The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Ritningar på fyratio wåningshus af sten, och trettio af träd, samt åtskilliga lusthus m.m. ... uti 25 kopparstycken med bifogad Förklaring och Uträkning. (Första delen av Byggnadskonsten) tillsammans med Ytterligare tilökning af ritningar på wåningshus, sextio af sten och tiugo af träd, samt hwarjehanda flygel-byggnader och pavillons, med anmärkningar ledande til et fördelaktigt och sparsamt desse byggnaders utförande, såsom ock uträkning på de förnämsta härtil hörande materialier, hwarjemte följer, anwisning til de i detta wärk nyttiade toscaniske, doriske och joniske ordernes indelning och bruk, tillika med particuliere ritningar på gårds- och hus-portar samt fönster; ännu tio utkast af general-planer, gårdar til behörig beqwämlighet, ordning och skick at anlägga, jämwäl ock til mält- brygg- och bränhus samt iskiällare, med flere inrättningar för landthushållningen: uti 26 kopparstycken anwist. (Andra delen av Byggnadskonsten).
Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, hos Directeuren Pet. Momma, Stockholm, 1755, 1756. Liten 4:o. Graverad frontespis, (22) + (52) s. Illustrerad med 51 dubbelsidiga graverade planscher + 2 utvikbara tabeller. Originalupplaga. Samtida skinnband. Titelbladet till del 1 reparerat med minimal textförlust. Några av kopparsticken delvis handkolorerade. Inlagan lätt åldersfläckad samt några blad med fuktränder. Bandet hårt nött.. De tre bihangen som också utkom med totalt 6 dubbelsidiga graverade planscher saknas som vanligt
      [Bookseller: Aspingtons Antikvariat]
Last Found On: 2013-02-28           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/278689/1755-wijnblad-carl-ritningar-pa-fyratio-waningshus-af-sten

Browse more rare books from the year 1755


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.