753 - Dos volúmenes en 4to. menor; XLVII-589 pp., 3 hs. y cuatro láminas plegadas + 284 pp., 256 pp. Ejemplar rigurosamente completo, con ligeras picaduras de polilla en el márgen de las últimas hojas del tomo segundo. Encuadernación uniforme en piel marbreada, de la época, con lomeras ornadas, ligeramente dañada en el tomo segundo.

      [Bookseller: Hesperia Libros]
 12.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Carte Réduite de L'Ocean Meridional. [Atlantic Ocean]

      Paris: 1753 - Size: 880 x 570 mm. Very good condition. Copper engraving. A large scale map of the Atlantic Ocean with the associated coastlines of South America and the lower half of western Africa. The map is dominated by a splendid, decorative title cartouche within northern south America. A multi star compass point is at the centre point of the map, rhumb lines go in all directions. Bellin was appointed hydrographer (chief cartographer) to the French navy upon the creation of France's hydrographic office, the Dépôt des cartes et plans de la Marine. As befits a maritime chart, all place names and general information is coastal, and there is no real attempt to engrave anything of note inland of the coastal areas. Over a 50-year career, he produced a large number of maps and charts. The accuracy of Bellin's charts ensured that they were in use for many years.

      [Bookseller: Peter Harrington. ABA member]
 13.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Naufrage des Isles Flottantes, ou Basiliade du célebre Pilpal. Poëme héroïque. Traduit de l'Indien par Mr. M******. Band 1 (von 2). Tome 1 (de 2).

      Messine (Paris), Par une societé des Libraires 1753. - 8°, 1 gest. Frontisp., XXXVII SS., 1 Bl., 216 SS., gest. Titelvignette, schlichter Pappband der Zeit mit handschr. Rückentitel, Einband berieben, innen sauber und sehr gut erhalten, Barbier III, 399. Cianorescu 47422. Ziegenfuß II, 172. - Wichtige sozialpolitische Utopie, als frühester Vorläufer kommunistischer Ideen betrachtet, Pilpai untergeschoben, in Wirklichkeit von Etienne-Gabriel Morelly (1717-1778) verfaßt, einem französischen Aufklärer. - Von der Original-Ausgabe existieren zwei verschiedene Auflagen, eine mit XXXVII Seiten Vorwort, eine andere mit XLI Seiten, nicht geklärt welche als frühere gilt, [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Antiquariat Werner Steinbeiß]
 14.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Carte Reduite de L'Ocean Meridional.

      Paris. 1753 - Size: 640 x 940 mm. Good condition. Copper engraving. Later colouring. An impressive, large scale map of the southern half of the Atlantic Ocean, showing the islands of The Falklands, St Helena, Tristan da Cuhna, and the Ascension Islands. The south western coastline of Africa and that of South America are shown.

      [Bookseller: Peter Harrington. ABA member]
 15.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Johann Stephan Pütters Anleitung zur Juristischen Praxi wie in Teutschland sowohl gerichtliche als aussergerichtliche Rechtshändel oder andere Canzley- Reichs- und Staats-Sachen schriftlich oder mündlich verhandelt, und in Archiven beygeleget werden.

      Verlag der Witwe Vandenhoeck, Göttingen 1753 - 24 Bll., 405 S. u. 7 Bll. Register. Pp. der Zeit. Einband stärker berieben, Rücken mit kleinen Fehlstellen im Bezugspapier, fliegender Vorsatz mit Anmerkungen von alter Hand, Schnitt geringf. stockfleckig, sonst sehr gutes und sauberes Exemplar 950 Gramm. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Antiquariat am St. Vith]
 16.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Voyage à Canton, Capitale de la Province de ce nom, à la Chine, par Gorée, le Cap de Bonne-Espérance, et les Isles de France et de la Réunion, suivi d'Observations sur le Voyage à la Chine, de Lord Macartney et du Citoyen Van-Braam, et d'une Esquisse des arts des Indiens et des Chinois

      A Paris, Chez André, Imp.-Libraire, An VII de la République Française. - 1 volume in-12, viii-607 pp., bien relié dans une demi-reliure moderne, nicely rebound in modern half-marocco, gilden letters on spine, a good copy, bon exemplaire. First Edition (Cordier Bib. Sinica No 2105). Récit d'un voyage en Chine par Joseph François Charpentier de Cossigny, ancien Ingénieur du Roi, ayant fait sa carrière à l'Ile de France (Ile Maurice). Ce voyage vers la Chine fut entrepris en 1753, sous la Monarchie de Louis XV. L'auteur ne fit paraître ses mémoires que plus de 40 ans après ce périple. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: INDOSIAM RARE BOOKS]
 17.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Poésies Érotiques, Par M. le Chevalier de Parny

      n.p.. First edition.. Text moderately foxed with a damp-stain in the margins of several leaves; binding rubbed; a good copy.. 8vo, contemporary calf rebacked, black leather label, gilt decorations, rules and lettering. Half-title present. The scarce first book of poetry by Evarist of Parny (1753-1814), a collection of his musings in verse on the complications and frustrations of love, inspired by his love for Eleonore, whose father denied him her hand in marriage. Several of the poems are directly addressed to her.

