The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Kongl. Maysttz: Placat och Påbudh, Om Gamble Monumenter och Antiqviteter i Rijket. Publicerat Förste gång Åhr 1666. Ther hoos nu twenne Kongl. Maysttz: Breff bijfogade warda: Ett Til alla Gouverneurer och Landzhöfdingar, Thet Andra Til Erchiebiskopen, Biskoperne, och Superintendenterne i Rijket om Antiqviteternes Vpspanande Communication och Conservation, Item Ett Vthtogh aff Rijkz-Dagz Beslutet åhr 1668. Antiqviteterne angående
Häftad. Tagen ur band. 12 sidor. Endast lätt nött. Genomgående svag fläck nedtill I samband med fornminneslagens tillkomst 1666 utsändes av kungl maj:ts brev om den nya lagen till biskopar och landshövdingar med uppdrag att låta verkställa inventering av fornminnen. Detta är ett tryck från 1669 där både fornminneslagen och nämnda brev finns återgivna.
      [Bookseller: Antikvariat Werner Stensgård]
Last Found On: 2018-02-26           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/37318510/1666-fornminneslagstiftning-kongl-maysttz-placat-och-pabudh-om

Browse more rare books from the year 1666


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.