The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1721

        ABBILDUNG UND BESCHREIBUNG

      Nurnberg, zu finden bey Christoph Weigeln, 1721.. derer samtlichen Berg-Werks-Beamten und Bedienten nach ihrem gewohnlichen Rang und Ordnung im behorigen Berg-Habit 1721. [bound with:] ABBILDUNG UND BESCHREIBUNG derer samtlichen Schmeltz-Hutten-Beaten und Bedienten nach ihrem gewohnlichen Rang und Ordnung im behorigen Hutten-Habit. Nurenberg, zu finden bey Christoph Weigeln 1721. 2 works in one volume, text mostly in German, small 4to, approximately 200 x 160 mm, 8 x 6¼ inches, title page to each work printed in red and black, 50 engraved plates including frontispieces, with captions in Latin and German, pages: first work, [10], 1-16, 2nd work, [2] 1-23, bound in full contemporary leather (sheep), gilt lettered pale green label to spine, gilt decoration to spine, blind rule to edges of covers, marbled endpapers, edges red. Binding rubbed and scuffed, tiny hole to bottom of spine repaired, small repair to leather on upper cover, some loss of surface leather to lower cover, pale age-browning affecting margins and text, occasional light foxing and a few shallow creases due to turning, old ink manuscript note to head of title page, small manuscript note attached to front free endpaper by wax, both in Latin, small old ink note at bottom of last page, not affecting text, otherwise a very good copy. This copy is from the Library of J. A. Freilich with his small book-label on blank side of first free endpaper. Joseph A. Freilich amassed probably the finest mineralogy library formed in the 20th century, and copies from that collection were sold at Sotheby's in New York in 2001. See Bibliographie Generale du Costume et de la Mode by Rene Colas, numbers 13 & 14; Manuel Du Libraire by Deschamps and Brunet, The Supplement, Volume 2. MORE IMAGES ATTACHED TO THIS LISTING.

      [Bookseller: Roger Middleton]
 1.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Disputationum Roberti Bellarmini Politiani, S. J. S. R. E. Cardinalis De Controversiis Christianae Fidei Adversus Hujus Temporis Haereticos ( 7 Volumes Bound in 4 ) Folio

      Venetiis: Joannem Malachinum, 1721.. Very Good Plus. Folio - over 12" - 15" tall Folio books measure 16 1/2 x 11 1/2 inches. Seven volumes bound in four, collation, 471,659,771, 638,582,602,688pp, engraved frontis to volume one. Bound in full calf, raised bands, gilt lettering and centre stamp, full coloured edges. All volumes have been rebacked, retaining original boards, boards scuffed in places. All binding in good clean firm condition. Internally, no loose pages, occasional dust marking. Pages in very good clean condition throughout. A very nice well bound early work.A70

      [Bookseller: George Jeffery Books]
 2.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        Methodus nova inveniendi longitudines locorum terrâ marique ope lunæ.

