Recently found by viaLibri....
2014-11-14 19:50:12
Perrin, Jean Paul/Lydius, Balthasar
De Historie vanden Waldensen Ghedeelt in drie deelen. Daer van Het eerste handelt van hunnen oorspronck, suyver Gheloove ende Vervolgingen die sy door geheel Europa, geduerende den tijt van meer als 450. Jaren, hebben gheleden. Het tweede vervat de Historie vande Waldensen, anders genaemt de Albigensen. Het derde begrijpt de Leere ende Discipline, welcke sy onderlinghe ghemeyn ghehadt hebben, Midsgaders de wederlegginghe vande leere van hunne weder-partije. Vergadert wt d'Autheuren, der welcker namen hier nae ghestelt worde, ende in de Fransoysche tale beschreven, door Jean Paul Perrin, Lionnoys. Ende tot dienst vande Nederlandtsche Kercke Christi, Wt de Fransoysche in onse Nederlantsche tale ghetrouwelijck overgheset, door I.M.V. WAARBIJ: Dry Historische Tractaetgens , 't Eerste van de Kercke, waer die gheweest is, van de tijden der Apostelen, tot de tijden der Reformatie, door de Waldensen. Het tweede, Van de verscheyden namen der Waldensen, en de oorsaken van de selve benaemingen. Het derde, Van het Geloove der Waldensen, volgens d'eygen bekentenissen, ende Historien der Papisten, Dienende tot verlichtinghe van de Kerckelijcke Historie, ende verdedinghe van de Eere en Leere der Gereformeerde Kercken, ende mondstoppinge van eenige lasteringen, der Jesu-wijten, ende Pausghesinden, als oock voor een Appendix, aen de Historie Perrini, vanden Waldensen, Ghestelt by Balthasar Lydius.
Dordrecht, Niclaes Vincentsz. 1624. 3 werken in 1 band, (32) 151 (8) 197 (2), (8) 93 (3) p. Origineel Perkament, 4° (vernieuwde schutbladen, goed exemplaar van dit zeldzame werk. Balthasar Lydius, 1577-1629, was predikant in Dordrecht, een beslist contraremonstrant en afgevaardigde op de synode van Dordrecht in 1618-1619, de studiën over de Waldensen zijn zijn belangrijkste geschriften geweest. DLV2-10 & 9/SGT-L518/NNBW 8, 1085).
Bookseller: Antiquariaat De Roo
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/13830104/1624-perrin-jean-paullydius-balthasar-de-historie-vanden-waldensen-ghedeelt-in

Browse more rare books from the year 1624