viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Een uthförlig berättelse om the nyys opfundne suurbrunnar widh Medewij uthi Östergöthland/ huru the bäst skole brukas/ och på hwad sätt i medlertijdh diæten anställes; och huru man åthskillige tillfällen som brungästerna undertijden wederfaras/ kan bäst förekomma; therjämpte några nödwändige frågor och ytterst några förledne åhrs curer opteknade.
Sthlm, J. G. Eberdt, 1680. 8:o. (8),147,146-47,150-97,(3) s. Lätt nött och solkigt gammalt svinläderryggbd med senare rödbrun titeletikett i skinn och nyare marmorerade pärmpapper. Ryggen med liten skada nederst. Snitten ngt solkiga. Genomgående med fuktrand och enstaka småfläckar. Ngt solkig och fläckig inledningsvis. Råkant nära texten på s. 15-16 och liten reva på s. 161-62. Sista sidan solkig och med liten lagning i inre marginalen.. Collijn Sveriges bibliografi 393. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 1117. Bibliotheca Walleriana 4444. På de sista tre sidorna i det första arbetet avtrycks en bön som lästes på morgonens bönestund, "extraherat af d. Müllers Wasser-Andacht". Läkaren, naturforskaren och skalden Urban Hiärne (1641-1724) hade 1667 besökt Aachen och Spa där han studerat brunns- och badkurer. Denna behandlingsform sökte Hiärne introducera i Sverige vid Medevi brunn som öppnades 1679 och där han verkade som brunnsläkare de första säsongerna. Hiärne författade ett antal skrifter om hälsobrunnar i vilka han samtidigt försvarade terapin, redogjorde för dess metoder och resultat, samt gjorde reklam för Medevi. "Een uthförlig berättelse" är den andra i raden av dessa skrifter och presenterar den första säsongens lyckade kurer vid Medevi
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-28           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/235969/1680-hiarne-urban-een-uthforlig-berattelse-om-the-nyys

Browse more rare books from the year 1680


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.