The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Cometoscopia cometspegel/ thet är: christeligh och nödhtorfftigh underwijsning/ om cometer/ sampt eldzblåss och undertekn/ innehållandes: til thet första/ hwad cometer och andra undertekn äro/ och hwad man skal rätteliga hålla them före.
Til thet andra/ hurudana plågor och förandringar effterfölia/ när sådana tekn sigh yppa och see låta. Til thet tridie/ huru man skal sigh christeligen förhålla/ at thet straffet/ för hwilket gudh/ genom cometer och andra undertekn/ warner/ motte förhindradt eller affskaffadt warda. Allom menniskiom/ uthi hwad stand och condicion the hälst wara kunne/ til warning/ rättelse och förbättring stält och sammanfattadt. Medh authoris eghen bekostnadt. Sthlm, I. Meurer, 1613. 4:o. (24),3-8,11-156,(1) s. Titelsidan tryckt i rött och svart. Med ett träsnitt på titelbladets baksida. Enkelt ganska hårt nött hfrbd från ca 1700 med svagt upphöjda bind och stänkta snitt. Det turkmarmorerade pärmpappret till en del bortnött där underliggande makulatur och träpärmar tittar fram. Hörnen stötta och skavda. Några maskhål i främre fals. Enstaka småfläckar och några få gamla anteckningar samt understrykningar. Det aningen solkiga titelbladet lagat i övre och inre marginalen och med ett litet hål vid nedre yttre hörn, liksom några maskhål överst i inre marginalen. Fuktfläckar i yttermarginalen från början till s. 8. Ett hål med viss textförlust på s. (19-20). Nedre hörnet lagat på s. 153, liksom marginalen på erratabladet, som även har två små pappersförluster i hörnen. Anteckning på insidan av främre pärm daterad den 16 december 1703 med texten: "Preces Omnia Beant". Från Ericsberg.. Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 691. Med hyllningsverser av Gutmundus Petrejus, Sylvester Joh. Phrygius, Josephus Matthiæ, Laurentius Olai Vallius, Andreas B. Cantherus, Carolus Magni Stictomptius och Johannes Thomæ Carlstadius. Laurentius Paulinus Gothus (1565-1646) studerade bl.a. astronomi i Rostock och blev senare professor i ämnet i Uppsala. "Cometoscopia" är författad på uppmaning av Karl IX efter att ett uppseendeväckande kometfenomen, Halleys komet, observerats i september-oktober 1607. Laurentius angriper där astrologernas spekulationer om hur kometernas utseende, t.ex. lång eller kort svans, förutsäger framtida händelser. Kometerna borde istället ses som ett förebådande av den yttersta domen
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-28           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/235893/1613-paulinus-gothus-laurentius-cometoscopia-cometspegel-thet-ar-christeligh-och

Browse more rare books from the year 1613


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.