      [Bookseller: The Brick Row Book Shop]
 18.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        An Essay Concerning Human Understanding [in 2 volumes]

      Printed for S. Birt, D. Browne, T T Longman, Etc, London 1753 - Early edition of Locke's ground breaking work in the western philosophical canon in a contemporary and unrestored full leather binding with five raised bands and label with gilt titles to spine. The joints remain fully serviceable with just an inch or so at the bottom end of the front joint of volume 2 having partially cracked. The spine leather and labels are worn with some surface loss. Internally early bookplate of 'Rev George Scurfield AM' to front pastedown of each volume. Additionally crossed out ownership signature and date to top right corner of ffep of volume 1. Volume 1 contains a 'Dedicatory Epistle', an 'Epistle to the Reader', table of contents and Books 1&2 of the work. Volume 2 contains a table of contents and Books 3&4. A nice early edition in unrestored condition. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: London Rare Books, PBFA]
 19.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Commentaries of the Late War in Italy, Translated from The Original Latin. To which is prefixed An Introduction. By A. Wishart.

      London: A. Millar, 1753 - Octavo (200 × 115 mm). Contemporary speckled calf, spine gilt in compartments, brown morocco label, red speckled edges. Contemporary shelf label to tail of spine. Binding lightly rubbed, small nick to head of spine, short crack to lower joint, small spot to upper board, tanning to margin of half-title, light foxing and offsetting to contents. An excellent copy. First edition in English, first published in Latin, "Ludgunum Batavorum" Genoa, 1750-1. An account of the Italian Campaigns of the War of the Austrian Succesion by a participant. Buonamici joined the army of Charles Bourbon, King of the Two Sicilies, and later Charles II of Spain, first as a cadet in the Bourbon cavalry regiment, and then with the King's Bodyguard. He distinguished himself at the Battle of Velletri, 1744, and wrote an acount of it in Latin for which the king awarded him a commission in the artillery, the position of treasurer of the Adriatic city of Barletta, and a substantial pension. This freed his time to write a history of the whole war which was published to even greater acclaim, being translated into French, German, Spanish and as here English. "That Buonamici had the antient historians, particularly Caesar's Commentaries, in view, is beyond all doubt; and that he has happily imitated these excellent patterns, is well known to those who have seen his much applauded performance. So lively, and at the same time natural a description has he given of the transactions of the late Italian war, that the reader fancies himself a spectator of the various battles sieges and marches " (advertisement). A pretty copy in a contemporary binding. [Attributes: First Edition]

      [Bookseller: Peter Harrington. ABA member]
 20.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        A pocket companion for Oxford.

      Containing, an accurate description of the public edifices, the buildings in each of the colleges, the gardens, statues, busts, pictures, and all other curiosities, in the university. With an historical account of the foundation of the colleges, their history, and present state. To which is prefix'd, correct lists of the chancellors, high-stewards, vice-chancellors, professors, lecturers, &c. With perspective views of Radcliffe's library, Magdalen college new building, New college from the garden, and Peckwater square. Oxford, sold by R. Clements [...] and by R. Baldwin, (1753?). 8:o. VIII,112 pp. & 4 engraved plates. Nice contemporary Swedish half calf with raised bands, light brown title label and gilt ruling to spine. Insignificant wear. Plates rather closely cut, but not affecting text or image. One contemporary correction in text. A fine copy

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 21.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        A View of Stock's Market

      1753. 1753 - Copper engraving. Uncoloured. Size: 45 x 32 cm. (17½ x 12½ inches) Excellent condition. Mounted size 67 x 54cm A beautiful engraving, crisp and clear, of Stock's Market, once one of London's liveliest markets, showing an abundance of street life - market traders, street sellers, carriages, dogs. Title along lower edge. Stocks Market was cleared for the building of Mansion House and moved to Farringdon Street

      [Bookseller: Peter Harrington. ABA member]
 22.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        TESI.]

      Gravat sobre seda de sant Narcís. Tip. Pau Nadal. Barcelona, 1753 - . 123 x 90 cm muntat en marc de 143 x 110 cm. Presenta cosit a la part central unint les dues meitats. * Imponent gravat sobre seda elaborat amb motiu de la defensa de la tesi doctoral sobre sant Narcís presentada pel gironí Pius Ramon Andreu i d'Asprer. Segons podem llegir al peu del mateix, el tribunal estigué presidit pel jesuïta Ramon Busquets i va reunir-se a l'església de Betlem de Barcelona el 12 i 13 de juny de l'any 1753 "hora 3. vespertina", malgrat que puntualitza que "In gratiam verò Studentium die 9. eiusdem mensis, hora 8. matutina". El tipògraf Pau Nadal tenia el seu establiment al carrer de la Canuda de la mateixa ciutat. Segons sembla, la planxa de fons era un motiu estàndard sobre el qual s'hauria afegit, en aquest cas, el gravat de sant Narcís a la part superior central i el text -dividit en els apartats lògica, física i metafísica- a la part central inferior. Aquest tipus de gravats, impresos amb motiu de lectures de tesis, eren habituals a l'època, tot i que avui rarament es veuen al mercat. Una al legació jurídica de l'any 1768 recollida al Catàleg Col lectiu de les Universitats de Catalunya ens presenta al "noble D. Pio Ramon de Andreu y de Asprer en . Gerona domiciliado con los nobles Don Francisco de Alós Mach y Fontaner y Dª Cathalina de Alos, Matas y Mach consortes". Sant Narcís. Girona. Tesi. Catalunya Libros antiguos anteriores a 1830 Obra gráfica (carteles, publicidad) latín

      [Bookseller: Libreria anticuaria Farré]
 23.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Methodus Studii Medici, Emaculata, & Accessionibus Iocupletata Ab Alberto Ab Haller (2 volumes).

