The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1816

        Historiespel - Hendrik Moolenyzer, 1816.

      SPEL TER LEERING ENDE VERMAECK?Nieuw Historiespel van Nederland?, kopergravure vervaardigd door Hendrik Moolenyzer in 1816, later met de hand gekleurd.Met 70 afbeeldingen en portretten uit de vaderlandse geschiedenis, van de komst van de Batavieren tot de algemene vrede in 1815 en de Slag van Algiers in 1816.Het spel was ?ingerigt voor Kinderen, om hun al spelende bekend te doen worden met de Nederlandsche Historie.? ?Het getal der spelers is van twee tot acht. ? Maar van de kinderen werd toen wel al verwacht dat ze een gokje wagen: ?de inleg is volgens gemaakte overeenkomst, bijvoorbeeld, acht, tien of twaalf de persoon. Hoe aanmerkelijker de pot is, zooveel te meer genoegen geeft het spel.? ?De manier van spelen heeft eenige overeenkomst met het bekende Ganzenspel, en wordt insgelijkt met twee dobbelstenen gespeeld.?Een wandeling langs de velden in het spel:Aankomst der BatavierenHoewel de Bataafse Republiek (1795-1801), die zijn naam ontleende aan de Batavieren die ?100 jaar voor Christus? geboorte? uit ?Hessenland? naar ons land kwamen, alweer twintig jaar ?verleden tijd? was, werd in het Spel de oorsprong van de bewoning van ons land nog steeds bij de Bataven gelegd.?Zij waren Heidenen, doch minder bloeddorstig dan de Germanen en andere naburige volkeren; hunne levenshouding was eenvoudig en zij waren met weinig voldaan?.Ze waren ?zeer op hunne vrijheid en onafhankelijkheid gesteld?. De ?wederrechteijke behandeling? door de Romeinen deed hen ?onder aanvoering van Claudius Civilis, die de eerste plaats bekleedde? onder hun ?opperhoofden?, de wapens opvatten, ?wat weldra ?door eene bestendigen vrede gevolgd werd?.Bekeering der HeidenenDe prediker Willibrord (658-739) kwam over uit Engeland, en hoewel koning Radboud zich met alle macht verzette ?verspreidde de leer des Evangelies zich allengskens meer en meer in deze gewesten, totdat (?) de afgoderij geheel en al was uitgeroeid?. Dat collega Bonifatius in 754 bij Dokkum werd vermoord ontbreekt; om tere kinderzieltjes te sparen?Kruistocht naar het Heilige LandHet Spel heeft alle begrip voor de Kruistochten, ?ten einde het heilige graf uit de handen der Sarracenen te verlossen?.Ze gaven ook ?onze landgenooten gelegenheid, door hunne dapperheid uit te munten, hoezeer velen hunner er het leven bij verloren, of van alles beroofd huiswaarts keerden?.Hoekse en Kabejauwse twistenDe Hoekse en Kabeljauwse twisten verdeelden het land. De Kabeljauwsen noemden zich zo ?omdat de kabeljauw de kleinere visschen verslindt?; de vrienden van Margaretha van Parma werden Hoeksen genoemd omdat kabeljauw ?door middel van den hoek werd gevangen?. Volgens het Spel werden ?zelfs bloedverwanten tegen elkander in het harnas gejaagd, zoodat men de gevolgen daarvan nog lang ondervonden heeft?. Zet zes en belooft niet te krakeelen [ruzie te maken].Laurens Janszoon Koster, uitvinder boekdrukkunstVeel belangrijker was de Uitvinding der boekdrukkunst; volgens het spel ?in of omtrent 1428, (?) door den verdienstelijken Laurens Jansz Koster?. Het Spel is zich ervan bewust dat ook Duitschland de uitvinding claimt, ?maar het is en blijft waarheid, dat wij Nederlanders ons volle regt er op kunnen en mogen beroemen?. Werpt uit vreugde dezer schone uitvinding nog eens.Inquisitie ingevoerdDe ?leer van Luther en Kalvijn? werd door de rooms-katholieke keizer Karel V, ?hetgeen wel te begrijpen is? aldus de speelregels, hevig bestreden. Ketters werden vervolgd door de Inquisitie, ?een soort geloofsonderzoek?. ?Deze wreedaardige inrigting kon echter niet beletten dat de prediking der nieuwe leer (?) veel bijval vond, en dat vele monniken en nonnen hunne kloosters verlieten, ten einde God buiten dezelve (?) te dienen?. Werpt uit schrik dezer schandelijke instelling eens achteruit.Verovering van den Briel en moord op Willem van OranjeDe invoering van den tienden penning werd opgehouden???door de onverwachte tijding der verovering van den Briel door de Watergeuzen, op den 1sten April 1572, slechts met eene vloot van vier en twintig schepen en twee honderd vijftig man, (?) waarna vele steden, als Vlissingen, Medemblik, Hoorn, een gedeelte van Gelderland en van Vriesland, de partij van Alva verlieten, en zich aan de zijde van prins Willem van Oranje (?), die zich als een ijverig voorstander van ?s lands vrijheid en voorregten deed kennen, voegden?.Willem, ?die de zaak der verdrukten manmoedig verdedigde (?), de edele menschenvriend?, werd echter ?op den 10den Julij 1584 te Delft, door een daartoe gehuurde moordenaar, met een pistoolschot van het leven beroofd. ?Het vaderland werd hierdoor in diepen rouw gedompeld?. Op ?eene prachtige graftombe? wordt hij ?als eenen hersteller van vrijheid en zuivere godsdienst afgeschetst? en hij kreeg ?den titel van vader des vaderlands. Hij kan nooit genoeg herdacht worden?.Overwinningen op SpanjeWillem maakte de vrijheidsstrijd van de Geuzen tussen 1572 en 1579, waaraan de volgende drie plaatjes zijn gewijd, overigens nog mee: de belegering van Haarlem, Leidens Ontzet en de Unie van Utrecht.Duidelijk wordt gemaakt dat ?eene bende van driehonderd gewapende vrouwen?, onder leiding van Kenau Simons Hasselaar, ?zich bij deze belegering door eenen voorbeeldlozen heldenmoed? had onderscheiden. Het Spel neemt trouwens stelling tegen het feit dat de vijand genadeloos werd behandeld: ?Van den kant der belegerden [werd] eene wreedheid gepleegd, welke zich geenszins door de drang der tijden laat verontschuldigen?: ze lieten ?twaalf gevangen Spaansche soldaten ophangen, de hoofden van elf afhouwen, dezelve in eene ton kuipen en van de wallen naar buiten afrollen. Eene handelwijze, welke men zelfs in vrienden niet verschonen moet?. Door hongersnood werd Haarlem overigens ?hevig gefolterd?.Leiden werd ontzet dankzij ?eenen storm, die zoo veel water over de binnenlanden joeg, dat de belegeraars de vlugt moesten nemen en de vloot, welke tot ontzet bestemd en met levensmiddelen geladen was, den 3. October 1574 in de stad kwam?.Door afgevaardigden van Gelderland en Zutphen, Holland, Zeeland, Utrecht en Overijssel, ?en eindelijk in 1594 ook door de stad Groningen? werd op 23 januari 1579 de Unie van Utrecht gesloten, waarin de noordelijke Nederlandse gewesten overeenkwamen gezamenlijk de Spanjaarden het land uit te werken. ?De tien overige Nederlandsche provinci?n bleven echter getrouw aan Philips, hetwelk hen naderhand te vergeefs berouwd heeft?. Werpt nog eens, elkander vriendschap belovende.1600: Slag bij NieuwspoortDe Slag bij Nieuwpoort, minder belangrijk dan (1600) gemakkelijk te onthouden, was een mislukte poging om Duinkerken te bevrijden van de Spanjaarden. Tijdens de confrontatie bij Nieuwpoort sloegen de Spanjaarden op de vlucht, maar Duinkerken kwam nooit in ?Staatse? handen. Volgens het spel werd echter een grote overwinning behaald:?De aartshertog Albertus van Oostenrijk werd met deszelfs leger geheel verslagen, zoodat hij meer dan drieduizend dooden verloor. (?) Deze zegepraal werd door meerdere voordeelen gevolgd, en de Nederlandsche krijgsroem meer en meer bevestigd?.Trekt vier en verspring op 68, om de roem der nakomelingschap [?] te zienIn het begin van de zeventiende eeuw verminderde in het ?Staatse? Nederland het enthousiasme voor de oorlog. De verovering van Duinkerken was mislukt, de economie haperde en de militaire kosten liepen uit de hand. Tegelijk was ook Spanje oorlogsmoe, terwijl de veroveringen in Azi? door de Verenigde Indische Compagnie als een bedreiging werden gezien. Voorstander van vrede vestigden hun hoop op raadspensionaris Johan van Oldebarneveldt, terwijl prins Maurits de strijd voort wilde zetten. Het zou de raadpensionaris letterlijk de kop kosten.Twaalfjarig BestandIn elk geval werd een Twaalfjarig Bestand (1609-1621) afgekondigd, volgens het Spel ?in weerwil van de dapperheid, door de Staatsgezinden in elke ontmoeting met den Spanjaard betoond (?), schoon tegen den zin van prins Maurits, en door tusschenkomst van Frankrijk en Engeland?. Het spel erkent de noodlottige gevolgen:?In dit bestand meent men de oorzaak