Recently found by viaLibri....
2009-01-10 16:30:45
GRUBB, Christoph. L.:
Penu Proverbiale, Thet är: Ett Ymnigt Förråd aff allehanda Gamble och Nye Swenske Ordseder och Lärespråk. Dels genom långlig Observation antecknade / dels aff Latinen och Tyskan uthsökte / och til Swenskan lämpade: Medh en kort Förklaring för the Enfaldigas skul: Sampt widhängde Sententier och Verilogier; Så och richtige Concordantier Ordspråken emellan. Ad marginem någre Skrifftenes Rum införde / som medh Ordspråken synes hafwa någon lijkheet. Wår Swenske Nation (fömodeligen) til tienst och behag sammanskrifne  Med en ny Tilökning i denne Nye Edition Bijfogat aff Laur. Törning Gothob.
Stockholm, Tryckt ... aff Niclas Wankijff (1677-)1678.. (14), 914, (169, 1 - 95, 95 - 162, (1; errata) s. Tittelbl. og 7 innledende bl. trykket i rødt og sort. Törnings tillegg følger umiddelbart etter hovedteksten, og er forsynt med eget tittelblad. Div. feilpagineringer fra trykkeriet, men komplett. Samt. helskinnbd. med 4 opphøyde ryggbånd, enkel blinddekor og rødsprengt snitt. Litt slitt og krakelert bind. Bokormspor. Liten rift s. 249-50, med ubetydelig teksttap. Liten rift s. 723-24 i marginalen. Tittelbl. med eldre rep. Materien stort sett pen, kun med svake flekker og pletter. Svak i indre falser. Lite bibl. stempel på tittelbl. og på s. 99. Stemplet nr. 538 på tittelbladets verso. Navn på tittelbl. og toppsnittet [Fasting] og på ett bl. [Andreas Jacobsson] i eldre hånd. Litt rabbel/skrift på forsatsene. Grubb[e] (1593-1681) var bl.a. sekretær på Kalmar Slott, i svenske kanselliet i Tyskland og borgermester i Kalmar. Denne boken, som kom ut første gang i 1665, er "... utan tvifvel den yppersta ordspråkssamling inom hela 1600-talets europeiska littaratur". Svenskt biogr. handlex. Sth. 1876. Collijn 332; med feil kollasjonering.
Bookseller: Norlis Antikvariat
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/72070723/1677-grubb-christoph-l-penu-proverbiale-thet-ar-ett-ymnigt

Browse more rare books from the year 1677