The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Stockholms flora, eller korrt beskrifning af de vid Stockholm i vildt tillstånd förekommande växter.
Med en inledning, innehållande en öfversigt af Stockholms-traktens natur-beskaffenhet. Förra delen. Jemnte charta öfver Stockholms omgifningar på en mils afstånd. Sthlm, P. A. Norstedt & söner, 1839-40. 8:o. VIII,I-VI,(2 blanka),185,(1 blank,1,1 blank,2),1-423,(1 blank),1-27,(2) s. & 1 utvikbar grav. karta + (WIKSTRÖM JOH. EM. Fem tryckta ark av andra delen av Stockholms flora. Sthlm, 1844?). 8:o. 80 s. Samtida ganska nött hfrbd med guldornerad och blindpressad rygg och grönstänkta snitt. Främre nedre pärmhörnet bräckt. Främre inre falsen delvis sprucken. Kartan med gamla lagningar och limfläckar. Inlagan ställvis lager- och småfläckig med enstaka marginalnoteringar. Små fuktfläckar i övre marginalen i början och en reva i inre marginalen på s. 75 i den andra pagineringsföljden. Andra delen är häftad med ett bevarat främre blankt omslag samt delvis lös i häftningen. Detta arbete är provisoriskt fastsatt vid del I med ett snöre. Pärmens insida med namnteckning, "Segerström".. Krok Svensk botanisk litteratur 13. Akrell Stockholmiana 1002 för del I. Bygdén Landskapet Uplands och Stockholms stad s. 23. Essén Sörmländsk bibliografi s. 50. Lundberg Sveriges ichthyologiska literatur s. 9: "I inledningen p. 109-113 afhandlas Stockholmsnejdens fiskar: 48 arter". Allt som trycktes. Kartan graverades av C. F. Himberg. Av den andra delen trycktes endast dessa fem ark, vilka aldrig såldes i bokhandeln, övriga delar av manuskriptet ligger otryckt i Vetenskapsakademiens samlingar. Den långa växtgeografiska inledningen till del I utgavs även separat under titeln "Öfversigt af Stockholms-traktens natur-beskaffenhet" och har eget impressum daterat 1839. "Stockholms flora" är förmodligen botanikern och innehavaren av bergianska professuren Johan Emanuel Wikströms (1789-1856) viktigaste arbete. Gunnar Eriksson skriver i "Bergianska botanister" att det säkert var Wikströms "förhoppning att floran skulle komma till användning vid Stockholmsläroverken som lärobok och handledning vid botaniska exkursioner och växtinsamlingar." Denna förhoppning grusades av K. F. Thedenius vid samma tid utgav ett särskilt florakompendium avsett för skolbruk. Gunnar Brusewitz skriver i "Resa i tid och rum" om förändringar i den svenska faunan genom historien. "När man läser i de gamla lokalfaunorna och artlistorna, som blev populära kring mitten av 1800-talet, anar man lite av de markanta förändringar, som skedde kring denna tid. Intressant är t.ex. J. E. Wikströms 'Stockholms flora', som kom ut 1840, och som också innehåller ett rikt zoologiskt material."
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-01           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/138284/1839-wikstrom-joh-em-stockholms-flora-eller-korrt-beskrifning-af

Browse more rare books from the year 1839


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.