      Ex Typographia Remondiniana, Venetiis 1753 - Editio Prima Veneta. Tome 1: Faux titre, frontispice gravé, titres noirs et rouges avec vignette gravée, 14p, 688p; Tome 2: faux titre, titres noirs et rouges avec vignette gravée, 510p. Texte non rogné bon état, couverture tachée et portant marques d'usure (mors fendu en tome 1). Avec 3 planches dépliantes gravées en tome 1. Bandeaux, culs-de-lampes. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Rossignol]
 24.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Dissertation en forme de Lettre, sur plusieurs maladies populaires, qui ont régné depuis quelques années à Châlons-sur-Marne,

      chez la Vve Cavelier & fils,, à Paris, 1753 - pt in-8, 13 p. (le faux-titre manque), 1 p. d'errata, 248 p., reliure demi-veau, dos à nerfs, orné, plats papier marron, tranches vert moucheté (pastiche de reliure 18e), bon état intérieur à part une trace de mouillure claire atteignant la marge de certains feuillets. Dissertation en forme de Lettre, sur plusieurs maladies populaires, qui ont régné depuis quelques années à Châlons-dur-Marne & dans une partie du Royaume, avec Des Réflexions physiques sur l'opération des remèdes qui ont été employés pour les guérir, par M. Navier. M. Navier, Docteur en Médecine & Associé correspondant de l'Académie Royale des Sciences de Paris (et directeur de l'Académie des Sciences, Arts, et Belles Lettres de Châlons).

      [Bookseller: Nicole Perray]
 25.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Voyage fait par ordre du Roi en 1750 et 1751 dans l'Amerique Septentrionale.

      De l'Imprimerie Royale,, Paris, 1753 - In 4° antico, cm 26,5 x 20, pagg. (1), VIII, 288, (5) con 6 carte geografiche più volte ripiegate finemente incise su rame, vignetta al frontespizio, finalini xilografici, bel testalino finemente inciso su rame all'inizio dell'opera e 2 tavole una delle quali contiene calcoli astronomici. Bella legatura in piena pelle coeva, dorso, 5 nervi ricchi fregi e titoli oro su tassello, tagli rossi. Splendida opera ".pour rectifier les cartes des côtes de l'Acadie, de l'Isle Royale & de l'Isle de Terreneuve; et pour en fixer les principaux points par des observations astronomiques". Opera assai interessante, in particolare per la parte dedicata all'astronomia ed ai calcoli di longitudine e latitudine che risultarono particolarmente utili agli studiosi degli anni seguenti. Il Marchese di Chabert (1724-1805) fu ammiraglio francese e scienziato. Prima edizione. Cuffie leggermente abrase. Freschissimo esemplare. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Libreria Biggio]
 26.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        VOYAGE FAIT PAR ORDRE DU ROI EN 1750 ET 1751, DANS L'AMERIQUE SEPTENTRIONALE, POUR RECTIFIER LES CARTES DES COTES DE L'ACADIE, DE L'ISLE ROYALE & DE L'ISLE DE TERRENEUVE; ET POUR EN FIXER LES PRINCIPAUX POINTS PAR DES OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.

      De L'Imprimerie Royale., Paris. 1753 - .viii, 288, [10] pp. Raised spine bands with gilt lettering and embellishments. Marbled endpapers. ILLUSTRATED WITH 6 FOLDING ENGRAVED CHARTS, FOLDING ENGRAVED PLATE, FOLDING TABLE. An account of the author's voyage to Acadia, Isle Royale, and Newfoundland to make astronomical observations to correct the mapping of the region. Text in French. SABIN 11723. Leather shows age and some wear, cracks, small chips missing. Some leaves and plates have light discolorations. 4to - over 9¾" - 12" tall [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Eveleigh Books]
 27.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Retrato Critico de la Corte, y del cortesano / Compuesto en idioma italiano por. y traducido en español por D. Francisco Mariano Cagigal

      - Madrid: Imprenta del Mercurio, por Joseph de Orga, 1753.- [16 h.], 128 p.: con 2 grabados a plena página; 8º menor (14 cm.); Pergamino flexible del siglo XIX.- Corto de margen superior, la portada y la última hoja con mínimas -casi inapreciables- señales de oxidación, por lo demás en buen estado. Palau Nº 95718. Libro en español [Attributes: Soft Cover]

      [Bookseller: Librería Miguel Miranda, AILA ILAB]
 28.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Lettres sur l'électricité dans lesquelles on examine les dernières découvertes qui ont été faites sur cette matière & les conséquences que l'on peut en tirer.