      Amsterdam, apud J. Oosterwyk, 1721. 8:o. 55 s. & 2 utvikbara grav. plr. + MENNANDER, CARL FREDRIK [preses] & WASSTRÖM, NICLAS [respondent]. Oeconomisk beskrifning öfwer Åbo stad. A.a. Sthlm, L. Salvius, (1749). 8:o. (6),50 s. + SALBERG, JOHAN JULIUS. Tal, hvaruti de inkast förläggas som äro giorde emot des rön om det i Sverie funna sal natron. Hållit för kongl. Vetenskaps academien den 10 julii 1745. Då han lade af sitt derstädes hafda præsidium. Sthlm, L. L. Grefing, (1745). 8:o. 28 s. Titelbladet med träsnittsvinjett. + SALBERG, JOHAN JULIUS. Ytterligare åter-svar på herr doct. Gottskalk Wallerii nyligen utgifne försvars skrift, framgifvit. Sthlm, L. Salvius, 1746. 8:o. (2),53,(1) s. Titelbladet med grav. vinjett. + IHRE, JOHAN. Utkast till föreläsningar öfwer swenska språket, och thes närmare kännedom. Uppsala, (1745). 8:o. 48 s. Fint nära samtida ljust hfrbd med slösande rikt guldornerad rygg och röd titeletikett av marokäng med texten: "Method nova &c.". Röda snitt. Ryggen ngt blekt och med några smärre fläckar, pärmarna med några skador i ytskiktet. Ful större fläck nedtill på titelbladet, åtföljd av skada i innersta marginalen, i det första arbetet, vilken även återfinns på den första planschen och i gradvis minskande omfattning i innermarginalen t.o.m. s. 15. Liten fläck i texten på s. 4-5 i det andra arbetet, vilken även färgat av sig på de kringliggande sidorna, bläckfläck nedtill i hörnet på s. 3 i det tredje arbetet, litet bläckstänk i texten på s. 33 i det sista arbetet; i övrigt en del lagerfläckar i de fyra sista arbetena. Första titelbladet med författaruppgift "a Emanuel Swedenborg" tillskriven i bläck, bortklippt namnteckning till höger om titelvinjetten och till vänster om denna förmodligen första ledet i samma namnteckning, "Jon". Här återfinns även ytterligare en namnteckning, "A Lindblad". Främre pärmens insida med den överstrukna namnteckningen "Joh. Ad. Smedberg d. 11 mars 1824". Från Ericsberg.. Hyde A bibliography of the works of Emanuel Swedenborg 167 och Stroh & Ekelöf Emanuel Swedenborgs skrifter 62 för det första arbetet. Vallinkoski Turun akatemian väitöskirjat 2412 och Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 783 för det andra. Sidorna 1-29 i Swedenborgs arbete består av hans förslag till metod att bestämma longituden till havs med hjälp av månen, vilket inlämnades till den tävling som med understöd av det brittiska parlamentet anordnats i den för tiden brännande frågan. Swedenborgs metod förkastades dock av den samtida expertisen. Förslaget publicerades ursprungligen i hans egen tidskrift "Daedalus hyperboreus" 1717-18 och trycktes för första gången separat på svenska 1718. Trots kritiken tröttnade uppenbarligen aldrig Swedenborg på att föra fram sin idé om longitudbestämning; den sista upplagan av "Methodus nova" utkom så sent som 1766. Sidorna 31-55 utgörs enligt titelsida på s. 31 av ytterligare ett Swedenborgarbete: "Artificia nova mechanica receptacula navalia et aggeres aquaticos construendi". Det utkom på svenska under titeln "Underrettelse om docken, slysswercken, och saltwercket" 1719. Mennanders och Wasströms arbete är dedicerat till Carl Gustaf Tessin och är den första avhandlingen i Åbo författad på svenska. Salbergs tal handlar bl.a. om det salt som han funnit efter vattenanalyser i Umeås närhet och över vilken upptäckt han publicerade en uppsats i "Vetenskapsakademiens handlingar" 1740. Följande år utgav Wallerius en avhandling där Salbergs rön kritiserades och Salberg utnyttjade tillfället när han höll presidietal i Vetenskapsakademien till att försvara sig. Wallerius svarade i en "Försvars skrift" 1746. Av Ihres arbete utkom en andra upplaga 1751. I detta arbete, som i så många andra av Ihre, avhandlas etymologier och låneord i svenskan, exempelvis det turkiska "schabrack" och de arabiska "almanach, carmesin, ammiral"

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Opera, quæ extant, Integris Beati Rhenani, Fulvii Ursini..& selectis aliorum Commentariis illustrata. Ex Recensione & cum Notis Jacobi Gronovii. 2 vols. Trajecti Batav. (Utrecht), Poolsum et Visch, 1721.

      4to. 2 cont. full calf. 5 raised bands. Gilt back. Top of spines a little worn. Extremities a little rubbed. One titlelabel torn. Engraved frontispiece, engr. titlevign. (34),756,575 pp. + Index. printed on good paper

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 4.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Histoire de la religion des eglises reformées.

