Recently found by viaLibri....
2021-01-04 06:49:44
Spelen Van Antwerpen 1561, 1562"
Spelen van sinne | vol scoone moralisacien vvt- | leggingen ende bediedenissen op alle loeflijcke consten vvaer | inne men claerlijck ghelijck in eenen spieghel/ Figuerlijck/Poetelijck ende Re- | torijckelijck mach aenschouwen hoe nootsakelijck ende dienstelijck | die selue consten allen menschen zijn. | Ghespeelt met octroy der Con. Ma. binnen der stadt van Andtwerpen op dlant- | Juweel by die veerthien cameren van Retorijcken die hen daer ghepresen- | teert hebben den derden dach Augusti int"
1562. (uitgeversmerk) | Tot Antwerpen, by M. Willem Siluius/ Drucker der Con.Ma An., M. Ccccc. Lxii. (1562). 4º; (Xvii, 605) pp. + 1 (uitslaande) plaat (Haechspel) [van de 2 platen buiten de paginering]; 15 meestal half paginagrote blazoenen, 2 half-paginagrote illustraties (waarvan een 'Het Theatrum' in 'Tot den Leser' en een in een bijdrage van 'Sout-Leeuwen') en 14 paginagrote illustraties: 'Poetelijcke Puncten' (van de deelnemende kamers op de Olijftack na): gravures. Plaat: 't Speeltanneel ontbreekt. Sommige illustraties zijn ten dele (oud) ingekleurd. In gotisch, civilite, romein. Tezamen met (met eigen signatuur): Spelen van sinne | vvaer inne alle oirboirlijcke | ende eerlijcke handvvercken ghepresen ende verhaelt vvor- | den/tot grooter stichtinghe ende onderwijsinghe van eenen | yeghelijcken van wat staten | hy is. | Ghespeelt met Octroy der Co. Ma. binnen de stadt van Antwerpen op Thaech-spel | naer Dlandt-Juweel/by die vier Cameren van Rhetorijcke die hen daer | ghepresenteert hebben den vierentwintichsten dach | Augusti int Jaer ons Heeren | 1561. | Op de Questie: Vvelck handtvverck, oirboirlijcste is van doene, | En eerlijcste, nochtans seer cleyn gheacht? | (uitgeversmerk) | Tot Antwerpen by M. Willem Siluius/Drucker der | Con. Ma. An. M. D. Lxii. (1562) 4º; (Vii, 123) pp; 4 blazoenen (waarvan een T Corenbloemken van Brussel, een rebus), een paginagrote illustratie: (ook een) rebus: gravures. In gotisch, civilite, romein. tezamen in perkament met omgezette randen, doorgehaalde rug met belettering in inkt, latere schutbladen; met lijm in de rug versterkt, spor … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Bookdep [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/279210779/1562-spelen-van-antwerpen-1561-1562-spelen-van-sinne-vol-scoone-moralisacien

Browse more rare books from the year 1562