te moeten zoeken van de verwijdering, welke sedert tusschen Maurits en Oldebarneveld heeft plaats gehad, en voor den laatstgenoemden zulke noodlottige gevolgen na zich sleepte?.Welke, moet de spelleider kennelijk uitleggen. Dat Van Oldenbarnevelt feitelijk door prins Maurits werd vermoord heeft geen plaats in het Spel gevonden.Het nemen der ZilvervlootIn 1528, toen oorlogvoeren weer mocht, werd een ?aanzienlijk Spaans eskader, onder de naam van de Zilvervloot bekend, (?) door den dapperen Nederlandschen vlootvoogd Pieter Pieterszoon Hein, in de wandeling slechts Piet Hein genoemd, bemagtigd. Deze overwinning bragt den Westindischen maatschappij eene aanwinst van meer dan elf millioen toe, en nog [steeds] deed zich de luide kreet der vreugde over zulk een geweldig voordeel hooren, toen de man, aan wiens beleid men hetzelve verschuldigd was, in een gevecht tegen de Duinkerkers [kapers] sneuvelde, en te vroeg aan zijn dankbare vaderland ontrukt werd. Trekt de helft van den pot.Munstersche VredeIn 1648 kwam er een einde aan de oorlog. Stadhouder Frederik Hendrik heeft dat net niet mee kunnen maken, want hij overleed een jaar eerder, en volgens het Spel had dat ?den dapperen, maar toch vredelievenden prins niet mogen gebeuren?. Feit is dat ?op den 30sten Januari 1648, de vrede te Munster werd getekend, waarbij de toenmalige koning van Spanje, Philips IV, deze zeven vereenigde Nederlanden voor eene vrije republiek erkende, op welke noch hij, noch zijne nakomelingen, iets te eischen hadden?. (?) ?Een ieder zag met een gevoel van dankbaarheid het einden van eenen oorlog, die tachtig jaren geduurd, en veel bloed, geld, en tallooze opofferingen gekost had?.Wat niet betekende dat de eeuwigdurende vrede was begonnen. De volgende twee plaatjes beelden zeeslagen uit. De Zeeslag bij Scheveningen (1654) tegen de Engelsen, later nauwkeuriger gepreciseerd als de ?Slag bij Terheijden?, kostten admiraal Maarten Harpertszoon Tromp het leven en in 1656 lukte het een Nederlandse vloot de door Zweden bedreigde stad Danzig [nu Gdansk] te ontzetten. ?De vrede was welhaast een gevolg onzer overwinnende wapenen, hetgeen veel voordeel aan onzen handel toebragt?. De ?Zweeds-Nederlandse Oorlog? duurde trouwens nog tot 1660. Geeft voor het openen der Sond [Sont] vier uit den pot.Zee-oorlogen met Engeland en goed eindeDe zee-oorlogen met de Engelsen waren onderdeel van een reeks die tussen 1562 en 1674 zou voortduren, met hoogte- en dieptepunten en een Nederlandse stadhouder die koning van Engeland werd, Het Spel besteedt in drie plaatjes aandacht aan 1665-1667, met als hoogtepunt de Tocht naar Chatham, toen onder meer de HMS Royal Charles, het vlaggenschip van de Engelse vloot, werd ge?nterd en meegesleept naar Nederland. De spiegelversiering is nog steeds in het Rijksmuseum te bewonderen. Geeft voor havengeld drie in den pot.?Hierdoor werd de vrede aanmerkelijk bespoedigd?, zegt het Spel, ?zoodat dezelve, op den 31sten Julij des jaars 1667, te Breda gesloten werd.Prins Willem III (1650-1702) was acht dagen oud toen zijn vader aan de pokken overleed. Zijn moeder was Maria Stuart, de oudste dochter van Karel I van Engeland. Toen hij meerderjarig werd kwam er een eind aan het Eerste Stadhouderloze Tijdperk. Hij trouwde met zijn nicht Maria II Stuart [Mary], dochter van James II, die katholiek was. Hij werd in 1685 koning van Engeland en, zegt het Spel, hij wilde ?de Roomsche godsdienst alom in zijne rijken invoeren? en zijn protestantse dochter zo ?van het erfregt berooven?. Maar ?Willem III stak met een aanzienlijk leger derwaarts [de Boyne] over, herstelde er de Hervormde godsdienst en werd er, benevens zijne echtgenoot, in het begin des jaars 1689 gekroond, zonder dat zijne hoogheid daarom van zijn stadhouderschap afstand deed?. In 1702 stierf de koning-stadhouder, kinderloos, bij een val van zijn paard. De constatering in het Spel, dat ?Zijne nagedachtenis in Engeland met eerbied, in Ierland daarentegen met afkeer, wordt herdacht?, is tweehonderd jaar later nog steeds actueel.Over ?het Rampjaar 1672? valt heel veel te vertellen. Het Spel vat de gebeurtenissen bondig samen met: ?Er werden middels eene menigte veld- en zeeslagen geleverd, die nu eens ten voor- en dan weder ten nadeele der bondgenoten uitvielen. De geschiedenissen van ons vaderland zijn vol van de heldendaden onzer voorouders, en hoezeer het lot al mede of tegen liep, zij deden zich echter overal met roem onderscheiden?. De moord op de gebroeders De Witt met schuldvraag is slim onder het tapijt gewerkt. Geeft twee voor oorlogskosten in den pot.Paalworm bedreigt de zeedijkenIn 1732 werd ons land aan een gevaar blootgesteld ?hetwelk deszelfs ondergang scheen na zich te zullen slepen?. De paalworm bedreigde ?het paalwerk, ter bescherming der zeedijken?. De palen werden ?door schadelijke wormen zoo geweldig doorgeknaagd, dat een enkele stormwind of hooge zee het geheele land zou hebben kunnen vernielen?. Sindsdien worden zeedijken door zware stenen beschermd, ?hetwelk eerst wel veel geld kostte, maar vervolgens veel aan jaarlijks onderhoud uitwon?. Geeft als vrijwilllige gift tot onderhoud en versterking, een in den pot.Bloedig beleg Bergen op ZoomIn 1747 werd Bergen op Zoom na een bloedig beleg door de Fransen veroverd: 5250 doden aan de Franse kant en ongeveer 5000 aan de Nederlandse, ?na een tegenweer, welke bijkans drie maanden had aangehouden?. Geeft ter tegemoetkoming der oorlogskosten, twee in den pot.Het volgend jaar kwam er met de Vrede van Aken een einde aan deze Oostenrijkse Successieoorlog, ?waarna de Staten ook weder in het bezit kwamen van de door Frankrijk veroverde plaatsen?.Onrust door en op de zee?nIn 1775 en 1776 werd ons land geteisterd door >natuurrampen. Op 14 november was er ?eenen ongemeen zware storm en watersnood, waardoor verscheidene dijken bezweken, en eene onnoemelijke schade aan goederen, enz., werd veroorzaakt?. In januari 1776 volgde ?eene zeer felle koude?; volgens Buisman (deel 6, pag. 474) zakten de thermometers ?dieper dan diep? (- 20 graden!). En op 24 en 25 november volgden weer overstromingen, ?zodat men niet zeggen kan welke dezer beide jaren aan ons land de meeste rampen gebaard heeft?.En de zee-oorlogen met Engeland werden weer voortgezet, in de Cara?ben. De Engelsen belemmerden ?onze scheepvaart, door het nemen van schepen, met scheepsladingen en andere noodwendigheden?, onderweg naar ?onze voortplantingen? St. Eustatius en de [slaven]kolonies Demerary en Berbice.In 1781 (volgens het Spel in augustus 1780) volgde een treffen op de Doggersbank. ?Het kwam tot een bloedig gevecht, waardoor de Engelschen genoodzaakt waren te wijken. Deze zeeslag getuigde van den nog niet geheel uitgedoofden moed der Nederlanders?. Trekt als aandeel in den buit, twee uit den pot.Revolutie tegen Oranje begintDe Franse Revolutie gaat in het Spel geruisloos voorbij. Wel wordt duidelijk dat Oranje minder populair begon te worden. ?De factie [politieke groep], welke zich te allen tijde, ter bevordering van eigen voordeel, tegen het huis van Oranje verklaard had, werd in de gelegenheid gesteld hunnen haat tegen hetzelve den vrijen teugel te vieren. Er werden vrijkorpsen bevestigd, burgersoci?teiten opgerigt, oproeren aangestookt, de waardigheden des erfstadhouders besnoeid, burgers tegen burgers gewapend, regenten afgezet en vliegende legertjes in Zuid- en Noordholland op de been gebragt?. H.K.H. de Prinses van Oranje, [Wilhelmina van Pruisen, echtgenote van Willem V] werd zelfs feitelijk gearresteerd. Haar broer werd te hulp geroepen, die in oktober 1787 met een invasie ?de oude constitutie in deze gewesten herstelde?. Trekt tot aanwerving van hulptroepen, ten einde het oproer te dempen, vier uit den pot.Maar ?het misnoegen der zoogenaamde patriotische partij bleef voortduren, en sommige ontaarde Nederlanders hielden eene heimelijke verstandhouding met de Franschen, die hunne koning omgebracht, en een losbandig volksbestuur hadden ingevoerd.