viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Onderzoek over de Oudheid en Schriftmaatigheid van den Kinderdoop. Waar in de Redenen, vervat in de Bedenkingen en Verhandelingen, Over dit Onderwerp, onlangs in 't Licht gegeven, ter toetse gebragt worden (door Jan Wagenaar). WAARBIJ: Aanmerkingen over den Kinderdoop, door Dr. John Gale, Uit 't Engelsch Vertaald door Jacobus van Zanten. Hier by komt het Leven des Schryvers. Voor af gaat eene Voorreede, dienende tot Wederlegging der Beschuldigingen door den Schryver der Verhandelingen over den Kinderdoop nu onlangs in 't ligt gegeeven, tegen dit Werk en deszelfs uitgave gemaakt, mitsgaders eenige aanmerkingen over 't stuk der Verdraagzaamheit tussen de Remonstranten en Doopsgezinden. Agter aan is gevoegt een Brief van H. Hillers, eertyds Leeraar der Remonstranten te Hoorn aan J. Verryn ter Wederlegging van den Kinderdoop. WAARBIJ: Eenige Redenen, Waarom, in 't stuk des Christelyken Waterdoops, de In-of-Onderdompeling te verkiezen zy, boven de Besprenging. Met de antwoorden op eenige tegenwerpingen. Waar agter gevoegt is eene Redevoeringe, gedaan by geleegentheyd, dat men het H. Doopsel, op zulk een wyze heeft toegediend, als men, in deze Werkjes, tragt aan te toonen de regte te wezen. Zynde het een en ander, te samen gesteld, en de gemelde Redevoeringe uitgesproken, door Adriaan Houttuyn.
Leiden, Jakob van der Kluis/3e werk: Hoorn, Tjalling Tjallingius 1740/1741/1762. 3 werken in 1 band, (16) 103 (1), (LXXXVIII, 26) 334 (18), (6) 59 (1) p. Origineel half Leer met ribben, 8° (De gehele band is overtrokken met papier. Verzameling van 3 werken welke de mennonitische leer en gebruiken verdedigen naar aanleiding van de polemische werken van de remonstrant Koenraad Bremer tegen de kinderdoop.).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2016-10-08           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1222759/1740-wagenaar-jangale-johnhouttuyn-adriaan-onderzoek-over-de-oudheid-en-schriftmaatigheid

Browse more rare books from the year 1740


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.