Recently found by viaLibri....
2015-11-06 16:19:45
(BIJBEL)
Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. WAARBIJ: De Boecken genaemt Apocryphe, Door Last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619, Van nieuws uyt het Griecksch in onse Nederlantsche Tale getrouwelick overgeset.(BIJBEL).
Dordrecht, Hendrick Keur, Jacob Keur, en Pieter Keur, en te Amsterdam, Marcus Doornick, en Pieter Rotterdam 1700. (gegraveerde titelpagina, 23) 332, (2) 144, (14) 169, (2) 58 folia. Origineel Leer met ribben en stempels, 8 hoeken en 2 sloten, Folio H. 35,5 x B. 24 x D. 12,5 cm. (diverse pagina's aan de randen verstevigd, compleet met de 6 uitvouwbare kaarten, waaronder de wereldkaart).
Bookseller: Antiquariaat De Roo
Check availability:
LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/97666893/1700-bijbel-biblia-dat-is-de-gantsche-h

Browse more rare books from the year 1700