      Dans laquelle on voit la succesione de leur eglise; la perpetuité de leur foy; principalement depuis le VIII. siécle; l'établissement de la reformation; le perseverance dans le mêmes dogmes depuis la reformation jusqu'à present. Avec une historie de l'origine & du progrés des principales erreurs de l'eglise Romaine. Nouvelle edition augmentée de plusieurs volumes, & de devers faits historieques sur la uccesione de l'eglise. 1-5. Rotterdam, Abraham Acher, 1721. 8vo. (8),+ 425; 339,+ (4); 336; 159, 158-359,+ (2); 347, 378-438,+ (14) pp. Titles printed in red and black. Foxing throughout. Marginal pencil notes. Contemporary vellum, later handwritten ink titles on spines. Five volumes. Presentations on front fly-leafs by Pierre de la Roche to Jacques François De Lue, in june 1733. Second enlarged edition of Beauvals history of the church, written from the Protestant point of view, first published in 1690 and considered his most important work. The french historian and protestant pastor of Rouen Jacques Basnage de Beauval (1653-1723) was at the time living in Rotterdam, due to the revocation of the Edict of Nantes

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 5.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Elds=Bref om Götheborgs Olycka Sedan Gud

      öfwer sitt heliga ordz föracht, swårligen förtörnad, hade genom en ostyrig wåd-eld anno 1721. ifrån den 14 april kl. 11 förmidnatt, til den 15. kl. 3 eftermiddagen, låtit förbränna dom-kyrckan, : gymnasium, bägge apotheken, repare-bahnen och månge af de förnämste hus i staden, alt ifrån stora hamnen söder til fästningz-muren, emillan östra och wästra hamnen; på hwilken ansenliga tract, icke det ringaste hus blifwit qwar stående, : af 210. tomter. Bedröfwadom til tröst, allom säkrom til warning. Och efterkommandom til minnes, såsom ett litet tacksamhets tekn för Gudz nådiga beskydd. Wälment skrifwit af en, vnder påstående olycka, frånwarande inwånare /hwars hus : ibland andre, norr i staden then gången af nåde förskontes/ hwilken ock af kärlek til allas wälgång, under ängslan och fruchtan för tilstundande olycka, låtit på tryck i Götheborg anno 1712. utgå ett kort samtal emillan thet först afledna, : och thet tå lefwande stadz folcket. Beklagandes at slutet af bemälte samtal, som kan läsas på nästföljande sida, drabbat så lika på Gudz nu brukade hemsökelse sätt. Stockholm, uti det Kongl. Boktryckeriet, Åhr 1722. 4:o. (16) s. Bunden med:Kort Berättelse, Om deras Kongl. Maij:ters ankomst til Götheborg, Dat. Götheborg den 30. Augusti, 1722. Stockholm, Uti det kongl. Boktryckeriet, Åhr 1722. 4:o. (4) s. Senare halvskinnband i marmorerad kalv med övre guldsnitt, något blekt och något nött rygg med fem markerade bind samt gulddekor. Med Gustaf Bernströms förgyllda pärmexlibris. (Gust. Hedberg, Stockholm). 20 x 16 cm.. Bifogat Gustaf Bernströms korrespondens med bibliotek angående innehav av olika upplagor. Aberstén 3873 omnämner tre upplagor av Elds=Bref varav en 1722 utan uppgift om ort eller tryckare ej finns i något bibliotek. Warmholtz 528 för Elds=Bref. Warmholtz 6078 för Kort berättelse. Aberstén 655

