The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Biblia/ Det er den
. gantske Hellige Scrifft, udsaet paa Danske. Kbhvn.: Ludowich Dietz 1550. Fol. (552) blade. Indbundet i 1800tals halvpergament med de originale messingspaender pa forpermen (flapperne mangler). Titelbladet samt portraettet af Adam og Eva mangler og er erstattet med sider fra faksimileudgaven udgivet af Munksgaard 1928. 2 sider med minimale teksttab pa grund af et par smahuller og hjörneafklip. Arkene XIX,XVIII og XVII i Syrachs bog indbundet i omvendt raekkefölge. Enkelte sider repareret i margin, samt nogle sider med fugtskjolde. Ellers et relativt godt eksemplar med bred margin. * Danmarks förste trykte helbibel, som oftest benaevnt Christian III's bibel. Efter at Sverige i 1541 havde faet sin förste fuldstaendige bibeloversaettelse, gav Christian III efter anbefaling af den tyske reformator Johan Bugenhagen ordre til, at man skulle pabegynde en oversaettelse af den samlede bibeltekst efter Luthers tyske tekstudgave. Christiern Pedersen, udgiveren af Saxos Danmarkshistorie i Paris 1524, havde allerede oversat store dele af bibelteksten. En kommission, blandt andre bestaende af teologen Niels Hemmingsen, biskoppen Peder Palladius og praesten Peder Tidemand, fik til opgave at gennemga og revidere teksten. Da der i 1540'erne ikke fandtes en bogtrykker i Danmark, der kunne patage sig sa stor en opgave, blev Rostock-bogtrykkeren Ludwig Dietz i 1548 indkaldt for med hele sit typemateriale at komme til Köbenhavn for at foresta trykningen. Dietz var kendt for nogle ar forinden i Lybeck at have trykt en plattysk udgave af bibelen, og den danske bibel, som i 1550 forela faerdigtrykt i 3000 eksemplarer, var da ogsa teknisk set en kopi af Lybecker-udgaven. Dennes illustrationer af Erhard Altdorfer, hvor de bibelske figurer optraeder i 1500-tals dragter, blev ogsa brugt i den danske bibel, dog blev der specielt til den danske udgave udfört et traesnit af Christian III, som findes bag pa hovedtitelbladet, samt et helsides traesnit af det danske rigsvaben omgivet af en bred ramme, begge udfört efter forlaeg af den tyske maler Jacob Brinck, der var elev af Albrecht Dürer.
Laur. Nielsen 15. Thesaurus 75..

      [Bookseller: Peter Grosell, Antiquarian Bookseller]
Last Found On: 2014-08-13           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/637848/1550-christian-iiis-bibel--biblia-det-er-den

Browse more rare books from the year 1550


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.