      Voir nos visuels, Edition originale, Complet des 4 planches dépliantes. Avertissement, 9 lettres, Expériences, table, Chez Guerin et Delatour, Paris, XII+264pp, 1753. Complet en soit, 2 t. parurent 10 ans plus tard. In-12, veau marbré, dos à 5 nerfs, caissons ornés, une réparation sur plat avant, intérieur propre. Bel et rare ex. Envoi soigné (E30). 1 autre Nollet en stock!!

      [Bookseller: Libri Relives]
 29.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Briefe von verstorbenen an hinterlassene freunde.

      Zyrich: bei Conrad Orell und Comp., 1753. - Quarto. [ii], 120 pages. []1, A8-P8. First edition. Cloth spine over boards. Written under the influence of J. J. Bodmer, this lyrical work is amongst the earliest publications of Wieland. Staining to some pages.

      [Bookseller: Sam Gatteno Books]
 30.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Odes of Pindar With several other Pieces in Prose and Verse, Translated from the Greek. To which is added a Dissertation on the Olympick Games. By Gilbert West, Esq. LL. D.

      London Printed for R. Dodsley 1753 - Second Edition of West's Translation WEST, Gilbert, [translator]. PINDAR. Odes of Pindar. With several other Pieces in Prose and Verse, Translated from the Greek. To which is added a Dissertation on the Olympick Games. By Gilbert West, Esq. LL. D. London: Printed for R. Dodsley, 1753. Second edition of West's translation. Two small octavo volumes (6 11/16 x 4 1/16 inches; 169 x 104 mm). [4], xxiii, [1, contents], [1]-284; [4], 320 pp. With engraved frontispiece portrait in volume one. In addition to Pindar's "A Dissertation on the Olympick Games"and the "Odes of Pindar" this work includes translations of Horace, Euripides, Lucian, and other classical poets. Including The Fourth Odes of the Fourth Book of Horace, Iphigenia in Tauris. A Tragedy. Translated from the Greek of Euripides, The Triumphs of the Gout. Translated from the Greek of Lucian, Translations from the Argonauticks of Apollonius Rhodius, The Hymn of Cleanthes, and Menexenus. A Dialogue of Plate. 19th century (?) full polished tan calf. Boards decoratively ruled in a gilt floral pattern. Spines with red and green morocco labels. Labels lettered in gilt, spines decoratively stamped in gilt. Marbled endpapers. Previous owner Solomon R. Guggenheim's bookplate on front pastedown of both volumes. Edges lightly rubbed. Top of spine on volume one slightly bumped. Some minor soiling to boards. A very good set. Though Gilbert West's Odes of Pindar is only the third version of these poems to have been translated into English (the first by Sternhold and Hopkinsin 1713), his translation was arguably the most popular version in the eighteenth century. Just several months after West's publication, poet Joseph Warton wrote "An ode, Occasioned by reading Mr. West's Translation of Pindar"; and some scholars have suggested that Thomas Gray's Pindaric Odes, written at the beginning of the 1750s, are to some extent in conversation with West's translation. In Lives of the English Poets (1779), Dr. Johnson bestowed rare praise on West, and specifically on West's Pindar: " Of his translations I have only compared the first Olympick ode with the original, and found my expectation surpassed, both by its elegance and its exactness. . A work of this kind must, in a minute examination, discover many imperfections; but West's version, so far as I have considered it, appears to be the product of great labour and great abilities." ESTC T134725 HBS 64618. $950 [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Heritage Book Shop, ABAA]
 31.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Schematismvs Geographiae Mathematicae, id est, repraesentatio figurarum in quantum ad aliqualem globi terraquei et mapparum intelligentiam in gratiam juventutis erudiendae facere possunt, expositionem ipsarum tradente

      Nuremberg 1753 - Size : 455x550 (mm), 17.875x21.625 (Inches), Hand Colored

      [Bookseller: Alexandre Antique Prints, Maps & Books]
 32.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Traité des Diamants et des Perles, où l'on considère leur importance, on établit des règles certaines pour en connoître la juste valeur, et l'on donne la vraie méthode de les tailler. On y trouve aussi des Observations curieuses, également utiles aux Négociants, & aux Voyageurs, & qui intéressent même la Politique. Ouvrage traduit de l'Angois, sur la seconde Edition qui a été considérablement augmentée.

      Chez Debure l'ainé - N. Tillard,, A Paris, 1753 - In-8° (209x129mm), pp. (10), XXXV, (1) di errata, 104 + 10 tavole incise su rame a piena pag., ognuna delle quali contenente numerose figure di perle, diamanti, diamanti tagliati in brillanti. Legatura novecentesca m. pelle e angoli con titolo in oro al dorso e piatti cailloutés. Dedica a stampa al Principe di Condé, sormontata da una vignetta calcografica incisa da Baquoy da invenzione di Cochin, con angeli che sorreggono il blasone coronato del dedicatario. Le pp. 81-104 sono di tabelle. Sparse quanto uniformi bruniture, ma ottimo esemplare. Prima edizione in lingua francese di "A Treatise on Diamonds and Pearls, in which Their Importance is Considered, and Plain Rules are Exhibited for Ascertaining the Value of Both ; and the True Method of Manufacturing Diamonds", classico trattato sulle perle e i diamanti ed il taglio e il commercio delle pietre preziose composto da un gioielliere ed orafo londinese. L'edizione, a cura di Chapotin Saint Laurent della Biblioteca Reale di Parigi ì, è esemplata sulla seconda inglese del 1751. L'opera fece scuola in materia per oltre un secolo. Cfr. Sinkanskas, Gemology, an annotated bibliography, 3202 (ed. inglese). Quérard, IV, p. 223. Brunet, III, p. 525 "Ouvrage estimé et qui devient rare". Graesse, III, 458. Collection Hoover, 403 (ed. inglese). Sotheran, 3rd Supplement, n. 2353: "It is a most interesting book on the diamond trade, and formed the basis of many other works on the subject". [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Gilibert Libreria Antiquaria (ILAB-LILA)]
 33.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Publii Terentii Afri Comoediae Sex, ad optimorum exemplarium fidem recensitae

