The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Fulkommelige skäl och rättmätige orsaker, så och sanfärdige berättelser, hwarföre samptlige Sweriges rijkes ständer hafwe medh all fogh och rätt afsagdt Konung Sigismundum uthi Polen och storfurste i Littowen, etc. sampt alle hans efterkommande lijfs arfwingar ewärdeligen ifrå Sweriges rijkes crone och regemente, och all then hörsamheet och lydhno, som the honom efter arfföreeningen hafwe skyldige och plichtige warit, och uthi stadhen igen uthkorat, annammat och crönt then stormächtige, höghborne furste och herre, her Carl then nijonde, Sweriges, Göthes, Wendes, finnars, carelers, lappers i nordlanden, the caijaners och esters i Lifland, etc. Konung, sampt alle H. K. M.s efterkommande lijfs arfwingar, til theres och Sweriges rijkes rätte konunger och herrer.
Allom och hwariom och eenom, som sanningen begäre at wetta, til rättelse och underwijsning. Stockholm: Andrea Gutterwiz, 1607. A4-Z4,Aa4-Zz4,Aaa4-Yyy4. Zzz4 vilket är ett tillägg saknas. Senare (1700-tal) halvskinnband. Rygg med fem upphöjda bind. För och eftersättsblad saknas. Något nära skuren. Titelbladet med äldre bläckanteckningar och med lagningar i kanten. Äldre sidnumrering med bläck. Nött titeletikett samt ett nött område på främre pärms pärmpapper. Exlibris Thorsten Hakonsson Brunius. 17,5 x 13,5 cm.. Warmholtz 3299. An appendix of 8 pages was issued but is not present in this volume, photocopy is provided
      [Bookseller: Antiquaria]
Last Found On: 2013-01-08           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/181454/1607-chesnecopherus-nils-fulkommelige-skal-och-rattmatige-orsaker-sa

Browse more rare books from the year 1607


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.