viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. (Biblia/Bijbel).
Dordrecht, Hendrick en Jacob Keur, en te Amsterdam, Marcus Doornick 1686. (gegraveerde titelpagina, 19) 302, (2) 134, (11) 164, (2) 66 folia. Origineel Leer met ribben, stempels, 2 zilveren sloten, goud op snede en geciseleerd boekblok, Folio H. 43,5 x L. 28 x D. 11 cm. (De band en het beslag dateren uit het begin van de 19e eeuw, het zilverwerk is gesmeed door J. Kramer te Dokken welke werkzaam was tussen 1823-1848. Met een handgeschreven familieregister op het laatste schutblad daterend van 1736-1792, mist de kaart van Jeruzalem. Mooie Keurbijbel, bevattende het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen. Met 5 (van 6) grote Keurkaarten, gegraveerd door Bastiaan Stoopendaal en doorschoten met een prentserie van Cornelis Danckerts naar de bekende Merianprenten, bestaande uit 6 dubbele gravures met op elk 16 afbeeldingen. Het boekblok en de kaarten en gravures zijn nog mooi wit en in zeer goede staat.) Poortman, W.C. (1986). Bijbel en Prent. Deel II: Boekzaal van de Nederlandse Prentbijbels, p. 66 / Poortman, W.C. (1995). Kaarten in Bijbels, p. 195-203.
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2016-10-17           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1230156/1686-bijbelbiblia-bijbel-biblia-dat-is-de-gantsche-h

Browse more rare books from the year 1686


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.