The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Undersökning om rätta orsaken til jordmåners fruktbarhet.
Sthlm, P. Momma, 1745. 8:o. XVI,36 s. + (BENNET, STEPHEN) Sten Biörnsons jordmärg, eller trogna bonda-läro, huru åker och äng bättre böra skötas, ödemarker och wretar uptagas, hägn och stägn hielpas, afwel och boskap ökas; grundad på sanfärdige egne rön och försök, och nu wårt kära Swerige, men i synnerhet, almogen til nytta, framgifwen. Sthlm, Kongl. tryckeriet hos P. Momma, 1745. 8:o. XXIV,84 s. Med några träsnitt i texten. + (BAGER, HAQVIN) Oförgripelige tankar om hushållningen, i afseende til åkerbrukets förbättrande på skånska slätten, och then dyra tidens förmodeliga afstadnande, genom wår jords rätta häfd, spannemålens skötsel, siöfartens utwidgande, och wåra inhemska förmåners i akt tagande. Sthlm, Kongl. tryckeriet hos P. Momma, 1745. 8:o. 36 s. & 1 utvikbar tryckt tabell. Häftade i samtida ngt nött marmorerat pappomslag. Ryggen med handskriven ryggtitel och handskriven nummeretikett. Inlagan lätt lagerfläckig och bitvis ngt bruntonad. Stukade hörn nederst inledningsvis. Andra och tredje arbetet med några småfläckar. Med Samuel Hierpes namnteckning på första titelbladet. Intressant samlingsvolym.. Hebbe 552, 24 respektive 365. Första arbetet översattes av C. Carlesson. Samma år utgavs ytterligare en svensk översättning. Andra arbetet utkom i flera upplagor under 1700-talet. Detta är den första. Tredje arbetets tabell är en enkel skiss av åkerbruket i intervall om fem år
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-30           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/239780/1745-kulbel-johan-adam-undersokning-om-ratta-orsaken-til-jordmaners

Browse more rare books from the year 1745


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.