The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Menniskans rättigheter.
Sthlm, C. G. Cronland, 1792. 8:o. (16),127,(1) s. Ngt nött nära samtida hfrbd med guldornerad rygg, röd titeletikett och gula snitt. En minimal spricka nederst i främre ytterfalsen. Enstaka lagerfläckar. Titelbladet har en samtida bläcksignatur i övre marginalen. Trevligt ex.. Åhlén & Åhlén Censur och tryckfrihet 17.355. Översatt och bearbetad av C. F. Nordenskiöld, vars förord är daterat "London, Winchester Row d. 28 maji 1791". Originalet "Rights of man" utkom 1791 och är enligt PMM "the clearest of all expositions of the basic principles of democracy". Enligt uppgift på titelbladet trycktes denna översättning den 11 juli, vilket var den dag då den tillfälligt mer liberalt hållna tryckfrihetsförordningen proklamerades. Carl Fredrik Nordenskiöld (1756-1828) var född i Finland och gjorde efter studier vid Åbo akademi en föga glansrik karriär inom förvaltningen; först inom rättsväsendet och senare i Riksarkivet och Utrikesexpeditionen. Från 1770-talets slut engagerade sig Nordenskiöld alltmer i andliga frågor och under 1780-talet blev han en drivande kraft vad gällde spridandet av Swedenborgs skrifter och organiserandet av swedenborgarna i Sverige. Ytterligare näring fick Nordenskiölds intresse för Swedenborg under en vistelse i London 1783-86, där han fick kontakt med de sällskap som där organiserats för att sprida de swedenborgska idéerna. Efter hemkomsten bildade Nordenskiöld tillsammans med C. B. Wadström det Exegetiska och philantropiska sällskapet, vilket utan att Swedenborgs namn nämndes i stadgarna ändå verkade i dennes anda. Verksamheten utsattes dock för förödande kritik i "Stockholms posten" av den mot allt slags mysticism och ordenssvärmeri skeptiske J. H. Kellgren och kunde därför inte fortgå som planerat. Nordenskiöld och hans vänner drevs nu i en alltmer radikal riktning och i den egna litterära tidskriften "Medborgaren", som utkom 1788-93, gav man uttryck för en mängd av den franska revolutionens tankar och idéer, vilket så småningom ledde till tidskriftens nedläggning när Nordenskiöld där redogjorde för människans rättigheter i samband med den franska rättighetsförklaringen. Efter Gustav III:s död kunde ändå Nordenskiöld utge sin översättning av Thomas Paines "Människans rättigheter", och som Jakob Christensson påpekar i sin studie "Carl Fredrik Nordenskiölds förlorade illusioner" (1994) försågs titelvinjetten med en hänvisning till Lukas 12:49, "Jag är kommen för att tända en eld på jorden". Nordenskiöld valde dock samtidigt att helt utesluta de båda slutkapitlen med Paines kritik av hovet som institution och förordandet av republiken som statsform. Och även om Nordenskiölds sympatier för franska revolutionen tydligt lyste igenom var han klok nog att i förordet påpeka olikheterna mellan Frankrike och Sverige: "vår hederlige almoge" påpekar han exempelvis, "liknar [...] icke den franska uti grymhet". Om Paineöversättningen tände några eldar bland de svenska läsarna är väl tveksamt, men den blev snart mycket uppmärksammad och även föremål för kritik, främst av Nordenskiölds ärkefiende Kellgren som i två hela nummer av "Stockholms posten" i december 1792 spårade upp de felaktigheter och förvanskningar som han ansåg att översättaren gjort sig skyldig till. Christensson noterar vidare: "Utan att närmare ange bevekelsegrunder angrep Kellgren med säkert spårsinne några av de noter som lät ana Nordenskiölds Swedenborgianism." Förmodligen märkt av Kellgrens nedsättande omdömen lämnade Nordenskiöld Sverige 1793 för att bosätta sig i Tyskland, där han så småningom gifte sig, bildade familj och framlevde resten av sina dagar i relativ undanskymdhet
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2014-06-17           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/599622/1792-paine-thomas-menniskans-rattigheter

Browse more rare books from the year 1792


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.