      Le Loup & Mérigot, Paris 1753 - Deux volumes in-12 (179 x 109 mm), demi-maroquin rouge, coins, dos à cinq nerfs orné, tête dorée, non rogné (reliure milieu XIXe siècle). Illustrations de GRAVELOT, dont le portrait de Terence en médaillon sur chaque titre, 7 figures hors texte dont une en frontispice, 37 vignettes et 28 culs-de-lampe, gravés par Delafosse, J.P. Lebas et D. Sornique. Exemplaire sur Hollande, avec les figures avant la lettre. De la collection des classiques Barbou. (Cohen 982). (quelques menus frottements, rousseurs). // Two 12o volumes (179 x 109 mm), red three-quarter morocco, spine tooled raised on five bands, top edge gilt, uncut (middle of 19th-cent. binding). Illustrations by GRAVELOT, including the vignette portrait of Terence on both title pages, 7 plates (one in frontispiece), 37 vignettes and 28 culs-de-lampe, engraved by Delafosse, J.P. Lebas and D. Sornique. Copy on Holland paper, with the engravings before lettering. From collection "classiques Barbou". (Cohen 982). (some minor rubbings, brownings).

      [Bookseller: H. PICARD ET FILS, founded 1860]
 34.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Histoire générale des voyages [T. X seul] ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre, qui ont été publiées jusqu"à présent dans les différentes langues de toutes les nations connues: contenant ce qu"il y a de plus remarquable, de plus utile et de mieux avéré, dans les Pays où les Voyageurs ont pénétré, touchant leur situation, leur étendue, leurs limites, leurs divisions, leur climat, leur terroir, leurs productions.

      La Haye : Pierre de Hondt, 1753 - Tome X seul, "Nouvelle édition", in-4; [xii], 585p., [3p. de Tables et Avis]; 15 planches dont 12 dépliantes et 9 cartes et plans. Scène de culte cingalais gravée sur cuivre en tête du premier chapitre, bandeaux, lettrines et culs-de-lampes. Reliure d"époque en veau moucheté, dos à cinq nerfs orné, coupes ornées, pièce de titre en maroquin rouge et pièce de tomaison en maroquin vert, gardes marbrées, tranches rouges. Coiffe supérieure arasée, petits trous de vers au mors inférieur. Quelques cahiers roussis en début d"ouvrage, autrement en très bon état. Tome X seul de cette célèbre Histoire des Voyages, remarquable compilation qui constitue la base de toute bibliothèque de voyage. Ce volume décrit pour l"essentiel les premiers voyages des hollandais aux Indes orientales, de l"ile de Java à Goa, en passant par les Maldives. Parmi les récits de nombreux voyageurs (Houtman, van Neck, Wybrand van Warwick, van Caerden, van der Hagen et Matelief), on remarquera celui de François Pyrard, l"un des premiers français à visiter cette région du monde, en 1602. Les illustrations de cet ouvrage sont en majorité des cartes et plans de ville.

      [Bookseller: LIBRAIRIE DES CARRÉS]
 35.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        COURS DE BELLES-LETTRES OU PRINCIPES DE LA LITTERATURE.

      - 1753. Paris, Desaint et Saillant-Durand. 4 vol. in-12. Basane havane marbrée. Dos lisses ornés de fleurons dorés, pièces de titre en maroquin rouge, de tomaison en maroquin brun foncé, filet sur les coupes, tranches jaspées, intérieurs marbrés (tourniquets). Excellent état extérieur et intérieur. Cohen 120. Illustration: 4 fleurons, 1 frontispice et 5 vignettes d'Eisen et De Sève. Seule édition illustrée.

      [Bookseller: Librairie de l'Univers]
 36.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        The History Of Edinburgh, From Its Foundation To The Present Time Containing A faithful Relation of the publick Transactions of the Citizens; Accounts of the several Parishes; it Governments, Civil, Ecclesiastical, and Military; Incorporations of Trade and Manufactures; Courts of Justice; State of Learning; Charitable Foundations, &c.