(?) Zij rustten niet, voordat de Franschen, door eenen gestrengen wintervorst begunstigd, meesters van Nederland waren?.De ?verderfelijke leer van vrijheid, gelijkheid, broederschap?De samensteller van het Spel moest niets hebben van de Bataafse Revolutie. ?In den aanvang van 1795? werd ?de verderfelijke leer van vrijheid, gelijkheid en broederschap?, in deze gewesten ingevoerd. Aan de Bataafse Republiek wordt in het Spel dan ook nauwelijks een woord vuil gemaakt; die moest het vergeetboek in.Willem V, ?benevens zijne gemalin en geheele familie?, vertrok op 18 januari 1795 ?van Scheveningen, aan boord van de aldaar gereed liggende visscherspinken?, naar Engeland, ?waarop de vernietiging van het erfstadhouderschap en ?s lands oude regeringsvorm onmiddellijk tot ons onherstelbaar nadeel volgde?.De ?nieuwerwetsche Batavieren? waren in 1797 ter hoogte van Egmond niet in staat een Engelse aanval af te slaan; ?het overschot der vloot keerde, na een verlies van negen schepen, in eenen zeer ontredderden toestand terug?, maar ?de hoofden des lands probeerden de nederlaag te verbloemen?.Intussen was er in 1798 ?eenen fellen en langdurigen winter, en daarop in het voorjaar van 1799 watervloed en doorbraak. Eene rijke inzameling van penningen was nauwelijks toereikend om het geleden verlies te herstellen?.Bevrijding door Russen verijdeldIn 1799 kregen de verdrukte Orangisten nieuwe hoop, toen een leger van Engelsen en Russen landde op de Noordhollandse kust, en zich ?dadelijk meester maakte van de Helder, het eiland Texel en de Zijpe, alsmede van Medemblik, Hoorn, Enkhuizen en de Lemmer, en bovendien ook van het rampzalige overschot van ?s lands zeemagt?.Wikipedia weet dat er in 1799 een Vlieter-incident was, toen een Nederlands eskader zich op 30 augustus overgaf aan de Britse vloot, ?zonder dat er ook maar een enkel schot gelost werd?. Het incident vond plaats in de Vlieter, een vaargeul in de Waddenzee, en was de genadeslag voor de Nederlandsevloot, die daarna geen verdere rol van betekenis meer zou spelen in de Franse revolutionaire en napoleontische oorlogen.Maar de landing mislukte, weet het Spel, hoe wordt niet vermeld. Maar volgens Wikipedia ?bleek de burgerbevolking van Noord-Holland veel minder oranjegezind dan de prins van Oranje had gedacht. Het Bataafse leger wist, in samenwerking met de Franse troepen in Nederland, de geallieerden te verslaan in de Slag bij Bergen en de Slag bij Castricum?. Daardoor werd, stelt het Spel, ?de hoop van alle goede Nederlanders, op verlossing uit de magt hunne dwingelanden, verijdeld?. De Vrede va Ami?ns maakte een voorlopig einde aan de spanningen.Onder Franse overheersingRutger Jan Schimmelpenninck werd op 15 mei 1805 raadpensionaris, ?met eene magt bekleed, welke de monarchale in vele opzigten evenaarde?. Volgens het Spel diende de invoering ?alleen, om de natie te gewennen aan een bestuur waardoor Napoleon een meer onbeperkt gezag over dit land konde uitoefenen?. Schimmelpenninck was een pragmatisch politicus die zowel in de Bataafse Republiek als het Bataafs Gemenebest (waarvoor hij de Grondwet (her)schreef) en onder koning Lodewijk belangrijke functies vervulde. Toen het land onderdeel werd van het keizerrijk werd hij senator in Parijs. Nadat Napoleon in 1815 zijn Waterloo had gevonden werd Schimmelpenninck lid van de Nederlandse Eerste Kamer.In juni 1806, zegt het Spel, ?begaf zich eene staatscommissie uit ?s-Hage naar Parijs, om de keizer te smeken de republiek tot koninkrijk te verheffen?. Napoleon was de beroerdste niet, en stuurde zijn broer Lodewijk. Al op 27 juni volgde de ?plegtige intrede, bij welke het volk geene de minste blijken van goedkeuring of toejuiching (? 1801, Google Books) gaf?. Trekt tot onderstand van zijn leger vier uit den pot.Het nieuwe koninkrijk hield niet lang stand. ?Onder menigerlei voorwendsels werd den koning het bestuur onaangenaam gemaakt. (?) Het koningrijk Holland werd bij een keizerlijk decreet op den 9 Julij 1810 bij het groote rijk ingelijfd?.Jongelingschap met Napoleon naar RuslandE?n van de consequenties was de ?militaire conscriptie?; de krijgsdienst onder Napoleon. Op 10 april 1811 gingen de eerste soldaten vanuit Amsterdam ?naar het Fransche leger op marsch?.De veldtocht van Napoleon naar Rusland in 1812, waarbij van de 700.000 vertrokken militairen (waaronder 25.000 Hollanders) er maar 20.000 terugkwamen, wordt in het Spel alleen maar een ?mislukte expeditie? genoemd. Meer aandacht wordt besteed aan de fatale Volkerenschlacht bij Leipzig op de terugtocht (16-19 oktober 1813). ?Een gevecht, waarvan men nauwelijks een voorbeeld in de geschiedenis aantreft, en waarbij den Franschen een onberekenbaar zwaar verlies van manschappen, paarden. enz., werd toegebragt (?) waardoor Napoleon dermate in het nauw werd gebragt, dat hij afstand van zijnen kroon deed, en zich naar het eiland Elba in ballingschap begaf.Van Vorstendom naar KoninkrijkTot grote tevredenheid van samensteller Moolenyzer werd Koning Willem I, ?sedert het noodlottige jaar 1795 met vele tegenspoeden geworsteld hebbende, [in 1813] uitgenodigd zich naar ?s-Hage te begeven, alwaar hem, terstond na zijne aankomst, de souvereiniteit over deze gewesten werd opgedragen?. Twee zinnen verder is het congres, te Weenen [van 1815] al achter de rug en ?aanvaardde de vorst de koninklijke waardigheid over de zeventien Nederlandsche gewesten, die wederom met elkander verenigd, en tot een koningrijk verheven waren?.Voor het Vorstendom, dat dus al in 1815 werd gepromoveerd tot Koninkrijk, werd op 22 maart 1814 de Constitutie [grondwet] ingevoerd. ?Eenige kundige mannen? hadden, na ?onderzoek door zeshonderd der aanzienlijkste inwoners des lands?, de Constitutie goedgekeurd, die in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, ?in tegenwoordigheid der geheele vorstelijke familie en een groot aantal aanschouwers, plegtig werd be?digd?.Maar ?de rust en de weder ontluikende welvaart dezer gewesten werd in het begin van het jaar 1815 plotseling gestoord?. De verbannen keizer was van Elba ontsnapt en Europa was in de ban van de honderd dagen van Napoleon.?Door eene menigte trouwelooze en meineedige soldaten bijgestaan, verjoeg hij weldra de Bourbons (?) en overviel eindelijk het leger der bondgenooten op den 15, 16, 17 en 18den Junij, bij Waterloo, nabij Brussel?. Het was een ?volkomen nederlaag? waardoor ?het Fransche leger tevens als ontbonden en geheel vernietigd kan beschouwd worden. Napoleon werd verbannen naar Sint Helena, ?en is aldaar op den 5den Mei 1821 overleden?.Verheugt u over de nederlaag der Franschen en schenkt als vrijwillige bijdrage acht in den pot tot ondersteuning van het Hollandsche leger.De Barbarijse zeerovers bij de Noord-Afrikaanse kust waren berucht in deze tijd. Het Spel brengt de Slag van Algiers in herinnering, die in 1815 begon en waarvan het laatste deel in 1816 vermoedelijk plaats vond toen het Spel al in de boekwinkel lag. De Europese mogendheden besloten ?de menigvuldige rooverijen? te ?fnuiken?. Een ?vereenigd Engelsch en Nederlandsch eskader? trok in de zomer van 1815 naar Algiers, ?stak de aldaar liggende vloot in brand, beschoot de stad en noodzaakte de Bei [?Dei? volgens het Spel] tot een verbond waarbij het vrijlaten der Christenslaven bedongen werd. De Christenheid juichte deze onderneming toe, en de beide vlootvoogden werden bij dezelver terugkomst met blijken van erkentelijkheid en goedkeuring hunner souvereinen beloond, en de achting hunner landgenooten viel hun ten deel. Zoo deed zich de aloude moed der Nederlanders, in de bestrijding van den algemeenen vijand des Christendoms, op eene zoo luisterrijke wijze, kort na hunne weder zelfstandigverklaring, onderscheiden?.Algemeene VredeHet Spel eindigt met de ?Algemeene Vrede? die ?op den 21sten November 1815 te Parijs werd gesloten?; het Verdrag van Paijs. ?Volgens dit tractaat behield Frankrijk deszelfs grenzen,(?) eenig grondgebied ten noorden en zuiden uitgezonderd, hetwelk aan de bondgenooten werd afgestaan. Hiermede kwam er dan een einde aan eenen worstelstrijd, welken ons vaderland op zoo veel bloed en tranen is te staan gekomen, terwijl wij hartelijk wenschen, dat hetzelve, in alle opzigten voorspoedig, allengs den voormaligen luister zal zien herleven. Wie op dit nummer 70 komt wint de pot en is de eerste speler in het volgende spel..Prijs: ?1.450,- (incl. lijst).

