The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Manifest; förklarandes orsakerne, som Kongl. May:tt til Swerige, etc. beweekt och nödgat hafwe, at resolvera til krijgs, och förswara medh wapn, sin, sitt rijkes och sine vndersåtares vndertryckte rätt, emot sin frändes och naboos, konung Christians then 4des aff Danmarck, fiendtlige och wåldsamme attentater
Häftad. Tagen ur band. (118) sidor + ett blankt blad. Lätt nött. Några vikta hörn. Dåtida, diskret anteckning på titelbladet Warmholtz 4164. Klemming Sveriges förhållanden s. 65f. Författaren Israel Fortelius (1610-84) anlitades flitigt vid olika diplomatiska uppdrag och var en av Axel Oxenstiernas närmare medhjälpare. Efter flera år vid kanslerns sida vidtog Oxenstierna åtgärder så Fortelius adlades Lagerfeldt. Han var bl.a. sekreterare vid fredsförhandlingarna i Brömsebro 1645. I detta Manifest redogör han för skälen bakom kriget med Danmark och rättfärdigar Torstenssons anfall. Det utkom även i en tysk, latinsk och holländsk version
      [Bookseller: Antikvariat Werner Stensgård]
Last Found On: 2018-02-09           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/35777571/1610-lagerfelt-israel-manifest-forklarandes-orsakerne-som-kongl-maytt

Browse more rare books from the year 1610


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.