Recently found by viaLibri....
2010-02-28 19:48:11
RÅLAMB, CLAS.
Observationes juris practicæ.
Thet är/ åthskillige påminnelser uthi rättegångs saker/ grundade uthi gudz ord/ Sweriges lagh och recesser: förklarade aff then andelige och främmande werldzlige lagh: med förnähme lärde mäns skriffter och öfwereens stämmande stadfästade: tienlige så wäl kärandom som swarandom. Til rättelse och underwissning sammandragne för en rum tijd sedan. Med h.k.m. privilegio andra gång uplagde/ och i några måål förökade. Hwar hoos ock nu högtbemälte herres beskriffning om thess constantinopolitaniske resa och legation til Portam Ottomannicam bijfogad är. Sthlm, H. Keyser, 1679. 4:o. (16),330,(37,1 blank),1-93,(11) s. Samtida nött brunmarmorerat skinnbd med upphöjda bind och blindpressad ryggdekor. Svagt stänkta snitt. Ryggen lite skadad upp- och nedtill. Pärmarna med en del mindre skavanker. Försättsbladet nästan loss och med en senare blyertsanteckning. Inlagan i sin helhet ganska bruntonad och med en del fläckar, varav några större, t.ex. på s. 79 i nedre marginalen och på s. 115-16 i yttre marginalen. En del fuktfläckar i övre och yttre marginalerna på s. 170-200. Enstaka understrykningar. Initialerna ".EB." pressade på främre pärmen och namnteckningen E. Buhrman på bakre pärmens insida. Med J. A. Öqvist j:ors namnteckningar på titelbladet.. Collijn 808. Första upplagan utkom 1674. Med hyllningstext av J. Loccenius. Claes Rålamb (1622-98), riksråd, överståthållare och president i Göta hovrätt, var en av tidens främsta och mest lärda politiker och jurister. Boken är en klassisk handledning i civil- och civilprocessrätt, ägande-, testaments- och arvsrätt m.m. Den avslutande avdelnin … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Mats Rehnström
Check availability:
LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/2657215/-ralamb-clas-observationes-juris-practicae

Browse more rare books from the year