The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Een uthförlig berättelse om the nyys opfundne suurbrunnar widh Medewij uthi Östergöthland/ huru the bäst skole brukas/ och på hwad sätt i medlertijdh diæten anställes; och huru man åthskillige tillfällen som brungästerna undertijden wederfaras/ kan bäst förekomma; therjämpte några nödwändige frågor och ytterst några förledne åhrs curer opteknade.
Sthlm, J. G. Eberdt, 1680. 8:o. (8),147,146-47,150-97,(3) s. Lätt nött och solkigt gammalt svinläderryggbd med senare rödbrun titeletikett i skinn och nyare marmorerade pärmpapper. Ryggen med liten skada nederst. Snitten ngt solkiga. Genomgående med fuktrand och enstaka småfläckar. Ngt solkig och fläckig inledningsvis. Råkant nära texten på s. 15-16 och liten reva på s. 161-62. Sista sidan solkig och med liten lagning i inre marginalen.. Collijn Sveriges bibliografi 393. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 1117. Bibliotheca Walleriana 4444. På de sista tre sidorna i det första arbetet avtrycks en bön som lästes på morgonens bönestund, "extraherat af d. Müllers Wasser-Andacht". Läkaren, naturforskaren och skalden Urban Hiärne (1641-1724) hade 1667 besökt Aachen och Spa där han studerat brunns- och badkurer. Denna behandlingsform sökte Hiärne introducera i Sverige vid Medevi brunn som öppnades 1679 och där han verkade som brunnsläkare de första säsongerna. Hiärne författade ett antal skrifter om hälsobrunnar i vilka han samtidigt försvarade terapin, redogjorde för dess metoder och resultat, samt gjorde reklam för Medevi. "Een uthförlig berättelse" är den andra i raden av dessa skrifter och presenterar den första säsongens lyckade kurer vid Medevi
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-28           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/235969/1680-hiarne-urban-een-uthforlig-berattelse-om-the-nyys

Browse more rare books from the year 1680


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.