The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Observationes juris practicæ.
Thet är/ åthskillige påminnelser uthi rättegångs saker/ grundade uthi gudz ord/ Sweriges lagh och recesser: förklarade aff then andelige och främmande werldzlige lagh: med förnähme lärde mäns skriffter och öfwereens stämmande stadfästade: tienlige så wäl kärandom som swarandom. Til rättelse och underwissning sammandragne för en rum tijd sedan. Med h.k.m. privilegio andra gång uplagde/ och i några måål förökade. Hwar hoos ock nu högtbemälte herres beskriffning om thess constantinopolitaniske resa och legation til Portam Ottomannicam bijfogad är. Sthlm, H. Keyser, 1679. 4:o. (16),330,(37,1 blank),1-93,(11) s. Samtida nött brunmarmorerat skinnbd med upphöjda bind och blindpressad ryggdekor. Svagt stänkta snitt. Ryggen lite skadad upp- och nedtill. Pärmarna med en del mindre skavanker. Försättsbladet nästan loss och med en senare blyertsanteckning. Inlagan i sin helhet ganska bruntonad och med en del fläckar, varav några större, t.ex. på s. 79 i nedre marginalen och på s. 115-16 i yttre marginalen. En del fuktfläckar i övre och yttre marginalerna på s. 170-200. Enstaka understrykningar. Initialerna ".EB." pressade på främre pärmen och namnteckningen E. Buhrman på bakre pärmens insida. Med J. A. Öqvist j:ors namnteckningar på titelbladet.. Collijn 808. Första upplagan utkom 1674. Med hyllningstext av J. Loccenius. Claes Rålamb (1622-98), riksråd, överståthållare och president i Göta hovrätt, var en av tidens främsta och mest lärda politiker och jurister. Boken är en klassisk handledning i civil- och civilprocessrätt, ägande-, testaments- och arvsrätt m.m. Den avslutande avdelningen, som har separat deltitelblad och egen paginering, återfinns endast i denna upplaga och är den äldsta svenska reseskildringen till Turkiet. Rålamb reste dit 1658 som Karl X Gustavs sändebud med uppdraget att förhandla fram en pakt med det Ottomannska riket mot Polen och Österrike
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-11           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/193172/1679-ralamb-clas-observationes-juris-practicae

Browse more rare books from the year 1679


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.