Recently found by viaLibri....
2015-11-11 00:16:37
Goeree, Willem
Mosaize historie der Hebreeuwse kerke, zoo als dezelve was in de Stam-Huyzen der H. Vaderen des Ouden Verbonds, voor en onder de belofte en in alle die plegtelijke toebereydzelen van het dienstbaar Ierusalem, door welke de goddelijke wetgeever Moses, een ceremonieele Godsdienst aan den Berg Sinai heeft ingesteld: om het zaad van Abraham, door de Vader Jakob in't afgodifsch Egipten overgeplant, naa derzelver uytgang, van heel de bygeloovige weereld af-te zonderen en in het land Kanaans, tot een heylig volk en Koniklijk priesterdom in beweaaringe te stellen tot op de verschijninge van den Messias. Uyt d'aller-oudeste geheugnissen der Hebreen, Kaldeen, Zabeen, Egyptenaarer, Syriers, Fenicieres, Grieken en Romeynen opgehelderd. En doorgaans met
Bookseller: Antiquariaat de Roo [Zwijndrecht, Netherlands]
Check availability:
LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/816187/1700-goeree-willem-mosaize-historie-der-hebreeuwse-kerke-zoo

Browse more rare books from the year 1700