The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Indfødsretten i Fire Sange.
Kbhvn.: Horrebow 1778. Med 2 smukke kobberstukne vignetter af Meno Haas. Rent og velholdt eksemplar på kraftigt papir med bred margin indbundet i smukt marmoreret hellæder med guldbordure og lidt slidt rygforgyldning. * Eksemplaret har været en gave til digteren Hans Hartvig Seedorff fra hans moder, dat. 2. Febr. 1913.Storm var født i Gudbrandsdalen i Norge. "..men først med Indfødsretten slog Storm sit navn fast. Det danske litteraturselskab havde udsat en prisopgave om dette emne. Storm vandt prisen og fik tillige en årlig hædersgave på 100 rdl. af kongens kasse og lige så meget af arveprinsens. Det statelige men yderst retoriske digt fremstiller hvor fordærvelig fremmed indflydelse lige fra de ældste tider har virket på det nordisk-danske." [Sven H. Rossel].Indfødsretten, lov om statsborgerskab, proklameret under store festligheder på Christian 7.s fødselsdag 29.1.1776. Indfødsretten fik forfatningskarakter, og enevoldskongen lovede, at den aldrig ville blive trukket tilbage. Herefter var det en betingelse for at få embede i staten, at man var født i staten, der defineredes som samtlige kongens riger og lande, dvs. Danmark, Norge og hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Undtagelsesbestemmelser med henblik på at tiltrække rige udlændinge var få og fik ringe betydning. Politisk sigtede loven mod at skabe troskab mod konge og helstat i den sprogligt og kulturelt sammensatte stat efter rystelserne under J.F. Struensees diktatur 1770-72. Indfødsretten legitimerede den nationale identitet, der havde udviklet sig i borgerlige danske kredse, og her blev den modtaget med spontan begejstring. Den formåede dog ikke at udrydde den danske modvilje mod kongens tysktalende undersåtter, som kulminerede med Tyskerfejden 1789-90. [Gyldendals Store Danske].
      [Bookseller: Grosells Antikvariat]
Last Found On: 2018-02-15           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/36327948/1778-storm-edvard-indfodsretten-i-fire-sange

Browse more rare books from the year 1778


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.