      Hamilton, Balfour and Neill, Edinburgh 1753 - 518 pages. Large 4to, 35 x 22 cm. Twenty full-page copper engraved plates by Fourdrinier [see: RUSSELL --GUIDE TO BRITISH TOPOGRAPHICAL PRINTS, p.190], folding plan of Edinburgh, plus two additional 19th century maps of Edinburgh bound-in: one dated 1828 (Drawn and engraved for the General Post Office), and Plan of Leith by W.H. Lizars. Index. Raised bands, spine panels decorated in gilt, top margins dampstained not affecting text, one map repaired at verso with archival tape, text clean overall. Recased in modern quarter brown calf, green leather spine label printed in gilt, and green cloth. Fine. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Royoung Bookseller, Inc. ABAA]
 37.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Anatomisch-Chirurgisches Lexicon oder Wörterbuch . Zum Besten angehnder Aerzte und Wundärzte . mit einer Vorrede des Herrn D. Laurentius Heister.

      Christian Friedrich Voss,, Berlin, 1753 - Berlin, Christian Friedrich Voss, 1753. Klein-4°. 16 n.n. Bl., 1096 Spalten, 14 n.n. Bl. Register. Halblederband der Zeit mit Rückenvergoldung. Blake 13. - Waller 399. - Zischka 205. - Hirsch-H. III, 635. - Einzige Ausgabe. Kurella (1725-1799) war Verfasser und Herausgeber verschiedener medizinischer Schriften und wirkte als Arzt in Berlin. Ein von ihm entwickeltes Brustpulver trägt seinen Namen. - Frontispiz auf fliegenden Vorsatz aufgezogen mit Einrissen. Titel fleckig sonst nur wenig gebräunt. Einband beschabt. Rücken angerissen. Ohne Rückenschild. Sprache: N Halblederband der Zeit mit Rückenvergoldung. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Daniel Thierstein]
 38.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        [Hortus Nitidissimis omnem per annum superbiens floribus

      Nuremberg: Fleischmann, and Adam Ludwig Wirsing, [plates dated 1753-1786]. Folio (18 x 13 inches). 172 fine hand-colored engraved plates by J.M. Seligman, J.M. Stock and A.L. Wirsing after G.D. Ehret, G.W. Baurenfeind, B.R. and M.B. Dietschin, N.F. Eisenberger, J.C. Keller and others (plates 60 and 61, and 121 and 122 counted as one plate each, bound without plates 90, 126, 131, 135, 179 and 180, first two plates with slight vertical crease, plate 97 with small tear at fold not affecting the image). Bound without text. Contemporary mottled calf (joints cracked, extremities scuffed). "ONE OF FINEST RECORDS OF THE CULTIVATED FLOWERS OF THE PERIOD" (Dunthorne). First edition, bound, as often found, without text, which was not published simultaneously with the plates. Described by Blunt as "one of the most decorative florilegia of the mid-eighteenth century" with more than forty of the plates based on drawings by Trew's famous protégé Georg Ehret with whom he had collaborated on "Plantae Selectae". The spectacular plates are "full sized colored figures of Hyacinths, Tulips (over 20 plates), Ranunculi, Anemones, Caryophylli, Lilies, Auriculas, Roses, Narcissi, Iris, Cheiranthi, Asters, Fritilleries, Crown Imperials" (Dunthorne), and are some of the most sought after and important botanical prints in the world. It is no wonder that he became one of the foremost illustrators of botanical images of his time, at a time when it can be said that art of this nature was highly prized and passionately collected. The number of plates bibliographers have associated with this work differs considerably: Brunet V:943 (calls for 190 plates); Dunthorne 310 (180 plates, actually 178); Great Flower Books p. 78 (180 plates, plates 60/61 and 121/122 are represented by one plate each); Johnston "Cleveland Collections" 493 (190 plates); Nissen BBI 1995 (180 plates, 60/61 and 121/122 each on one plate, referance to Tjaden with 190 plates); Pritzel 9500 (180 plates); Stafleu and Cowan TL2 15.130 (180 plates, with reference to Tjaden with 190 plates)..

      [Bookseller: Arader Galleries]
 39.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Diplomatische und historische Belustigungen. Bände 1-6 in 6 Bänden.

      Frankfurt u. Leipzig, Knoch und Eßlinger, 1753-, 1764.. 8°. Zusammen etwa 2000 Seiten Leder d. Zt. mit reicher Rückenvergoldung. ADB XXII, 766: "Rechtsgeschichtlich werthvolle Erzeugnisse emsiger Tätigkeit." Erste Ausgabe dieser wertvollen Quelle zur Reichsgeschichte anhand von Urkunden, die im Wortlaut wiedergegeben und von Moser (1723-1798) kommentiert werden. Wie meist auch hier ohne den zusätzlich erschienenen siebenten Band, jeder Teil ist jedoch in sich abgeschlossen. - Besonders schönes Exemplar aus einer der Wittelsbacher-Bibliotheken mit den typischen kleinen blauen Etiketten am Rücken unten. - Etwas gebräunt oder fleckig, teils etwas wasserrandig. Die hübschen Einbände etwas berieben und berieben, Deckel teils mit Wurmfrass, Rücken sehr schön und dekorativ.

      [Bookseller: Antiquariat Thomas Rezek]
 40.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Opes Sacerdotii num Republicae Noxiae ? Ex rerum natura, sana politica et communi sensu generis humani examinatum.

