Recently found by viaLibri....
2020-02-12 16:32:21
[Armfeltska processen.]
Utdrag af de hufwudsakeligaste handlingar, som lemna uplysning om det hos kongl. maj:ts och rikets höglofl. Swea hof-rätt anhängige hög-mål, rörande åtskillige personers förehafde stämplingar emot rikets antagne och beswurne regenring och styrelse, jemte en derpå grundan berättelse i målet, utgifne til underdånigste följe af kongl. mat:ts dess justitie-canszlers-embete derom gifne nådigste befallning.
Stockholm, Johan A Carlbohm, 1794. 4:o. (24),+ 96 s. Fläckig och lagerfläckig. Titelbladet och det följande bladet uppfodrade i innerkant, med små revor och ett litet hål. Sammanbunden med: Kongl. maj:ts och rikets Swea hof-rätts protocoller uti undersökningsmålet, angående förrädiska stämplingar, hwarföre åtskillige personer tiltalte och häcktade blifwit. Stockholm, A. J. Nordström. 1794. 4:o. 338, 389-474, 425-488, 481-848 s. Fläckig och lagerfläckig, marginalnoteringar med bläck, bläckstänk s. 89-90. Sammanbunden med: Kongl.maj:ts och Rikets Swea hof-rätts utslag, uti der derstädes til ransakning och omedelbart afdömande förekomne högmål, angående förräderi och wådelige stämplingar ekom konungen och riket; hwarföre åstskillige personer tiltalde och häktade blifwit. Gifwet och afsagdt i Stockholm den 30 julii 1794. Stockholm, Anders Jacobsson Norström, 1794. 4:o. 80 s. Sammanbunden med: Protocoll hållit på Drottningholms slott den 22 september 1794, inför hans kongl. höghet hertigen af Södermanland uti högmålet, angående förrädiska stämplingar emot konungen och riket. Stockholm, Kumblinska tryckeriet, 1794. 4:o. 14 s. Sammanbunden med: Kongl. maj:ts nådiga utslag uti högmålet, angående förräderi och wådelige stämplingar emot konungen och riket, gifwit Drottningholms slott den 22 september 1794. Stockholm, Kumblinska tryckeriet, 1794. 4:o. 15 s. Sammanbunden med: Bref ifrån Franz Piranesi til herr generalen Johan Acton. Öfwersättning från Italienskan. Stockholm, Kumblinska tryckeriet, 1795. 4:o. 159 s. Nött samtida hfrbd, guldornerad rygg med beige titeletikett, röda snit … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Centralantikvariatet [Sweden]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/179214127/1794-armfeltska-processen-utdrag-af-de-hufwudsakeligaste-handlingar-som

Browse more rare books from the year 1794