      [Bookseller: Antiquaria]
 6.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Oesterreichisches Wechsel-Recht / Oder Wienerische Wechsel-Ordnung / Allenthalten mit dienlichen und nöthigen Anmerckungen / wie auch vollständigen Registern versehen. |2) Angebunden:| Ohne Autor: Eines Wohl-Edlen und Hochweisen Raths Der Reichs Stadt Augspurg Aus bewegenden Ursachen und Umständen mit verschiedenen Satzungen verbesserte und erneuerte Wechsel-Ordnung: Samt beygefügtem Raths-Decret vom 28. Febr. 1682, das Compensations- und Retentions-Recht in Falliments-Fällen betreffend. |3) Angebunden:| [Diedrich Ludwig Lau]: Practische Vorschläge Welcher gestalt Steuer und respective Contribution, Zum Nutzen Eines Landes-Herren / Und ohne Nachtheil der Unterthanen einzurichten seye / Damit unter allen steuerbaren und Contribuablen Dingen eine proportionirte Gleichheit / Nach Anleitung der Reichs-abschiede / gehalten / Und kein Unterthan vor dem andern graviret werde / Auch / wie alle Unterschleiffe und viele Kosten vermieden Und der Steuer- und respective Contributions-Stock in beständiger Richtigkeit erhalten werden kan.

      Ca. 20 x 16 cm. Zu 1) (4) weiße S.; (10) S., 194 S., (13) Seiten Register; Zu 2) (32) Seiten; Zu 3) (4) S., 130 Seiten. Pergamentband der Zeit mit Rückenprägung. Zu 1) Erste Ausgabe. Der Jurist und Historiker Wegelin (1689-1764) war ab 1746 Bürgermeister der Stadt Lindau. Exlibris verso Titelblatt;

      [Bookseller: Antiquariat Rainer Kurz]
 7.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        Large cameo mezzotint portrait engraved by J. Smith after painting by Geoffrey Kneller (1704)

      London, 1721. No Dust Jacket. 36 x 26cm.

      [Bookseller: Jeremy Norman's Historyofscience.com ]
 8.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        OPERA OMNIA ANATOMICO-MEDICO-CHIRURGICA. ONE VOLUME ONLY

      1721. Very Good. RUYSCH, Frederik. [OPERA OMNIA ANATOMICO-MEDICO-CHIRURGICA. ONE VOLUME ONLY.] Amstelodami, apud Janssonio-Waesbergios, v.d. (1721-1737). 29 sheets of engraved illustrations. One quarto volume in old calf. The condition of the text leaves and illustrations is very good overall, showing only occasional toning, soiling, or foxing. The volume will need to be rebound. The top board is detached; the lower joint is cracked and the board is attached by the sewing cords; part of the backstrip is missing. The Opera Omnia is a bibliographically complex work that is comprised of separately published works by Ruysch or of works addressed to him by others, either in early or reprinted editions. It was initially issued in two volumes in 1721 and later expanded to four volumes. This volume is comprised of twenty-two titles published at Amsterdam between 1721-1737 by Jansson & Waesberge. All are later editions. As this is volume two (- it is identified as such on the backstrip), it lacks the general title-page and index that were normally bound into the first volume of the Opera Omnia. The contents of this volume include: Sixteen Epistola anatomica problematica (1721-1737) written by various authors with Ruysch's replies; Frederici Ruyschii responsio ad Godefridi Bidloi, libellum, quem vindicias inscripsit (1721); Joannis Jacobi Rau responsio ad qualemcunque defensionem Frederici Ruischii, quam haud ita pridem edidit, pro septo scroti and Joannis Jacobi Rau epistola de inventoribus septi scroti, ad virum clarissimum Fredericum Ruyschium (1737); Adversariorum anatomico-medico-chirurgicorum decas prima[-tertia] in three parts (1723-1736) and Michaelis Ernesti Ettmulleri, ... Epistola problematica, ad virum clarissimum Fredericum Ruyschium ... de ovario novo (1729). A complete and detailed list of the contents of this volume is available upon request. Frederik Ruysch (1638-1731), a Dutch anatomist and botanist, was professor of anatomy at Leyden and Amsterdam. He is notable for his method of injecting vessels and for his mastery of anatomical preparations (- the preparation and preservation of specimens). Ruysch show

      [Bookseller: Boston Book Company ]
 9.   Check availability:     ABAA     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.