      Impensis Joannis Gastl, bibliopolae Pedepontani propr Ratisbone 1753 - - Impensis Joannis Gastl, bibliopolae Pedepontani propr Ratisbone, Pedepontanum 1753, In 4 (16x21,5cm), (32) 388pp. (18), Un Vol. relié. - Edition originale. Rare. Page de titre en rouge et noir, un fleuron de titre. Plein Velin d'époque. Dos lisse à filets avec titre à la plume. Tâches, déchirures du Velin en queue. Intéressant ouvrage constituant une étude du coût économique des églises, congrégations et communautés religieuses, ainsi que de l'activité des religieux. Une seconde partie décrit les cultes étrangers et leurs rappports à l'argent et étudie ce même coût chez différentes églises (Juifs, Turcs, Arabes, Indous, Perses, Chinois, Egyptiens,etc.). Les derniers chapitres concernent l'Amérique (Mexique et Pérou). Anselmo Desing fut un érudit et un père bénédictin du monastère d'Ensdorf, il occupa divers postes d'enseignement à lla faculté de Salzbourg. Il est un des premier à employer le mot de Socialisme, né dan le mouvement anti-lumières. (32) 388pp. (18) [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 41.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Abrege de L'histoire universelle, depuis Charlemagne, jusques a Charlequint. 2 Bände (komplett).

      Jeaun Neaulme,, Den Haag, 1753 - Den Haag, Jeaun Neaulme, 1753. Klein-8°. Titelblatt in Rot und Schwarz, 8 Blatt, 319, Titelblatt in Rot und Schwarz, 366 Seiten. Ganzlederbände der Zeit. Rundum-Rotschnitt. Erste Ausgabe. Exlibris auf Innendeckel, Name auf Vorsatz. Gutes bis sehr gutes Exemplar. First edition. Exlibris on inside cover, name on endpaper. Fine copy. Ganzlederbände der Zeit. Rundum-Rotschnitt. [Attributes: First Edition]

      [Bookseller: Antiquariat Lenzen GbR]
 42.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        A Collection Of The Sufferings Of The People Called Quakers

      Set of 2 Volumes 1st Editions Luke Hinde London 1753 - "For the testimony of a good conscience, from the time of their being first distinguished by the name in the year 1650, to the time of the act, commonly called the Act of Toleration, granted to Protestant dissenters in the first year of the reign of King William the third and Queen Mary, in the year 1689, taken from original records and other authentick accounts"; 1474 pages in total; Leather-Bound Hardbacks: full brown calf, spine panelled and decorated in gilt, red and black lettering-pieces, folio; Calf rubbed, top board to volume 1 detached, other hinges tender, previous owner's inscription to front free end-papers, text uncut and clean, an attractive set. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Bookfare]
 43.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        2me CARTE PARTICULIERE des Costes de NORMANDIE.

      Paris. 1753 - Copper engraving. Later colour. Size: 82 x 59.5 cm. Very good condition. The map itself, is clean and crisp, waterstains to upper corners, only affecting the margins. A most handsome sea chart of Normandy and the Channel Islands, showing the French coast from Granville to Pointe de la Percée. Title at lower right, rhumb lines, compass point, soundings at sea. Three scales of longitude marked - Tenerife, l'Isle de Fer and Paris.

      [Bookseller: Peter Harrington. ABA member]
 44.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Guida de'Forestieri per la Real Città di Torino, in cui si dà notizia delle cose più notabili di questa Città, e suoi Contorni; cioè di Chiese, Conventi, Monasteri, e Luoghi pii; de'Magistrati, Palazzi, Piazze ed altre Notizie generali, e particolari.

      Gian Domenico Rameletti,, in Torino, 1753 - In-8° antico (173x120mm), pp. (6), 191, (1), cartonatura coeva alla rustica con titolo manoscritto in antico al dorso. 7 tavole ripiegate f.t. disegnate e incise su rame da Beltramo Antonio Re raffiguranti, nell'ordine, una pianta generale di Torino, il Duomo, il Palazzo Reale, Palazzo Madama, Palazzo Carignano, l'antica Torre Civica, il Palazzo di Città e la piazza antistante (per una più dettagliata descrizione delle singole piante rimandiamo alla Peyrot). Errata finale. Qualche leggera fioritura. Bellissimo esemplare. Prima edizione e seconda tiratura della "prima [guida] stampata, che si conosca, della città di Torino" (Peyrot). La guida fu redatta in occasione delle celebrazioni del terzo centenario del Miracolo del SS. Sacramento, in previsione del grande concorso di forestieri che sarebbe affluito in città. Nel medesimo anno furono fatte due tirature, di cui la prima contiene 9 tavole, mentre la seconda, quella del nostro esemplare, ne reca 7 (non sono presenti il Collegio dei Nobili e il Palazzo del Seminario) e presenta alcune lievi difformità testuali. Nelle prime pagine della guida l'autore sottolinea la necessità di tale opera, in particolare in quegli anni in cui Torino era "Metropoli del Regno", residenza del Sovrano e, quindi, meta di molti "Nobili Forestieri". La guida è pensata come un viatico di viaggio che conduce il visitatore nei differenti luoghi che si incontrano in un ideale percorso a partire dalla Cattedrale. Inoltre, si descrive Torino nei suoi contorni, ripartendo lo scritto in quattro giornate, come le quattro Porte della Citta' che si aprono verso le "delizie" dei sovrani e le altre particolarita' che si possono scorgere nelle zone limitrofe alla citta'. Al termine dell'opera sono posti ampi indici tematici. Peyrot, Torino nei Secoli, I, 181. Collezione Simeom, G 1. Cicognara, 4345. Schlosser, 552. Manca al Lozzi e al Manno. [Attributes: First Edition; Soft Cover]

      [Bookseller: Gilibert Libreria Antiquaria (ILAB-LILA)]
 45.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Introduction à l'Histoire moderne, générale et politique de l'Univers; Où l'on voit l'origine, les révolutions & la situation présente des différens Etats de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique & de l'Amérique. Commencée par Pufendorff, augmentée par Bruzen de la Martinière. Nouvelle édition revue, considérablement augmentée, corrigée sur les meilleurs Auteurs, & continuée jusqu'en mil sept cent cinquante par M. de Grace.

