The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Doct. Haqvini Spegels, Swea rikes archi-biskops, etc. Åtskilliga poëtiska skriffter: bestående vti Guds werck och hwila, thet öpna, tilslutna, och återwundna paradiset, jämte Salomons wishet och härlighet, tilförne särskilt vtgångna: : nu åter, effter mångas åstundan, här sammanfogade med thesz emblematibus Lincopiensibus, och horologio regio, hwilka förr icke warit tryckte, samt några rim wid högstsalig konung Carl then XItes biläger, och thes med Danmarck slutne : frid. Hwartil, såsom ett företal, auctoris vtförliga lefwernes beskrifning är författad. Warandes thetta wercket, med egen bekostnad vplagdt och tryckt af Carl Fredric Broocman.
- I Norkiöping, år 1745. 4:o. Titelbladet tryckt i rött och svart. Utvikbar graverad frontespis, (2),26,(26),298,(10),73,(blank),(1),74-160,(6),34,(4),41,(1),28,(24) s. Samtida något nött kalvskinnband. Ryggen med oxiderad ryggdekor. Renoverat med nytt skinn vid ryggens huvud och fot samt vid nedre yttre hörn på främre pärm. Främre pärm med fuktfläck. Lagad reva på försättsbladet och två korta pappers lagningar i främre inre fals. Eftersättsblad saknar övre yttre hörn. Gammal tillskrift på försättsbladet. Inlagan delvis med fuktfläckar i yttre och nedre marginalen, på ett fåtal sidor in i texten samt något brunfläckad. Frontespisen med veck och några korta revor. *Den graverade frontespisen hör troligen till ett annat arbete. [#\129048]
      [Bookseller: Antiquaria Bok & Bildantikvariat AB]
Last Found On: 2017-09-20           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/19992192/1745-spegel-haquin-doct-haqvini-spegels-swea-rikes-archi

Browse more rare books from the year 1745


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.