The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Biblia. Dat is, De gantsche heylighe Schrift, grondelick ende trouvvelick verduytschet. Met verclaringhe duysterer woorden, redenen ende spreucken, ende verscheyden lectien, die in ander loflicke Oversettinghen ghevonden, ende hier aen de cant toe-ghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsinghen, der ghelijck ofte onghelijcstemmenden plaetsen, op het alder ghewiste, met Scheyt-letteren ende Versen ghetale (daer een yeghelick Capittel nae Hebreyscher wijse, mede onderdeylt is) verteeckent. WITH: De Psalmen des Propheten Davids, Ende ander Lofsanghen, wt den Fransoyschen dichte in Nederlantschen overgheset, door Petrum Dathenum. WITH: Catechismvs, ofte Ondervviisinge in de Christelicke Religie.
Leyden, Jan Paedts Jacobszoon 1608. "32) 531 folia., 97, 34 (7) p. Contemporary blind-stamped Leather with 4 raised bands, 8° H. 18 x L. 12 x W. 8 cm. (The spine ends are restored, the clasps and straps are renewed one page of the Psalms is in facsimile. Deux-Aes Bible in a beautiful contemporary blind-stamped binding, containing the Old and New Testament, the Apocrypha, the Psalms -with musical notation- of Petrus Dathenus and the Forms. The Deux-Aes Bible was the first translation of the Bible after the Reformation that was especially meant for the Reformed. The Bible was used by the Reformed until the publication of the States Translation and was for its time a good translation.)(32) 531 folia., 97, 34 (7) p. Origineel Leer met ribben en stempels, 8° H. 18 x L. 12 x D. 8 cm. (Onder- en bovenkant rug gerestaureerd, de riempjes en klemmen van de sloten zijn vernieuwd, 1 pagina van de Psalmen in kopie. Deux-Aes Bijbel in een fraaie originele stempelband, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament, de Apocriefen, de Psalmen -met noten- van Petrus Dathenus en de Formulieren. De Deux-Aes Bijbel was de eerste Bijbelvertaling na de Hervorming die speciaal bedoeld was voor de gereformeerden. De Bijbel werd door de gereformeerden gebruikt tot aan de komst van de Statenvertaling en was voor die tijd een goede vertaling.)Darlow, T.H./Moule, H.F. (1963). Historical Catalogue of the Printed Editions of Holy Scripture, 3302: Vol.II p. 307 / Long, Isaac le (1764). Boek-Zaal der Nederduitsche Bybels, p. 751 / Poortman, W.C. (1986). Bijbel en Prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 117-120".
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2017-12-31           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/31361602/1608-early-bibledathenus-petrus-biblia-dat-is-de-gantsche-heylighe

Browse more rare books from the year 1608


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.