      [Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE]
 1.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        The universal herbal; or, botanical, medical, and agricultural dictionary. Vol. I: ABR - KYI...Vol. II. LAC - VIO.

      Liverpool, Nuttall, Fisher & Co., 1816. 784, 754 Seiten mit 2 gestochenen Frontisp. 1. gestochenen Titel und 1 gestochenen Zwischentitel sowie 89 kolorierten Tafeln 28 cm, Halbleineneinband es fehlen die Seiten 755 - 885 (VIO - ZXG) sowie 17 Tafeln, Einbandkanten deutlich berieben, Zwischentitel mit einem hinterlegten Randeiriss, Buchblock in einem guten fleckenfreien Zustand Versand D: 3,00 EUR

      [Bookseller: Antiquariat Rump]
 2.   Check availability:     buchfreund.de     Link/Print  


        Abrégé de l'histoire Romaine, orné de 49 gravures, qui en représentent les principaux sujets

      Edition illustrated with 49 figures in Plover, Piauget, Gabriel de Saint-Aubin, Eisen and engraved by Tardieu, Chenu ...Binding half calf antique brown. Back with nerves decorated with cold and 5 irons gilded nets and cold. As shagreen brown piece. boards a beautiful yellow marbled paper, red and brown. Traces of friction copings and joints. Beautiful copy, fresh. Lecrivain Paris 1816 In-4 (22,5x29,8cm) (4) 192pp. relié

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 3.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        A Letter to a Friend of Robert Burns: Occasioned by an Intended Republication of the Account of the Life of Burns, by Dr. Currie; and of the Selection Made by Him from His Letters.

      London: Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown. 1816 - FIRST EDITION. Octavo, pp.[4]; 37; [7]. Including publisher's adverts, dated March 1816. Re-bound c.1920 in black cloth with gilt titles to upper board. All edges untrimmed. Endpapers spotted, otherwise a clean copy; very good indeed. Wordsworth writes to James Gray (1770-1830), who was Latin Master at Dumfries Academy in 1788 when Burns moved to the area with Jean Armour and their children. The two men became friends, and in later life Gray made one of the first concerted efforts to redeem the personal reputation of Burns, who was tainted with the reputation of a philanderer and drunken debauchee by the biography published by Dr. James Currie in 1800. Gray seems to have forwarded Wordsworth a copy of the article he wrote for Alexander Peterkin's new edition of Currie's 'Life' on account of the preparations being made by Burns' brother Gilbert for his own re-issue, asking Wordsworth for help in framing his revisionist arguments. A rare and illuminating document not seen at auction since 1962. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Adrian Harrington Ltd, PBFA, ABA, ILAB]
 4.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        "Memorandum Book March 1816 Indiana Teritory"

      16 page manuscript, written on a small quarto gathering, of eight leaves, plus plain rear wrapper, measuring 7 ½ x 6 ½ inches, pinned together at one point, the paper is tanned and brittle, and was formerly split down the middle, with no loss of text, and has been professionally restored. Housed in a recent full morocco and chemise slipcase. Fascinating travel account, apparently kept by a trader, who journeyed via boat and on foot through present day Indiana, Illinois and Missouri, with descriptions of the topography, soil, water, timber and resources, farms, settlements, towns, forts, salt works, agricultural possibilities, etc., in the months of March and April 1816. Gregg's account is divided into several sections: "Indiana Teritory" [sic]; "Illinois Territory"; "Spanish Rights"; "Louisiana Territory." In addition Gregg provides at the end of his account a list of goods he was asked to bring by named individuals, and an apparent complete inventory of the variety of articles he carried on his journey. Gregg's account commences when he left "McFaddon's Bluff March 13 for Misouri", and with a description of Indiana Territory, especially portions along the Ohio River, McFaddon's Bluff, Henderson Kentucky, and country between the Little Wabash and Fox River's, and that around the junction of the Wabash and Ohio Rivers, Vincennes, Burrows, and continues to Shawneetown Illinois. Gregg describes the country lying between the Saline and the big and little muddy rivers, noting several fine farms located on the prairies. He then describes the French towns in the area. Gregg then describes portions of Missouri, then located in Louisiana Territory: " ...St. Charles is about 80 miles up the Missouri on the west side. It is 20 miles from St. Louis by land over an excellent road and through in Part a rich Fertile Country containing upwards of 100 houses. From St. Charles between the Mississippi and Missouri at Nicholaus Contzes Fort is 25 miles by land to the Junction of the two rivers at which Fort the two rivers is 11 miles a part through a high dry Country and fine for grazing from thence to Mr. Howels Fort where there is a beautiful Priara [sic] and a rich fertile Country and westward from thence to Mr. Stones is 3 miles which place is 16 miles distant from river to river and the country equally watered and fertile and exceeding fine Timber, from thence to Darden Creek 5 miles which produces elegant bottoms and Priaras [sic] of the first quality plenty of large limestone springs which are never failing. From Contzes Fort runs and creeks are plenty with swift keen currents and all great bottoms Timber White and Blue Ash, Walnut Sugar, Black Locust White and Black Oak and exceeding tall. Distance of the two rivers apart at Dardans Creek is 22 miles running a straight line from river to river thence from Dardans to Luthers Lick is 50 miles between which are as fine as before. Between the head of little and big muddy is a fine rich Priara country and also the Turkey Hills Settlement is beautifully situated and rich fine land with good spring. "Louisiana Territory" St. Lewis is Situated on the west side of the Mississippi ..., it indents along the river in 3 paralel [sic] strips each rising above the other which has a very handsome appearance the bank of the river is high and filled with limestone and perhaps 2/3 of the houses built of this material some of them in a grand style and surrounded with galleries almost every house has an excellent garden or park around which high stone walls are built a few American houses excepted. The number of inhabitants are about 3 thousand. One mile from town Mr. A. Chotiau [Auguste Chouteau] has erected a fine mill and Distillery and has an excellent situation for improvement. The country round and west of St. Louis for 9 miles is one extended Priara in which vast herds of cattle graze and fatten in Luxuriance of the Soil- 60 miles South West the Lead Mines of Louisiana are situated on the opposite side of the river is a ferry called Campbell's from thence the main road leads through Illinois Country striking Cahokia about seven miles from St. Lewis this village is handsomely situated at the edge of a Priara the inhabitants mostly French..., Mr. Lemuel Price lives halfway between Dardan and Luther Licks between the Priaras on a creek at which place the Missouri and Mississippi are 70 Miles Distant. From Luther Lick to the grand Priara is 20 miles which place is one extended Priara for 25 miles in length and generally averaging 10 miles in breadth the beauties of it cannot be exceeded. From thence is 15 miles to the above communication of the Rich Lands at which place the two rivers are 150 miles distant the rich lands commences at the first settlement or what is called Daniel Boon's Salt Works 160 miles from the forks of the Misouri [sic] and Mississippi Rivers by land the nearest course that can be laid off taking into view 3 situations Soil Timber and Salt Licks with all other advantages it far surpasses the best of Kentucky or any other Country I have seen. I arrived at Cooper's fort on the 30th of March and traded 3 miles from Boons Salt Works 225 miles by land from St. Louis and 375 miles up Mississippi and misouri by water..., Cooper's Fort is situated on a Priarae containing about 1000 acres of Beautiful land on the Misouri Bottom where it is about 1 ½ miles wide Back of which are 2 Salt Licks containing 3 or 4 hundred acres...Cooper's Fort is built in the upper Settlement on the Misouri containing 72 Cabins formed in an oblong square attached to a barn field containing upwards of 400 acres under one fence above this Fort 40 miles from within the Misouri and Mississippi are the Mouths of Grand River which has a fine Navigation and is about 150 yards wide..., the country on both sides of the Missouri is filled with Stone Coal and Iron Ore and on the Mississippi side immense Lead Mines the largest and best lime stone springs I ever saw. Colonel Boon has built a saw mill on the East Side of the Missouri within 150 yards of the head of a spring which would be sufficient for a saw mill and grist mill every day in the year..., McLavin's Fort is a very strong Fort about the same size as Cooper's, and high situation surrounded with delightful land and springs, about 10 miles lower down the river at about 2 miles distant from the Misouri and at present the nearest the centre of the main Settlemt. In what is called Boon' salt works the Misouri cannot be any muddier than it is every day -..., From Cooper's Fort to what is called Hurricane Creek Settlement is about 15 miles..., From Hurricane Creek to Charlotte's sherito [sic] is 6 miles which is a navigable stream emptying itself from Between Mississippi and Misouri ..., From Cooper's Fort to Kinkade's Fort is 10 miles which is situated on the Misouri Bottom one mile from the river where there is a good landing and beautiful situation. From the 28th March to the 2nd of April the spring grass was as I think growing as meadow from 6 to 8 Inches high and the Misouri bottoms are filled with Rushes generally as I think as high as a Mans head on horseback together with a fine thick growth of winter grass either of which far exceeds cane for wintering stock. I saw a number of horses, cattle and Hogs from the 28th of March to the 4th of April which had wintered themselves without any kind of feed only the range and without salt that were as fat as any Stock I ever saw that were stall fed. Near Kinkade's Fort on the Misouri Bottom where it is about 2 ½ miles wide and perfectly dry I measured one walnut tree that was 16 ½ feet round the Butt and at least 60 feet without a limb and being equal sized as to appearance and very little superior to thousands of others on the same bottom. John Bale & Co. now rents the United States Saline at 40150 Bushels of salt for which they have at least the priviledge of 18 miles square the United States Reserve is about 13 miles square... Florrisant lies between the Misouri and Mississippi and an elegant little French Town inhabited in and around are immense wealthy people..., Harmon Gregg lives on the Misouri Bottom at Cooper's Fort 3 miles from C. Boon's salt works..." [sic] Gregg lists an astonishing variety of articles and merchandise which he was asked to bring along on his journey by several individuals named, having apparently been in Missouri in November of 1815, as well as a list of articles which he must have intended to trade or sell. He lists nearly one hundred separate items. Including a variety of ironware, tools, dry goods, spices, plows, paper, books, buttons, looking glasses, cutlery, dishes, men's and women's saddles, surveyor's instruments, as well as apple and other fruit trees, etc. In addition to the topographical description of Missouri and Louisiana Territories at this early date, 12 years after its acquisition by the United States, Gregg's account is of value for its list of the variety of articles and trade goods a backwoods trader carried into the wilderness settlements. The survival of this fragile little account is equally noteworthy.

