Recently found by viaLibri....
2020-09-22 11:22:03
Flavius Arrianus, [Arrian]j, Oppian, Proclus, Sigmund Gelen, Simon Grynaus (Grynäus), Adrien Turnebe (Turnèbe), Hieronymus Froben, Johann Walder
Arrianou Perigous euxeinou pontou: tou autou Periplous tes eruthras thalasses: Annonos Periplous libues: Ploutarchou Peri potamon kai oron : Epitome ten to Strabon geografikon (Arrianou Perigous euxeinou pontou: tou autou Periplous tēs eruthras thalassēs : Annōnos Periplous libuēs : Ploutarchou Peri potamōn kai orōn : Epitomē tēn to Strabōn geōgrafikōn)
Basil: Turnebum, 1533. Contemporary blind ruled yapped vellum. Armorial bookplate of Rufus King, otherwise a clean unmarked copy.
Bookseller: William Chrisant & Sons' Old Florida Book Shop, ABAA, ILAB, FABA [United States]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/246105385/1533-flavius-arrianus-arrianj-oppian-proclus-sigmund-arrianou-perigous-euxeinou-pontou-tou-autou

Browse more rare books from the year 1533