Recently found by viaLibri....
2018-12-01 06:53:52
BIJBEL
Biblia Dat is De gantsche H. Schrift vervattende alle Canonyke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments Uit de oorsprongkelyke in onse Nederlantsche Tale getrouwelyk overgeset Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereen. Nederl. en volgens 't besluit van de Sinode Nationael gehouden in de Jaren 1618. en 1619. te Dordrecht.
Amsterdam, H. Brandt, D. onder de Linden, P. Schouten, J. de Groot, en R. Arrenberg, 1777/1781/1782. Amsterdam, H. Brandt, D. onder de Linden, P. Schouten, J. de Groot, en R. Arrenberg, 1777/1781/1782. (gegraveerde titelpagina, 1) 422 (2), (3) 132, z.p. Origineel Leer met gouden sloten, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 12° 14,5 x 9 x 6 cm. (De rug is vakkundig gerestaureerd met behoud van de originele rug, enkele pagina's zijn geheel gebruind. Eigenaars-inscriptie op een van de laatste vrije schutbladen: 'Anno 1805 den 26' December is mijn Teergelievde Vader den E. Heer G.L. van Uijtrecht in den Heere ontslapen, en op den 27e daaraanvolgende, des agtermiddags begraven.' Nederlands kerkboek, bevat het Oude en Nieuwe Testament, de Psalmen en Gezangen -waarbij alle verzen op noten gesteld- en de formulieren. Gebonden in een rood/bruin leren band, fijntjes versierd met goud- en blindstempeling en twee rijkelijk bewerkte gouden sloten van 22 karaat. De sloten zijn versierd met bijbelse voorstellingen, zeer fijn gegraveerd en aantrekkelijk vormgegeven. Met op de klemmen oud-testamentische voorstellingen, resp. de voorzegging van de geboorte van Izaäk aan Abraham door de engelen en het offer van Abraham. Op de aanzetstukken nieuw-testamentische voorstellingen, resp. de annunciatie, de kerststal met de wijzen, de besnijdenis en de voorstelling in de tempel. De sloten zijn gemerkt met de jaarletter van 1782 en zijn gemaakt door Pieter Verschuyl, werkzaam te Amsterdam van 1767-1811.) (engraved titlepage, 1) 422 (2), (3) 132, n.p. Contemporary Leather with golden clasps, gilt-e … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Antiquariaat de Roo [Zwijndrecht, Netherlands]

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/17022453/1777-bijbel-biblia-dat-is-de-gantsche-h

Browse more rare books from the year 1777