The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

kipoi sto fos tis mesogeiou / ????? ??? ??? ??? ????????? (Griechisch) Gebundene Ausgabe von Heidi Gildemeister (Autor)
Potamos, 2004. 2004. Hardcover. ??? ?A ?HMIOYP?H?ETE TON ?IKO ?A? KH?O- ?OIA EI?H ?YT?N ?A E?I?E?ETE ANA?O?A ME TO ?EPIBA??ON KAI TO K?IMA- TO ?POB?HMA TH? ?EI?Y?PIA?- 20 ?POTY?A KH??N.ANOI?IATIKOI, ?APA?A?A??IOI KAI HMIOPEINOI KH?OI, KH?OI ?TA BPAXIA KAI ?E ?EZOY?E?, E??HNIKOI KAI AN?A?OY?IANOI KH?OI. OI "KH?OI ?TO ??? TH? ME?O?EIOY" EINAI TO ?P?TO ??HPE? EP?O ?IA TH ?HMIOYP?IA KH??N ?E ?EPIOXE? ME ME?O?EIAKO K?IMA. H ?Y??PA?EA?, ME EI?IKE? ?N??EI? KAI ME?A?H ?PO???IKH EM?EIPIA, ANA?YEI EIKO?I ?IA?OPETIKA ?POTY?A KH??N, E?I?E?EI TA EI?H T?N ?YT?N ?OY TAIPIAZOYN ?E KA?E ?EPIBA??ON KAI K?IMA KAI ANA?TY??EI TI? KATA??H?E? ME?O?OY? APXITEKTONIKH? KAI KA??IEP?EIA?. ANA?EPEI ?EPI??OTEPA A?O 2000 EI?H ?YT?N.TO BIB?IO EINAI ENA? XPH?TIKO? O?H?O?, A??A KAI MIA EI?A???H ?THN ?E?PIA TH? APXITEKTONIKH? T?N KH??N, ?OY A?EY?YNETAI E?I?OY ?E ?I?OY? TH? KH?OYPIKH?, EPA?ITEXNE? KAI MH, BOTANO?O?OY? KAI APXITEKTONE?. H ??? ?A ?HMIOYP?H?ETE TON ?IKO ?A? KH?O- ?OIA EI?H ?YT?N ?A E?I?E?ETE ANA?O?A ME TO ?EPIBA??ON KAI TO K?IMA- TO ?POB?HMA TH? ?EI?Y?PIA?- 20 ?POTY?A KH??N.ANOI?IATIKOI, ?APA?A?A??IOI KAI HMIOPEINOI KH?OI, KH?OI ?TA BPAXIA KAI ?E ?EZOY?E?, E??HNIKOI KAI AN?A?OY?IANOI KH?OI. OI "KH?OI ?TO ??? TH? ME?O?EIOY" EINAI TO ?P?TO ??HPE? EP?O ?IA TH ?HMIOYP?IA KH??N ?E ?EPIOXE? ME ME?O?EIAKO K?IMA. H ?Y??PA?EA?, ME EI?IKE? ?N??EI? KAI ME?A?H ?PO???IKH EM?EIPIA, ANA?YEI EIKO?I ?IA?OPETIKA ?POTY?A KH??N, E?I?E?EI TA EI?H T?N ?YT?N ?OY TAIPIAZOYN ?E KA?E ?EPIBA??ON KAI K?IMA KAI ANA?TY??EI TI? KATA??H?E? ME?O?OY? APXITEKTONIKH? KAI KA??IEP?EIA?. ANA?EPEI ?EPI??OTEPA A?O 2000 EI?H ?YT?N.TO BIB?IO EINAI ENA? XPH?TIKO? O?H?O?, A??A KAI MIA EI?A???H ?THN ?E?PIA TH? APXITEKTONIKH? T?N KH??N, ?OY A?EY?YNETAI E?I?OY ?E ?I?OY? TH? KH?OYPIKH?, EPA?ITEXNE? KAI MH, BOTANO?O?OY? KAI APXITEKTONE?. H
      [Bookseller: Lars Lutzer]
Last Found On: 2015-11-18           Check availability:      Biblio    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1011594/2004-heidi-gildemeister-autor-kipoi-sto-fos-tis-mesogeiou-griechisch

Browse more rare books from the year 2004


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.