The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Beschouwende en Praktikale Godgeleerdheit, waarin, door alle de Godgeleerde Hoofdstukken henen, het Bybelverklarende, Leerstellige, Wederleggende, en Praktikale deel, door eenen onafgebroken schakel, onderscheidendlyk samengevoegt, voorgestelt word. Hier by komt een volledig Kort-begrip der Kerklyke Geschiedenisse, een vertoog der Zedelyke, en een schets der Plichtvermanende Godgeleerdheit, enz. In het Latyn beschreven, Naar den laatsten Druk in het Nederduitsch vertaalt, benevens de Lykrede van den vermaarden Hoogleraar Henricus Pontanus, over het Afsterven van den Hoogwaardigen Autheur. Met eene Voorrede van den Heer Cornelius vander Kemp.
Rotterdam, Hendrik van Pelt, Wed. Pieter van Gilst, Jacobus Bosch, en Adrianus Douci, en te Utrecht, Jan Jacob van Poolsum 1749-1753. 4 delen, (88) 826 (40), (4) 795 (37), (4) 779 (35), (98) 870 (47) p. Opnieuw gebonden half Leer, 4° (het levenswerk van van Petrus van Mastricht, 1630-1706, professor in Utrecht. Ook nu nog een standaardwerk voor de praktische- en dogmatische theologie. SGT-M127/NNBW 10, 591).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2017-06-09           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/8954211/1749-mastricht-petrus-van-beschouwende-en-praktikale-godgeleerdheit-waarin-door

Browse more rare books from the year 1749


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.