viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

I. Biärköa rätten, thet är: then äldsta stadz lag i Sweriges rjke, först brukat i Biörköö många hundrade åhr sedan. Men af Byrger järl sedermera något tilökt åhr 1254. och Stockholms stad gifwen. Nu först på gammalt pergament igenfunnen och vplagd. Hwar hoos föllia några the äldsta konunga stadgar som ifrån konung Magno Ladulås til kon: Gustafs I. tijdh ära uthgifne och fordom wid domstolarne brukade warit. Bägge medh fullkomlige register förfärdigade, och med hans kongl: may:ts bekostnadt. II. Gothlandz-laghen på gammal göthiska, med en historisk berättelse wid ändan, huruledes Gothland först är upfunnit och besatt, så och under Swea rijke ifrån hedna werld altijd lydt och sin skatt giordt. Med nu brukelig swensk uthtolkning och fullkomligit register på alla dhe måål i thenne lagbook finnes. Första gång uplagd genom hans kongl: may:tz bekostnadt.
Stockholm, Henrich Keyser, 1687. Två arbeten bundna i ett band. I. (12), 1-15, (17), 9-73, (25) II. (14), 1-53, (23) s. Oskuren Häftad i samtida gråpappersomslag. 35 x 22 cm. Titelsidorna i rött och svart. Träsnittsillustrationer i texten. Nötta omslag med smärre hål och pappersförlust. Ryggen saknas nästan helt. Inlagan med några revor och understrykningar i bläck.
      [Bookseller: Antikvariat Röda Rummet AB]
Last Found On: 2016-11-25           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1273033/1687-hadorph-johan-utg-i-biarkoa-ratten-thet-ar-then

Browse more rare books from the year 1687


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.