The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Een uthförlig berättelse om the nyys opfundne suurbrunnar widh Medewij uthi Östergöthland/ huru the bäst skole brukas/ och på hwad sätt i medlertijdh diæten anställes; och huru man åthskillige tillfällen som brunngästerna undertijden wederfaras/ kan bäst förekomma; therjämpte några nödwändige frågor och ytterst några förledne åhrs curer opteknade.
Sthlm, J. G. Eberdt, 1680. 8:o. (8),147,146-47,150-97,(3) s. + HIÄRNE, URBAN. Den lilla wattuprofwaren/ hwarigenom de rätta ock hälsosamma suurbrunnar ifrån de falska eller gemene jernwatn som här ock där i wårt k. fädernesland finnas/ igenkänes och åthskillies. Dem som til sådant lust hafwa/ serdeles medicinæ studiosis til effterrättelse i liuset bracht. Sthlm, H. Keyser, 1683. 8:o. (8),92,(1) s. Samtida ngt solkigt men trevligt pergamentbd. Blåstänkta snitt. Någon enstaka småfläck invändigt. Smärre bruntonade fläckar på s. 48-68 i det andra arbetet. På pärmarnas insidor, för- och eftersättsblad, liksom på den avslutande blanka sidan återfinns prydliga och omfattande anteckningar från omkring 1700 rörande bl.a. Falu surbrunn och Paracelsus. Från Ericsberg.. Collijn 393. Warmholtz 1117 respektive 1099. Waller 4444 respektive 4441. På de sista tre sidorna i det första arbetet avtrycks en bön som lästes på morgonens bönestund, "extraherat af d. Müllers Wasser-Andacht". Läkaren, naturforskaren och skalden Urban Hiärne (1641-1724) hade 1667 besökt Aachen och Spa där han studerat brunns- och badkurer. Denna behandlingsform sökte Hiärne introducera i Sverige vid Medevi brunn som öppnades 1679 och där han verkade som brunnsläkare de första säsongerna. Hiärne författade ett antal skrifter om hälsobrunnar i vilka han samtidigt försvarade terapin, redogjorde för dess metoder och resultat samt gjorde reklam för Medevi. "Een uthförlig berättelse" är den andra i raden av dessa skrifter och presenterar den första säsongens lyckade kurer vid Medevi. Det andra arbetet inleds med en historik om hälsobrunnarna i Sverige och går sedan igenom de olika kännetecknen för en bra källa. Halva boken innehåller en översikt av de då mer kända hälsokällorna. En källa på Södermalm i Stockholm och den i Medevi behandlas utförligast
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-28           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/235420/1680-hiarne-urban-een-uthforlig-berattelse-om-the-nyys

Browse more rare books from the year 1680


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.