The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Biblia, Dat is, De gantsche H. Schriftuure vervattende alle de Boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Nu van nieuws uyt D. M. Luthers Hoogduitse Bybel in onze Nederlandsche Taale getrouwelyk overgezet, Tot dienst van de Christelyke Gemeynten, d'Onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan in deeze Nederlanden. WITH: Alle de Voornaamste Historien des Ouden en Nieuwen Testaments. Verbeeld in uytsteekende Konst-Platen, Door den Wyd-beroemden Heer, en Mr. Romeyn de Hooge. Met omstandige verklaring der Stoffen, en seer beknopte Punt-Digten, van den Eerw. Godsgel. Heer Henricus Vos. Waar by ook gevoegt zyn Nieuwe Kaarten, tot opheldring der zaaken nodig.
Amsterdam, Jacob Lindenberg 1702/1703. "2 works in 1 binding, (frontispiece, 2, portrait, 15) 278, 112, 70, (frontispiece with explanation) 132 folia., De Hooghe: (frontispiece with explanation, 1) 69 folia. Contemporary blind-stamped Leather with 7 raised bands, 8 corner-pieces and 2 clasps, Folio H. 47,5 x L. 32 x W. 12 cm. (The spine has been restored in the past, slightly grazed at some places. In the middle of the covers a central ornament in gilt, illustrating a bust of Luther surrounded by the commandments, a songbook and a swan. Dutch Luther Bible containing the Old and New Testament and the Apocrypha. This edition is translated from the German by Nicolaes Biestkens and is revised by Adolf Visscher. Adolf Visscher revised the Mennonite translation of Biestkens and his translation became the standard Bible for the Dutch Lutherans. The Bible is interleaved with the work of Romeyn de Hooghe which contains a frontispiece with explanation, a titlepage, 5 maps and 69 folia with 2 engravings with marginal notes on each. This set of Bible illustrations was bound in a number of different translations and editions of the Bible during this period. The total work contains 3 frontispieces, a portrait, 5 maps and 138 engravings with ca. 800 illustrations on them. 3 frontispieces, 3 capital letters, 1 head-piece and 1 printersdevice are contemporary handcoloured and in case of the frontispieces heightend with gold. The colouring is beautifully done by hand in sharp and bright colours.)2 werken in 1 band, (titelprent, 2, portret, 15) 278, 112, 70, (titelprent met verklaring) 132 folia., De Hooghe: (titelprent met verklaring, 1) 69 folia. Origineel Leer met ribben, stempels, 8 hoeken en 2 sloten, Folio H. 47,5 x L. 32 x D. 12 cm. (De rug is in het verleden gerestaureerd, plaatselijk licht geschaafd aan de randen. Op het midden van de platten is een centraal ornament gestempeld met goud met de buste van Luther omringd door de wet, een gezangbundel en een zwaan. Nederlandse Lutherbijbel bevattende het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen. Deze uitgave is door Nicolaes Biestkens uit het Duits vertaald en werd bewerkt door Adolf Visscher. Adolf Visscher herzag de Doperse vertaling van Biestkens en zijn vertaling werd de standaard Bijbel voor de Nederlandse Luthersen. De Bijbel is doorschoten met het werk van Romeyn de Hooghe wat bestaat uit een titelprent met verklaaring, een titelpagina, 5 kaarten en 69 folia met op elk 2 gravures met bijschrift. Deze set van bijbelillustraties werd in een verschillend aantal van vertalingen en edities van de Bijbel gebonden rond deze periode. Met in totaal 3 titelprenten, een portret, 5 kaarten en 138 gravures met daarop ca. 800 afbeeldingen. 3 titelprenten, 3 kapitalen, 1 vignet en 1 drukkersimpressum zijn origineel handgekleurd en in het geval van de titelprenten opgehoogd met goud. De kleuring is fraai met de hand aangebracht en is zeer helder en uitgesproken.)Long, Isaac le (1764). Boek-Zaal der Nederduitsche Bybels, p. 664-703 / N.N. (2002). Sweeter Than Honey: The Bible in Print exhibit catalogue, p. 2 / Poortman, W.C. (1986). Bijbel en Prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 106-120 / Poortman, W.C. (1995). Kaarten in Bijbels, p. 224-229".
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2017-12-31           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/31373738/1702-luther-biblehooghe-romeyn-de-biblia-dat-is-de-gantsche-h

Browse more rare books from the year 1702


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.