viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Samsons Leeuwen-Aes vervult met Honing. Ofte den vernederden Jesus. Arm wordende, om de sijne door sijn Armoede Rijck te maecken. Ende Godts Vaderlicke liefden herte, uytgebreydt aen sijn dedroefde Kinderen hier op aerden, daer nae suchtende. Als oock de oeffeninge van een onergerlicke Conscientie, voor Godt en de menschen. Waer noch bygevoeght wordt 't Alderkostelickste Schat, ende de Soetste Delicatessen, van een groot en wijs Koning vertoondt. Alles voorgesteldt in XLIII. Leer en Troost-rijcke Praedicatien, over verscheydende Texten der heylige Schrifture. WAARBIJ: De Kostelyckste Schat, Ende de Soetste Delicatessen, Voor de Zielen der Heyligen, na het getuygenisse van een groot Koningh ende een wijs Propheet: Aangewesen en voorgestelt Psalm CXIX. verss. 72. 103. Ende nu verder geopent, en nader toege-eygent in ses Sin en Leerrijcke Predicatien.
Leeuwarden, Hero Nauta 1671. 2 werken in 1 band, (titelprent, 18) 566 (38), 132 (4) p. Origineel Perkament, 8° (Zonder schutbladen, plaatselijk wormgaatjes in de onderste marge. Zeer zeldzaam werk van de friese gereformeerde predikant Theodorus Couper, 1626-1684.).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2016-11-29           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1276834/1671-couper-theodorus-pseud-dirk-janssen-samsons-leeuwen-aes-vervult-met-honing

Browse more rare books from the year 1671


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.