      [Bookseller: Michael Brown Rare Books, LLC]
 5.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Emma - first UK edition bound by Aquarius

      Emma: A Novel. In Three Volumes. By the Author of 'Pride and Prejudice,' &c. &c. London: Printed for John Murray, 1816. First edition. Three twelvemo volumes. One of 2000 copies produced and the last novel to be published during Austen's lifetime - her fourth novel and published anonymously. Half titles to volumes 1 and 2 missing (as is usual), but volume three has half-title present. Beautifully clean pages without foxing and clean page edges. All three volumes have been sumptuously rebound by Aquarius of London, using twenty-three and a half carat gold leaf to the titles and in full leather. Raised gilt bands. Superb bindings and rare to find any bindings by Aquarius.

      [Bookseller: John Atkinson Books]
 6.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Anniversaire

      , 1816. 1816. First Edition . (DE BERRY, Duchesse) DE RANCÉ, M. and THÉAULON, [Marie]. L

      [Bookseller: Bauman Rare Books ]
 7.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        An die Hoffnung

      1816. First Edition . BEETHOVEN, Ludwig van. An die Hoffnung aus TiedgeÂ’s UraniaÂ… 94tes Werk. Wien: S. A. Steiner, [1816]. Oblong folio, disbound; pp. 10, (2). $4700.First edition of BeethovenÂ’s second setting of this poem by Tiedge, fully engraved.Beethoven twice set TiegeÂ’s “An die Hoffnung” to music-once in 1805 (op. 32) in a much shorter version without the opening strophes, and again in 1813-14. “Obtaining the right rhythm for the words was always a matter of major concern for him; his preliminary sketches for songs often show him experimenting with many different rhythms for the first phase, while his latest alterations to the final version sometimes include minor improvements to the rhythm of the voice part. His concern for verbal accentuation sometimes led to unusual results, a remarkable example being the beginning of his second setting of An die Hoffnung (op. 94), where the music borders on declamatory recitative as well as being very chromatic and forward-looking harmonically” (Cooper, 263). “At certain periods of his life, BeethovenÂ’s religious impulses were rather in the background, and there is more than a hint of agnosticism in his 1813-14 setting of An die Hoffnung (op. 94), which begins ‘Ob ein Gott sei?Â’ (‘Is there a God?Â’)-a passage omitted in his 1805 setting of the song” (Cooper, Beethoven Companion, 147). With integral blank at end. Kinsky-Hahn, 265-66. Faint foxing to title, text exceptionally clean. A wonderful copy.

      [Bookseller: Bauman Rare Books]
 8.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Russische Kürassiere, 1816

      - Technik: Radierung auf Papier. Beschriftung: Unterhalb der Darstellung in der Druckplatte signiert, datiert und bezeichnet: "JC Erhard f. 1816 | Russ. Cuirassiere". Werkverzeichnis: Apell 102, III/III. Grösse: 14,2 x 18,8 cm (Darstellung). Weitere Größen: 17,4 x 21,6 cm (Papier). 15,9 x 20,4 cm (Plattenmaß). Es handelt sich um einen Gesamtpreis inkl. Versandkosten innerhalb der BRD. Umsatzsteuer wird wegen Differenzbesteuerung nach §25a UstG weder erhoben noch ausgewiesen. [Attributes: Signed Copy]

      [Bookseller: H. W. Fichter Kunsthandel e.K.]
 9.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Cambria Depicta

      1816. First Edition . [PUGH, Edward]. Cambria Depicta: a Tour through North Wales, Illustrated with Picturesque Views. London: E. Williams, 1816. Folio (9-1/2 by 12-1/2 inches), 20th-century three-quarter red straight-grain morocco gilt, raised bands, marbled endpapers, all edges gilt. $6200.First edition of this wonderfully illustrated tour of North Wales, written in ""a lively and entertaining style,"" with 71 fine hand-colored aquatints. This copy richly extra-illustrated with the inclusion of 23 hand-colored aquatints from Compton's Northern Cambrian Mountains of 1820, for a total of 94 hand-colored aquatint plates. A handsomely bound copy.""The best of all the books on Wales is the Cambria Depicta of Edward Pugh, the drawings for which took ten years to complete. In the preface the author speaks of the multiplication of illustrations of the same scenes owing to the fact that most travellers, being ignorant of the language of the country, never left the frequented routes, and he claims all his drawings are new to the public"" (Prideaux). ""By 1793, Edward Pugh (1763-1813), miniature painter and topographer, was exhibiting miniatures at the Royal Academy where he continued to show both portraits and landscapes until 1808. ""It was Pugh's association with John Boydell, the publisher of prints, which led him in 1804 to commence his most important work, Cambria Depicta. Over the next nine years Pugh travelled extensively on foot through north Wales, and both wrote the substantial text and provided the original drawings for aquatints. Although the biographical details of Pugh's life are sketchy, a great deal can be said of his character, since Cambria Depicta was written in the first person and in a lively and entertaining style. It presents Wales from the perspective of a native Welsh-speaker, rather than of an English traveler, on which grounds the author particularly commended the work to his audience for the insights it offered. Pugh regaled his readers with interesting incidents, gossip, and his idiosyncratic opinions on aesthetics and the general state of the world. His was a fresh and democratic voice, expressing ambitions for the improvement of contemporary Welsh culture, as well as relating its history and myths. Pugh did not see his masterpiece in printed form; it was published by Evan Williams in London three years later. Examples of his work are in the National Library of Wales, Aberystwyth, the National Museum and Gallery of Wales, Cardiff, and the Victoria and Albert Museum, London"" (ODNB). ""Breddyn Mountains from Powis Castle Grounds"" bound slightly out of order, but present. Abbey, Scenery 521. Prideaux, 348. (See Abbey, Scenery 523 for Compton's Northern Cambrian Mountains.). Only occasional minor spot of foxing. Plates generally quite clean and vivid. Binding fine and handsome. An excellent extra-illustrated copy.

      [Bookseller: Bauman Rare Books]
 10.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Historiespel - Hendrik Moolenyzer, 1816.

