The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Opera, Dat is: Alles wat van dien rechtsinnighen Leeraer, inder eenvoudigheyd beschreven is: Bestaende in dese acht navolgende deelen, daer in dat veele grootelijcks verbetert en vermeerdert zijn. Als 1. De Wegh nae Vreden-stadt. 2. Toetz-steen om te Proeven. 3. De Hemelsche Bruyloft. 4. Spiegel der Gierigheydt. 5. Spiegel der Barmhertigheydt. 6. Tractaet vande Liefde, I. Cor. 13. 7. Vrede-schrift aen alle Doops-gesinden. 8. Eenighe Predicatien, Sentbrieven en Gebeden. Dit alles ghedaen tot leeringhe, bestraffinghe, en vertroostinghe voor de waerheydts Minnaers.
Wormer-veer, Willem Symonsz. Boogaerdt 1650. "(6) 63-540 p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 4° (Bevat 7 van de 8 werken van deze behoudende doopsgezinde Leraar, geboren in 1574 te Alkmaar. Het eerste werk ontbreekt, pagina 1-62, titelpagina en 2 pag. voorrede in kopie, enkele pag. met tape verstevigd.)".
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2018-02-26           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/37349612/1650-pietersz-pieter-opera-dat-is-alles-wat-van

Browse more rare books from the year 1650


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.