The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

En Liden Bog om alle hande Siugdom, som Mennisken mangfoldigen kan vederfares, formedelst voris Første, forelders syndfald, wdi Paradis, som er Aarsagen, at wi wndfanges i siud, oc fodis syndige Mennisker till denne Verden,... Imod saadanne Siugdom oc Skrøbelighed, som Synden fører met sig, Dog vil Gud att Mennisken skall bruge Mennisklige Medel oc Raad, imod saadanne suare Fristelser oc Siugdom, paa det, at Mennisken skall icke forderffues eller omkomes i saadan suare Siugdom. Hanss Christensen Bartsker, en Borger i Ribe. (+) En Lidel wnderuisning megit nyttelig oc trøstelig, som vel fornøden er, huorledis Mennisken skal holde oc skicke sig, naar denne forgifftige pestilentze kolde Siuge beginder at sprede sig wd iblant Mennisken, til at forgiuffe, fordriffue oc forderssue Mennisken, huorledis Mennisken i nogen maade kand giøre den modstand, oc bekomme hielp, trøst oc raad emod denne forferdelige oc forskrecklige Siuge. Hanss Christensen Bartsker, en Borger i Ribe.
Schleswig, Niclaus Wegener, 1596. 4to. Restaureret helbind af pergament. De samtidige bindsider og ryg er sat udenpå et nyere bind, dette også af pergament. (2),287 pp. Bagsiden af de to første blade påsat japanpapir, forsiden af de to næste blade påsat japanpapir. 8 blade er restaurerede i bladkanter med papirmasse og opsat på papir således at bladstørrelsen matcher resten af bogen (intet teksttab). Nogle småreparationer på de sidste blade i øvre margin. lettere bruntoning, få pletter. Ganske velbevaret eksemplar. Blad 2 med Jacob Seefelts store træskårne våben, til hvem bogen er dediceret. - PESTBOGEN: (2),70 pp. En lille del af øverste marginer forstærkede med japanpapir ligeledes nogle øverste bladhjørner (uden teksttab). Lettere bruntoning, få brunpletter. Ganske velbevaret.I tilknytning til disse to værker er der bagerst i bogen i samtidig hånd indsat 24 sider som indeholder både lægeråd og husholdningsopskrifter. ¶ Den yderst sjældne originaludgave. Kun ganske få eksemplarer har været udbudt de sidste 50 år. I første del af bogen redegør Bartskær for medicinens teoretiske fundament, nemlig Galens humoralpatologi efterfulgt af en næsten ordret oversættelse af tyskeren Ortolff von Bayerlaudts tyske medicinkompedium. Anden del bygger for størstedelen på den første danske lægebog ved Christian Pedersen fra 1533, men indeholder også en del originalobservationer og kure, ligesom han introducerer danske navne for medicinske planter hovedsageligt fra Slesvig. - Lauritz Nielsen Nr. 493 - Thesaurus: 273 - Bibl. Danica I: 799-800. PESTBOGEN er ligeledes af største sjældenhed. Den skriver sig ind i en tradition af pestskrifter, som startede med omtale i Christian Pedersens bog om urtevand, Morsing og Henrik Smids bog om "Pestilentzes Aarsag" og de giver recepter og foreskrifter på de midler, som skal anvendes imod pesten. Bartskær anfører, at på grund af krigen kan være vanskeligt at anskaffe de nødvendige ingredienser fordi tyskerne har besat de områder hvor den bedste medicin kan købes.Lauritz Nielsen nr. 494. - Thesaurus I, 274. - Bibl. Danica I, 841.
      [Bookseller: Herman H J Lynge & Søn A/S]
Last Found On: 2018-01-08           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32213342/1596-christensen-bartskaer-hans-en-liden-bog-om-alle-hande

Browse more rare books from the year 1596


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.