      SPEL TER LEERING ENDE VERMAECK?Nieuw Historiespel van Nederland?, kopergravure vervaardigd door Hendrik Moolenyzer in 1816, later met de hand gekleurd.Met 70 afbeeldingen en portretten uit de vaderlandse geschiedenis, van de komst van de Batavieren tot de algemene vrede in 1815 en de Slag van Algiers in 1816.Het spel was ?ingerigt voor Kinderen, om hun al spelende bekend te doen worden met de Nederlandsche Historie.? ?Het getal der spelers is van twee tot acht. ? Maar van de kinderen werd toen wel al verwacht dat ze een gokje wagen: ?de inleg is volgens gemaakte overeenkomst, bijvoorbeeld, acht, tien of twaalf de persoon. Hoe aanmerkelijker de pot is, zooveel te meer genoegen geeft het spel.? ?De manier van spelen heeft eenige overeenkomst met het bekende Ganzenspel, en wordt insgelijkt met twee dobbelstenen gespeeld.?Een wandeling langs de velden in het spel:Aankomst der BatavierenHoewel de Bataafse Republiek (1795-1801), die zijn naam ontleende aan de Batavieren die ?100 jaar voor Christus? geboorte? uit ?Hessenland? naar ons land kwamen, alweer twintig jaar ?verleden tijd? was, werd in het Spel de oorsprong van de bewoning van ons land nog steeds bij de Bataven gelegd.?Zij waren Heidenen, doch minder bloeddorstig dan de Germanen en andere naburige volkeren; hunne levenshouding was eenvoudig en zij waren met weinig voldaan?.Ze waren ?zeer op hunne vrijheid en onafhankelijkheid gesteld?. De ?wederrechteijke behandeling? door de Romeinen deed hen ?onder aanvoering van Claudius Civilis, die de eerste plaats bekleedde? onder hun ?opperhoofden?, de wapens opvatten, ?wat weldra ?door eene bestendigen vrede gevolgd werd?.Bekeering der HeidenenDe prediker Willibrord (658-739) kwam over uit Engeland, en hoewel koning Radboud zich met alle macht verzette ?verspreidde de leer des Evangelies zich allengskens meer en meer in deze gewesten, totdat (?) de afgoderij geheel en al was uitgeroeid?. Dat collega Bonifatius in 754 bij Dokkum werd vermoord ontbreekt; om tere kinderzieltjes te sparen?Kruistocht naar het Heilige LandHet Spel heeft alle begrip voor de Kruistochten, ?ten einde het heilige graf uit de handen der Sarracenen te verlossen?.Ze gaven ook ?onze landgenooten gelegenheid, door hunne dapperheid uit te munten, hoezeer velen hunner er het leven bij verloren, of van alles beroofd huiswaarts keerden?.Hoekse en Kabejauwse twistenDe Hoekse en Kabeljauwse twisten verdeelden het land. De Kabeljauwsen noemden zich zo ?omdat de kabeljauw de kleinere visschen verslindt?; de vrienden van Margaretha van Parma werden Hoeksen genoemd omdat kabeljauw ?door middel van den hoek werd gevangen?. Volgens het Spel werden ?zelfs bloedverwanten tegen elkander in het harnas gejaagd, zoodat men de gevolgen daarvan nog lang ondervonden heeft?. Zet zes en belooft niet te krakeelen [ruzie te maken].Laurens Janszoon Koster, uitvinder boekdrukkunstVeel belangrijker was de Uitvinding der boekdrukkunst; volgens het spel ?in of omtrent 1428, (?) door den verdienstelijken Laurens Jansz Koster?. Het Spel is zich ervan bewust dat ook Duitschland de uitvinding claimt, ?maar het is en blijft waarheid, dat wij Nederlanders ons volle regt er op kunnen en mogen beroemen?. Werpt uit vreugde dezer schone uitvinding nog eens.Inquisitie ingevoerdDe ?leer van Luther en Kalvijn? werd door de rooms-katholieke keizer Karel V, ?hetgeen wel te begrijpen is? aldus de speelregels, hevig bestreden. Ketters werden vervolgd door de Inquisitie, ?een soort geloofsonderzoek?. ?Deze wreedaardige inrigting kon echter niet beletten dat de prediking der nieuwe leer (?) veel bijval vond, en dat vele monniken en nonnen hunne kloosters verlieten, ten einde God buiten dezelve (?) te dienen?. Werpt uit schrik dezer schandelijke instelling eens achteruit.Verovering van den Briel en moord op Willem van OranjeDe invoering van den tienden penning werd opgehouden???door de onverwachte tijding der verovering van den Briel door de Watergeuzen, op den 1sten April 1572, slechts met eene vloot van vier en twintig schepen en twee honderd vijftig man, (?) waarna vele steden, als Vlissingen, Medemblik, Hoorn, een gedeelte van Gelderland en van Vriesland, de partij van Alva verlieten, en zich aan de zijde van prins Willem van Oranje (?), die zich als een ijverig voorstander van ?s lands vrijheid en voorregten deed kennen, voegden?.Willem, ?die de zaak der verdrukten manmoedig verdedigde (?), de edele menschenvriend?, werd echter ?op den 10den Julij 1584 te Delft, door een daartoe gehuurde moordenaar, met een pistoolschot van het leven beroofd. ?Het vaderland werd hierdoor in diepen rouw gedompeld?. Op ?eene prachtige graftombe? wordt hij ?als eenen hersteller van vrijheid en zuivere godsdienst afgeschetst? en hij kreeg ?den titel van vader des vaderlands. Hij kan nooit genoeg herdacht worden?.Overwinningen op SpanjeWillem maakte de vrijheidsstrijd van de Geuzen tussen 1572 en 1579, waaraan de volgende drie plaatjes zijn gewijd, overigens nog mee: de belegering van Haarlem, Leidens Ontzet en de Unie van Utrecht.Duidelijk wordt gemaakt dat ?eene bende van driehonderd gewapende vrouwen?, onder leiding van Kenau Simons Hasselaar, ?zich bij deze belegering door eenen voorbeeldlozen heldenmoed? had onderscheiden. Het Spel neemt trouwens stelling tegen het feit dat de vijand genadeloos werd behandeld: ?Van den kant der belegerden [werd] eene wreedheid gepleegd, welke zich geenszins door de drang der tijden laat verontschuldigen?: ze lieten ?twaalf gevangen Spaansche soldaten ophangen, de hoofden van elf afhouwen, dezelve in eene ton kuipen en van de wallen naar buiten afrollen. Eene handelwijze, welke men zelfs in vrienden niet verschonen moet?. Door hongersnood werd Haarlem overigens ?hevig gefolterd?.Leiden werd ontzet dankzij ?eenen storm, die zoo veel water over de binnenlanden joeg, dat de belegeraars de vlugt moesten nemen en de vloot, welke tot ontzet bestemd en met levensmiddelen geladen was, den 3. October 1574 in de stad kwam?.Door afgevaardigden van Gelderland en Zutphen, Holland, Zeeland, Utrecht en Overijssel, ?en eindelijk in 1594 ook door de stad Groningen? werd op 23 januari 1579 de Unie van Utrecht gesloten, waarin de noordelijke Nederlandse gewesten overeenkwamen gezamenlijk de Spanjaarden het land uit te werken. ?De tien overige Nederlandsche provinciën bleven echter getrouw aan Philips, hetwelk hen naderhand te vergeefs berouwd heeft?. Werpt nog eens, elkander vriendschap belovende.1600: Slag bij NieuwspoortDe Slag bij Nieuwpoort, minder belangrijk dan (1600) gemakkelijk te onthouden, was een mislukte poging om Duinkerken te bevrijden van de Spanjaarden. Tijdens de confrontatie bij Nieuwpoort sloegen de Spanjaarden op de vlucht, maar Duinkerken kwam nooit in ?Staatse? handen. Volgens het spel werd echter een grote overwinning behaald:?De aartshertog Albertus van Oostenrijk werd met deszelfs leger geheel verslagen, zoodat hij meer dan drieduizend dooden verloor. (?) Deze zegepraal werd door meerdere voordeelen gevolgd, en de Nederlandsche krijgsroem meer en meer bevestigd?.Trekt vier en verspring op 68, om de roem der nakomelingschap [?] te zienIn het begin van de zeventiende eeuw verminderde in het ?Staatse? Nederland het enthousiasme voor de oorlog. De verovering van Duinkerken was mislukt, de economie haperde en de militaire kosten liepen uit de hand. Tegelijk was ook Spanje oorlogsmoe, terwijl de veroveringen in Azië door de Verenigde Indische Compagnie als een bedreiging werden gezien. Voorstander van vrede vestigden hun hoop op raadspensionaris Johan van Oldebarneveldt, terwijl prins Maurits de strijd voort wilde zetten. Het zou de raadpensionaris letterlijk de kop kosten.Twaalfjarig BestandIn elk geval werd een Twaalfjarig Bestand (1609-1621) afgekondigd, volgens het Spel ?in weerwil van de dapperheid, door de Staatsgezinden in elke ontmoeting met den Spanjaard betoond (?), schoon tegen den zin van prins Maurits, en door tusschenkomst van Frankrijk en Engeland?. Het spel erkent de noodlottige gevolgen:?In dit bestand meent men de oorzaak te moeten zoeken van de verwijdering, welke sedert tusschen Maurits en Oldebarneveld heeft plaats gehad, en voor den laatstgenoemden zulke noodlottige gevolgen na zich sleepte?.Welke, moet de spelleider kennelijk uitleggen. Dat Van Oldenbarnevelt feitelijk door prins Maurits werd vermoord heeft geen plaats in het Spel gevonden.Het nemen der ZilvervlootIn 1528, toen oorlogvoeren weer mocht, werd een ?aanzienlijk Spaans eskader, onder de naam van de Zilvervloot bekend, (?) door den dapperen Nederlandschen vlootvoogd Pieter Pieterszoon Hein, in de wandeling slechts Piet Hein genoemd, bemagtigd. Deze overwinning bragt den Westindischen maatschappij eene aanwinst van meer dan elf millioen toe, en nog [steeds] deed zich de luide kreet der vreugde over zulk een geweldig voordeel hooren, toen de man, aan wiens beleid men hetzelve verschuldigd was, in een gevecht tegen de Duinkerkers [kapers] sneuvelde, en te vroeg aan zijn dankbare vaderland ontrukt werd. Trekt de helft van den pot.Munstersche VredeIn 1648 kwam er een einde aan de oorlog. Stadhouder Frederik Hendrik heeft dat net niet mee kunnen maken, want hij overleed een jaar eerder, en volgens het Spel had dat ?den dapperen, maar toch vredelievenden prins niet mogen gebeuren?. Feit is dat ?op den 30sten Januari 1648, de vrede te Munster werd getekend, waarbij de toenmalige koning van Spanje, Philips IV, deze zeven vereenigde Nederlanden voor eene vrije republiek erkende, op welke noch hij, noch zijne nakomelingen, iets te eischen hadden?. (?) ?Een ieder zag met een gevoel van dankbaarheid het einden van eenen oorlog, die tachtig jaren geduurd, en veel bloed, geld, en tallooze opofferingen gekost had?.Wat niet betekende dat de eeuwigdurende vrede was begonnen. De volgende twee plaatjes beelden zeeslagen uit. De Zeeslag bij Scheveningen (1654) tegen de Engelsen, later nauwkeuriger gepreciseerd als de ?Slag bij Terheijden?, kostten admiraal Maarten Harpertszoon Tromp het leven en in 1656 lukte het een Nederlandse vloot de door Zweden bedreigde stad Danzig [nu Gdansk] te ontzetten. ?De vrede was welhaast een gevolg onzer overwinnende wapenen, hetgeen veel voordeel aan onzen handel toebragt?. De ?Zweeds-Nederlandse Oorlog? duurde trouwens nog tot 1660. Geeft voor het openen der Sond [Sont] vier uit den pot.Zee-oorlogen met Engeland en goed eindeDe zee-oorlogen met de Engelsen waren onderdeel van een reeks die tussen 1562 en 1674 zou voortduren, met hoogte- en dieptepunten en een Nederlandse stadhouder die koning van Engeland werd, Het Spel besteedt in drie plaatjes aandacht aan 1665-1667, met als hoogtepunt de Tocht naar Chatham, toen onder meer de HMS Royal Charles, het vlaggenschip van de Engelse vloot, werd geënterd en meegesleept naar Nederland. De spiegelversiering is nog steeds in het Rijksmuseum te bewonderen. Geeft voor havengeld drie in den pot.?Hierdoor werd de vrede aanmerkelijk bespoedigd?, zegt het Spel, ?zoodat dezelve, op den 31sten Julij des jaars 1667, te Breda gesloten werd.Prins Willem III (1650-1702) was acht dagen oud toen zijn vader aan de pokken overleed. Zijn moeder was Maria Stuart, de oudste dochter van Karel I van Engeland. Toen hij meerderjarig werd kwam er een eind aan het Eerste Stadhouderloze Tijdperk. Hij trouwde met zijn nicht Maria II Stuart [Mary], dochter van James II, die katholiek was. Hij werd in 1685 koning van Engeland en, zegt het Spel, hij wilde ?de Roomsche godsdienst alom in zijne rijken invoeren? en zijn protestantse dochter zo ?van het erfregt berooven?. Maar ?Willem III stak met een aanzienlijk leger derwaarts [de Boyne] over, herstelde er de Hervormde godsdienst en werd er, benevens zijne echtgenoot, in het begin des jaars 1689 gekroond, zonder dat zijne hoogheid daarom van zijn stadhouderschap afstand deed?. In 1702 stierf de koning-stadhouder, kinderloos, bij een val van zijn paard. De constatering in het Spel, dat ?Zijne nagedachtenis in Engeland met eerbied, in Ierland daarentegen met afkeer, wordt herdacht?, is tweehonderd jaar later nog steeds actueel.Over ?het Rampjaar 1672? valt heel veel te vertellen. Het Spel vat de gebeurtenissen bondig samen met: ?Er