      Paris: Merigot, Grange, Hochereau, Robustel, Le Loup, 1753 - 1759 - 8 volumes in-4; T.I: [viii], xxii, 194p., 464p., [16p.]. T.II: [viii], 558p., [16p.]. T.III: [vi], 434p., 392p. T.IV: [iv], iv, [iv], 88p., 488p., 42p. T.V: viii, vii, [i], 182p., 380p., 382p. T.VI: viii, v, [i], 669p., [3p.] T.VII: vi, [ii], 736p. T.VIII: vii, [i], 611p.; frontispice, 35 vignettes/en-têtes (Cohen en signale 32), 24 culs-de-lampe et 8 fleurons sur pages de titre, par Eisen, (Cohen en signale 23), 1 vignette en-tête avec le portrait de Pufendorff par Ehrenstrahl, 1 bandeau non signé, 26 cartes dépliantes (Cohen en indique 23), un grand tableau dépliant en deux feuilles. Reliure d'époque en veau moucheté, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, gardes marbrées, tranches rouges. Accrocs à quelques coiffes, quelques frottis, manque de cuir en bordure des plats du T. VIII, mais un bon exemplaire bien relié. Tampon ex libris Basoche de Tours. La meilleure et la plus complète des éditions de cette impressionnante compilation, illustrée des cartes géographiques J.-B. Nolin qui représentent, outre les pays d"Europe, l'Empire d'Alexandre le Grand, l"Asie, l"Afrique, l'Amérique méridionale et septentrionale. Les jolies vignettes, fleurons et culs-de-lampe d'Eisen sont décrits en grand détail dans les Explications des figures. On peut y voir divers personnages, un lapon en traineau, un Américain? Quérard VII, 371. Brunet IV, 960. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: LIBRAIRIE DES CARRÉS]
 46.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        De Arte Rhetorica, et Poetica Institutiones: a Patre Petro Maria La Torre è Societate Jefu olim elaboratæ: nunc vero a P. Josepho Mariano Vallarta

      Typis & sumptibus ejusdem Collegij, Superiorum facultate, Mexici [Mexico] 1753 - Title continued: "ejusdem Societatis Accessione quadam locupletatae: adjecta quoque de Latinæ orationis elegantiis appendicula Commodiores factæ: ad eorum usum, Qui in Regali, & Antiquiori Divi Ildefonsi Collegio Mexicano Litterarum studijs operam navant." [4], 192, 91, [5] p.; 15 cm. Signatures: pi2 A-2A4 A-M4 (8vo). Error in signing: the second set of A and C are signed 2A and 2C. Contemporary full calf with five spine compartments between raised bands. Gilt-tooled decoration on spine. All page edges red. Errata (Errores Corrige) on p. [iv]. Final 4 unpaginated pages contain index. Primarily in Latin. Institutionum Poeticarum has separate pagination and signatures. Pietro Maria della Torre was the author of the original work on rhetoric, which was the basis of this expanded work by José Mariano Vallarta y Palma. This edition is the first of this work published in the Americas. Medina, La Imprenta en México, 4124. A scarce 18th-century Mexican imprint. In Very Good Condition: 2x1.5-cm section of leather lacking at tail of spine; leather is rubbed and stained; small scrape on back board; pages are clean, tight, and bright.

      [Bookseller: Classic Books and Ephemera, IOBA]
 47.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Atlas compendiarius seu ita dictus scholasticus minor in usum erudienda juventutis adornatus

      Nürnberg, Homann 1753 -1793. 53 cm. Gestochener Titel, 1 doppelseitige altkolorierte Kupfertafel und 20 doppelseitige altkolorierte Kupferstichkarten. Festeinband, Ledereinband-Umschlag der Zeit mit blindgeprägt Titel auf Deckel - Phillips, Atlases 294 - Karten: Globenkarte, Europa, Deutschland, Belgien, Schweiz, Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien und Portugal, Polen, Ostpreußen, Dänemark, Skandinavien, Rußland mit Sibirien, Ungarn, Griechenland, Asien, Palästina, Afrika, Amerika. Titel eingefaßt von 27 Wappen deutscher und europäischer Staaten, Tafel mit Himmelskarten, Globen und Projektionsarten. Umschlag berieben, Karten am Rand stellenweise fleckig und kleine Einrisse, 3 Karten im Falz eingerissen. - Sprache / Language: Lateinisch / Latin -

      [Bookseller: Wenner Antiquariat]
 48.   Check availability:     Biblio     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.