The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Biblia/ Det er den
1550 1550 - gantske Hellige Scrifft, udsæt paa Danske. Kbhvn.: Ludowich Dietz 1550. Fol. (552) blade. Indbundet i 1800tals halvpergament med de originale messingspænder på forpermen (flapperne mangler). Titelbladet samt portrættet af Adam og Eva mangler og er erstattet med sider fra faksimileudgaven udgivet af Munksgaard 1928. 2 sider med minimale teksttab på grund af et par småhuller og hjørneafklip. Arkene XIX,XVIII og XVII i Syrachs bog indbundet i omvendt rækkefølge. Enkelte sider repareret i margin, samt nogle sider med fugtskjolde. Ellers et relativt godt eksemplar med bred margin. * Danmarks første trykte helbibel, som oftest benævnt Christian III's bibel. Efter at Sverige i 1541 havde fået sin første fuldstændige bibeloversættelse, gav Christian III efter anbefaling af den tyske reformator Johan Bugenhagen ordre til, at man skulle påbegynde en oversættelse af den samlede bibeltekst efter Luthers tyske tekstudgave. Christiern Pedersen, udgiveren af Saxos Danmarkshistorie i Paris 1524, havde allerede oversat store dele af bibelteksten. En kommission, blandt andre bestående af teologen Niels Hemmingsen, biskoppen Peder Palladius og præsten Peder Tidemand, fik til opgave at gennemgå og revidere teksten. Da der i 1540'erne ikke fandtes en bogtrykker i Danmark, der kunne påtage sig så stor en opgave, blev Rostock-bogtrykkeren Ludwig Dietz i 1548 indkaldt for med hele sit typemateriale at komme til København for at forestå trykningen. Dietz var kendt for nogle år forinden i Lybeck at have trykt en plattysk udgave af bibelen, og den danske bibel, som i 1550 forelå færdigtrykt i 3000 eksemplarer, var da også teknisk set en kopi af Lybecker-udgaven. Dennes illustrationer af Erhard Altdorfer, hvor de bibelske figurer optræder i 1500-tals dragter, blev også brugt i den danske bibel, dog blev der specielt til den danske udgave udført et træsnit af Christian III, som findes bag på hovedtitelbladet, samt et helsides træsnit af det danske rigsvåben omgivet af en bred ramme, begge udført efter forlæg af den tyske maler Jacob Brinck, der var elev af Albrecht Dürer.Laur. Nielsen 15. Thesaurus 75.
      [Bookseller: Peter Grosell, Antiquarian Bookseller]
Last Found On: 2014-08-13           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/637847/1550-christian-iiis-bibel--biblia-det-er-den

Browse more rare books from the year 1550


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.