werden middels eene menigte veld- en zeeslagen geleverd, die nu eens ten voor- en dan weder ten nadeele der bondgenoten uitvielen. De geschiedenissen van ons vaderland zijn vol van de heldendaden onzer voorouders, en hoezeer het lot al mede of tegen liep, zij deden zich echter overal met roem onderscheiden?. De moord op de gebroeders De Witt met schuldvraag is slim onder het tapijt gewerkt. Geeft twee voor oorlogskosten in den pot.Paalworm bedreigt de zeedijkenIn 1732 werd ons land aan een gevaar blootgesteld ?hetwelk deszelfs ondergang scheen na zich te zullen slepen?. De paalworm bedreigde ?het paalwerk, ter bescherming der zeedijken?. De palen werden ?door schadelijke wormen zoo geweldig doorgeknaagd, dat een enkele stormwind of hooge zee het geheele land zou hebben kunnen vernielen?. Sindsdien worden zeedijken door zware stenen beschermd, ?hetwelk eerst wel veel geld kostte, maar vervolgens veel aan jaarlijks onderhoud uitwon?. Geeft als vrijwilllige gift tot onderhoud en versterking, een in den pot.Bloedig beleg Bergen op ZoomIn 1747 werd Bergen op Zoom na een bloedig beleg door de Fransen veroverd: 5250 doden aan de Franse kant en ongeveer 5000 aan de Nederlandse, ?na een tegenweer, welke bijkans drie maanden had aangehouden?. Geeft ter tegemoetkoming der oorlogskosten, twee in den pot.Het volgend jaar kwam er met de Vrede van Aken een einde aan deze Oostenrijkse Successieoorlog, ?waarna de Staten ook weder in het bezit kwamen van de door Frankrijk veroverde plaatsen?.Onrust door en op de zeeënIn 1775 en 1776 werd ons land geteisterd door >natuurrampen. Op 14 november was er ?eenen ongemeen zware storm en watersnood, waardoor verscheidene dijken bezweken, en eene onnoemelijke schade aan goederen, enz., werd veroorzaakt?. In januari 1776 volgde ?eene zeer felle koude?; volgens Buisman (deel 6, pag. 474) zakten de thermometers ?dieper dan diep? (- 20 graden!). En op 24 en 25 november volgden weer overstromingen, ?zodat men niet zeggen kan welke dezer beide jaren aan ons land de meeste rampen gebaard heeft?.En de zee-oorlogen met Engeland werden weer voortgezet, in de Caraïben. De Engelsen belemmerden ?onze scheepvaart, door het nemen van schepen, met scheepsladingen en andere noodwendigheden?, onderweg naar ?onze voortplantingen? St. Eustatius en de [slaven]kolonies Demerary en Berbice.In 1781 (volgens het Spel in augustus 1780) volgde een treffen op de Doggersbank. ?Het kwam tot een bloedig gevecht, waardoor de Engelschen genoodzaakt waren te wijken. Deze zeeslag getuigde van den nog niet geheel uitgedoofden moed der Nederlanders?. Trekt als aandeel in den buit, twee uit den pot.Revolutie tegen Oranje begintDe Franse Revolutie gaat in het Spel geruisloos voorbij. Wel wordt duidelijk dat Oranje minder populair begon te worden. ?De factie [politieke groep], welke zich te allen tijde, ter bevordering van eigen voordeel, tegen het huis van Oranje verklaard had, werd in de gelegenheid gesteld hunnen haat tegen hetzelve den vrijen teugel te vieren. Er werden vrijkorpsen bevestigd, burgersociëteiten opgerigt, oproeren aangestookt, de waardigheden des erfstadhouders besnoeid, burgers tegen burgers gewapend, regenten afgezet en vliegende legertjes in Zuid- en Noordholland op de been gebragt?. H.K.H. de Prinses van Oranje, [Wilhelmina van Pruisen, echtgenote van Willem V] werd zelfs feitelijk gearresteerd. Haar broer werd te hulp geroepen, die in oktober 1787 met een invasie ?de oude constitutie in deze gewesten herstelde?. Trekt tot aanwerving van hulptroepen, ten einde het oproer te dempen, vier uit den pot.Maar ?het misnoegen der zoogenaamde patriotische partij bleef voortduren, en sommige ontaarde Nederlanders hielden eene heimelijke verstandhouding met de Franschen, die hunne koning omgebracht, en een losbandig volksbestuur hadden ingevoerd.(?) Zij rustten niet, voordat de Franschen, door eenen gestrengen wintervorst begunstigd, meesters van Nederland waren?.De ?verderfelijke leer van vrijheid, gelijkheid, broederschap?De samensteller van het Spel moest niets hebben van de Bataafse Revolutie. ?In den aanvang van 1795? werd ?de verderfelijke leer van vrijheid, gelijkheid en broederschap?, in deze gewesten ingevoerd. Aan de Bataafse Republiek wordt in het Spel dan ook nauwelijks een woord vuil gemaakt; die moest het vergeetboek in.Willem V, ?benevens zijne gemalin en geheele familie?, vertrok op 18 januari 1795 ?van Scheveningen, aan boord van de aldaar gereed liggende visscherspinken?, naar Engeland, ?waarop de vernietiging van het erfstadhouderschap en ?s lands oude regeringsvorm onmiddellijk tot ons onherstelbaar nadeel volgde?.De ?nieuwerwetsche Batavieren? waren in 1797 ter hoogte van Egmond niet in staat een Engelse aanval af te slaan; ?het overschot der vloot keerde, na een verlies van negen schepen, in eenen zeer ontredderden toestand terug?, maar ?de hoofden des lands probeerden de nederlaag te verbloemen?.Intussen was er in 1798 ?eenen fellen en langdurigen winter, en daarop in het voorjaar van 1799 watervloed en doorbraak. Eene rijke inzameling van penningen was nauwelijks toereikend om het geleden verlies te herstellen?.Bevrijding door Russen verijdeldIn 1799 kregen de verdrukte Orangisten nieuwe hoop, toen een leger van Engelsen en Russen landde op de Noordhollandse kust, en zich ?dadelijk meester maakte van de Helder, het eiland Texel en de Zijpe, alsmede van Medemblik, Hoorn, Enkhuizen en de Lemmer, en bovendien ook van het rampzalige overschot van ?s lands zeemagt?.Wikipedia weet dat er in 1799 een Vlieter-incident was, toen een Nederlands eskader zich op 30 augustus overgaf aan de Britse vloot, ?zonder dat er ook maar een enkel schot gelost werd?. Het incident vond plaats in de Vlieter, een vaargeul in de Waddenzee, en was de genadeslag voor de Nederlandsevloot, die daarna geen verdere rol van betekenis meer zou spelen in de Franse revolutionaire en napoleontische oorlogen.Maar de landing mislukte, weet het Spel, hoe wordt niet vermeld. Maar volgens Wikipedia ?bleek de burgerbevolking van Noord-Holland veel minder oranjegezind dan de prins van Oranje had gedacht. Het Bataafse leger wist, in samenwerking met de Franse troepen in Nederland, de geallieerden te verslaan in de Slag bij Bergen en de Slag bij Castricum?. Daardoor werd, stelt het Spel, ?de hoop van alle goede Nederlanders, op verlossing uit de magt hunne dwingelanden, verijdeld?. De Vrede va Amiëns maakte een voorlopig einde aan de spanningen.Onder Franse overheersingRutger Jan Schimmelpenninck werd op 15 mei 1805 raadpensionaris, ?met eene magt bekleed, welke de monarchale in vele opzigten evenaarde?. Volgens het Spel diende de invoering ?alleen, om de natie te gewennen aan een bestuur waardoor Napoleon een meer onbeperkt gezag over dit land konde uitoefenen?. Schimmelpenninck was een pragmatisch politicus die zowel in de Bataafse Republiek als het Bataafs Gemenebest (waarvoor hij de Grondwet (her)schreef) en onder koning Lodewijk belangrijke functies vervulde. Toen het land onderdeel werd van het keizerrijk werd hij senator in Parijs. Nadat Napoleon in 1815 zijn Waterloo had gevonden werd Schimmelpenninck lid van de Nederlandse Eerste Kamer.In juni 1806, zegt het Spel, ?begaf zich eene staatscommissie uit ?s-Hage naar Parijs, om de keizer te smeken de republiek tot koninkrijk te verheffen?. Napoleon was de beroerdste niet, en stuurde zijn broer Lodewijk. Al op 27 juni volgde de ?plegtige intrede, bij welke het volk geene de minste blijken van goedkeuring of toejuiching (? 1801, Google Books) gaf?. Trekt tot onderstand van zijn leger vier uit den pot.Het nieuwe koninkrijk hield niet lang stand. ?Onder menigerlei voorwendsels werd den koning het bestuur onaangenaam gemaakt. (?) Het koningrijk Holland werd bij een keizerlijk decreet op den 9 Julij 1810 bij het groote rijk ingelijfd?.Jongelingschap met Napoleon naar RuslandEén van de consequenties was de ?militaire conscriptie?; de krijgsdienst onder Napoleon. Op 10 april 1811 gingen de eerste soldaten vanuit Amsterdam ?naar het Fransche leger op marsch?.De veldtocht van Napoleon naar Rusland in 1812, waarbij van de 700.000 vertrokken militairen (waaronder 25.000 Hollanders) er maar 20.000 terugkwamen, wordt in het Spel alleen maar een ?mislukte expeditie? genoemd. Meer aandacht wordt besteed aan de fatale Volkerenschlacht bij Leipzig op de terugtocht (16-19 oktober 1813). ?Een gevecht, waarvan men nauwelijks een voorbeeld in de geschiedenis aantreft, en waarbij den Franschen een onberekenbaar zwaar verlies van manschappen, paarden. enz., werd toegebragt (?) waardoor Napoleon dermate in het nauw werd gebragt, dat hij afstand van zijnen kroon deed, en zich naar het eiland Elba in ballingschap begaf.Van Vorstendom naar KoninkrijkTot grote tevredenheid van samensteller Moolenyzer werd Koning Willem I, ?sedert het noodlottige jaar 1795 met vele tegenspoeden geworsteld hebbende, [in 1813] uitgenodigd zich naar ?s-Hage te begeven, alwaar hem, terstond na zijne aankomst, de souvereiniteit over deze gewesten werd opgedragen?. Twee zinnen verder is het congres, te Weenen [van 1815] al achter de rug en ?aanvaardde de vorst de koninklijke waardigheid over de zeventien Nederlandsche gewesten, die wederom met elkander verenigd, en tot een koningrijk verheven waren?.Voor het Vorstendom, dat dus al in 1815 werd gepromoveerd tot Koninkrijk, werd op 22 maart 1814 de Constitutie [grondwet] ingevoerd. ?Eenige kundige mannen? hadden, na ?onderzoek door zeshonderd der aanzienlijkste inwoners des lands?, de Constitutie goedgekeurd, die in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, ?in tegenwoordigheid der geheele vorstelijke familie en een groot aantal aanschouwers, plegtig werd beëdigd?.Maar ?de rust en de weder ontluikende welvaart dezer gewesten werd in het begin van het jaar 1815 plotseling gestoord?. De verbannen keizer was van Elba ontsnapt en Europa was in de ban van de honderd dagen van Napoleon.?Door eene menigte trouwelooze en meineedige soldaten bijgestaan, verjoeg hij weldra de Bourbons (?) en overviel eindelijk het leger der bondgenooten op den 15, 16, 17 en 18den Junij, bij Waterloo, nabij Brussel?. Het was een ?volkomen nederlaag? waardoor ?het Fransche leger tevens als ontbonden en geheel vernietigd kan beschouwd worden. Napoleon werd verbannen naar Sint Helena, ?en is aldaar op den 5den Mei 1821 overleden?.Verheugt u over de nederlaag der Franschen en schenkt als vrijwillige bijdrage acht in den pot tot ondersteuning van het Hollandsche leger.De Barbarijse zeerovers bij de Noord-Afrikaanse kust waren berucht in deze tijd. Het Spel brengt de Slag van Algiers in herinnering, die in 1815 begon en waarvan het laatste deel in 1816 vermoedelijk plaats vond toen het Spel al in de boekwinkel lag. De Europese mogendheden besloten ?de menigvuldige rooverijen? te ?fnuiken?. Een ?vereenigd Engelsch en Nederlandsch eskader? trok in de zomer van 1815 naar Algiers, ?stak de aldaar liggende vloot in brand, beschoot de stad en noodzaakte de Bei [?Dei? volgens het Spel] tot een verbond waarbij het vrijlaten der Christenslaven bedongen werd. De Christenheid juichte deze onderneming toe, en de beide vlootvoogden werden bij dezelver terugkomst met blijken van erkentelijkheid en goedkeuring hunner souvereinen beloond, en de achting hunner landgenooten viel hun ten deel. Zoo deed zich de aloude moed der Nederlanders, in de bestrijding van den algemeenen vijand des Christendoms, op eene zoo luisterrijke wijze, kort na hunne weder zelfstandigverklaring, onderscheiden?.Algemeene VredeHet Spel eindigt met de ?Algemeene Vrede? die ?op den 21sten November 1815 te Parijs werd gesloten?; het Verdrag van Paijs. ?Volgens dit tractaat behield Frankrijk deszelfs grenzen,(?) eenig grondgebied ten noorden en zuiden uitgezonderd, hetwelk aan de bondgenooten werd afgestaan. Hiermede kwam er dan een einde aan eenen worstelstrijd, welken ons vaderland op zoo veel bloed en tranen is te staan gekomen, terwijl wij hartelijk wenschen, dat hetzelve, in alle opzigten voorspoedig, allengs den voormaligen luister zal zien herleven. Wie op dit nummer 70 komt wint de pot en is de eerste speler in het volgende spel..Prijs: ?1.450,- (incl. lijst).

