The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Prophylacticum Vitae. Ofte Bescherminge des Levens, Tegens Selfs-Moorderye. Dat is, Een Tractaet, in 't welcke in 't breede I. De nature van de indirecte, en directe Selfs-moorderye wordt berklaert. II. De oorsaken worden voor-gestelt, door dewelcke de menschen, tot het begaen van dit grouwelijcke feyt, bewooghen zijn gheworden. III. De redenen worden by-gebracht, om te ebvestigen, dat het in geenderley gelegentheyt geoorlooft is, hem selven te doorden. IV. De tegenwerpingen beantwoordt worden, die tot verdedinghe van dese sonde, zijn voort-gebracht. V. De middelen aengewesen worden, tot voor-kominghe van dese sonde. VI. Onder-socht wordt, wat van de eeuwighen staet der Selfs-moordenaers te gevoelen zy. Door Simon Oomius. In dit Geschrift w
Amsterdam, Jacob Benjamin 1660 - (16) 336 (8) p. Opnieuw gebonden Leer met ribben en stempels, 8° (Mist de titelprent.)
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2016-09-11           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1192287/1660-oomius-simon-prophylacticum-vitae-ofte-bescherminge-des-levens

Browse more rare books from the year 1660


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.