Recently found by viaLibri....
2020-05-20 22:29:03
SLEIDANUS, Johannes.
Historie-book. Hwilken beskrifwer tilståndet aff thet andelige och werldzlige wäsendet uthi Keyser Carls then femptes tidh, införer och berättar under thenne titel om evangelii upgng, krafft och framgång åhr 1517. Om Lutheri uthgångne böcker, skarpa disputationer, skriffter och strijdigheter emoot then påfweske hopen, [.]. Effter hans Kongl. may:ts nådige befallningh på swenskan afsatt aff Johan Sylvio.
Stockholm, Nicolao Wankijff, 1675. Folio. (12),+ 890, 893-906,+ (12 ) s. Enstaka småfläckar, något värre s. 27, en svag fuktrand i marginalen s. 11-15 och en papperslagning s. 1519-520, annars fin inlaga. Nött samtida skinnband, blindpräglad rygg med upphöjda bind och beige titeletikett samt med rester av pappersetiketter, skada på nedre kapitäl. Collijn sp. 861, not. Variant med ?Errata? på sista sidan. Svensk översättning av Johannes Sleidanus ?Commentarii de statu religionis et rei publicae Carolo V Caesare?, som utkom 1555, och som med stöd av offentliga aktstycken var ett försvar av de tyska protestantiska staternas politik under religionskrigen 1517-1555. Översättningen utfördes av Johan Sylvius på uppdrag av Karl XI som också bekostade tryckningen, och enligt uppgift tryckt i 1000 exemplar. Johannes Sleidanus (ca 1507-56) var tysk historiker, verksam i Frankrike och Strassburg. Hans allmänna världshistoria hade översatts till svenska redan 1610 av Erik Schroderus. Den kunglige översättaren Johan Sylvius (1620-90), som 1667 efter tjugo års uppehåll övertog Schroderus gamla jobb som translator regius, översatte vid sidan av denna bok bl.a. även Mornay ?Een book, om then christne religionens wissheet? (1674) Curtius Rufus (1682) och Ericus Olais svenska historia (1678).
Vendeur: Centralantikvariatet [Stockholm, Sweden]
Vérifiez la disponibilité

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/209085354/1675-sleidanus-johannes-historie-book-hwilken-beskrifwer-tilstandet-aff

Browse more rare books from the year 1675