The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

ständer församlade wid riksdagen år 1760.
En wördsam föreställning uti et omständeligit swar på de oförgripelige påminnelser, som uti Stockholms Post-tidningar, den 25 september 1758, kundgjorde blifwit, wara af trycket utkomne, wid de under sidstledne riksdag til Riksens höglofliga ständer aflemnade trenne skrifter om Rättegångars förminskning, lag, domare och folk, samt En rättskaffens fri- och säkerhet. Af en deras ledamot och ödmjukaste tjenare. Stockholm, Lorents Ludv. Grefing, 1759. 4:o. (32),+ 272, 265-690 s. Lagerfläckigt titelblad, små papperslagningar sid. 289-290 och sista bladet, liten fuktrand i nedre hörn sid. 623-635, stor men svag dito sista 20 sidorna. Samtida hfrbd med guldornerad rygg med upphöjda bind och röd titeletikett samt rester av pappersetikett, stänksnitt. Från Stockholms Stads Arkivs bibliotek, med dess stämpel på titelsidan, samt utgallringsstämpel. Bring, Riksdagshandlingar s. 53. Trots regeringens bemödande om att Nordencrantz bok skulle underkastas sekreta utskottets censur, beslöt ständerna att hela upplagan - 1000 exemplar- skulle utdelas till dem. Den viktiga författningsdebatten rörande ämbetsmannavälde och ståndsprivilegier hade inletts redan på 1755-56 års riksdag. Den nådde dock sin höjdpunkt under 1760-års riksdag. Inför denna sammanställde Anders Nordencrantz 1759 i detta verk sina ståndpunkter och krav
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2013-10-24           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/422200/1758-nordencrantz-anders-til-riksens-hoglofl-stander-forsamlade-wid-riksdagen-ar-1760

Browse more rare books from the year 1758


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.