      [Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE]
 11.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Den Haag, feest op het Malieveld - Dirk Sluyter naar Haatje Pieters Oosterhuis, 1816.

      FEEST OP HET MALIEVELD?Volksfeest gevierd in ?s Gravenhage den 16de September 1816?. Ets met aquatint vervaardigd door Dirk Sluyter naar een tekening van Haatje Pieters Oosterhuis, uitgegeven te Amsterdam door J.C. Hagedoorn. In de tijd met de hand gekleurd (met latere toevoegingen). Afm. (prent) 33,2 x 46,7 cm.Er werd een volksfeest gehouden in ?s Gravenhage ter ere van de aankomst van Willem II, erfprins der Nederlanden en Anna Paulowna, grootvorstin van Rusland na hun huwelijk in Sint Petersburg in februari 1816. We zien dat een enorme menigte zich op het Malieveld heeft verzameld, waaronder veel soldaten.Muzikanten, goochelaars en acrobaten vertonen op een groot podium hun kunsten: een man met een kruiwagen loopt over een touw naar een hoge stellage. In kraampjes en vanaf kruiwagens wordt eten en drinken verkocht. Op de achtergrond rijden de koetsen van het jonggehuwde paar en hun gevolg.De couranten uit de dagen erna berichtten over de ?warme vreugde over de gelukkige aankomst van het Vorstelijk Paar en de ongekunstelde blijdschap, met welke alle harten vervuld waren.??Reeds van den morgen af, was het grootste gedeelte van de bevolking dezer residentie op de been; terwijl aan alle toegangen tot dezer stad de toevloed van zowel rij en vaartuigen , als te voet aankomende bewoners van andere steden en dorpen onbeschrijfelijk groot was. De menigte aanschouwers in en om het Malieveld, waar verschillende verrigtingen van koorddansers en andere verlastingen gratis voor het publiek gegeven werden, was talloos.??De Koninklijke familie reed geruime tijd door het veld en ontving aanhoudende ondubbelzinnige blijken van volksliefde en achting. Des avonds leverden de illuminatien van de stad het schilderschtigste gezicht op; de pracht en smaak, waarmede alle pleinen en straten en vooral de Vijverberg, het Voorhout en Boschkant verlicht en versierd waren, gaan alle beschrijving te boven.?Prijs: ?1.650,- (incl. lijst).

      [Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE]
 12.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Cambria Depicta

      , 1816. 1816. First Edition . [PUGH, Edward]. Cambria Depicta: a Tour through North Wales, Illustrated with Picturesque Views. London: E. Williams, 1816. Folio (9-1/2 by 12-1/2 inches), 20th-century three-quarter red straight-grain morocco gilt, raised bands, marbled endpapers, all edges gilt. $6200.First edition of this wonderfully illustrated tour of North Wales, written in ""a lively and entertaining style,"" with 71 fine hand-colored aquatints. This copy richly extra-illustrated with the inclusion of 23 hand-colored aquatints from Compton's Northern Cambrian Mountains of 1820, for a total of 94 hand-colored aquatint plates. A handsomely bound copy.""The best of all the books on Wales is the Cambria Depicta of Edward Pugh, the drawings for which took ten years to complete. In the preface the author speaks of the multiplication of illustrations of the same scenes owing to the fact that most travellers, being ignorant of the language of the country, never left the frequented routes, and he claims all his drawings are new to the public"" (Prideaux). ""By 1793, Edward Pugh (1763-1813), miniature painter and topographer, was exhibiting miniatures at the Royal Academy where he continued to show both portraits and landscapes until 1808. ""It was Pugh's association with John Boydell, the publisher of prints, which led him in 1804 to commence his most important work, Cambria Depicta. Over the next nine years Pugh travelled extensively on foot through north Wales, and both wrote the substantial text and provided the original drawings for aquatints. Although the biographical details of Pugh's life are sketchy, a great deal can be said of his character, since Cambria Depicta was written in the first person and in a lively and entertaining style. It presents Wales from the perspective of a native Welsh-speaker, rather than of an English traveler, on which grounds the author particularly commended the work to his audience for the insights it offered. Pugh regaled his readers with interesting incidents, gossip, and his idiosyncratic opinions on aesthetics and the general state of the world. His was a fresh and democratic voice, expressing ambitions for the improvement of contemporary Welsh culture, as well as relating its history and myths. Pugh did not see his masterpiece in printed form; it was published by Evan Williams in London three years later. Examples of his work are in the National Library of Wales, Aberystwyth, the National Museum and Gallery of Wales, Cardiff, and the Victoria and Albert Museum, London"" (ODNB). ""Breddyn Mountains from Powis Castle Grounds"" bound slightly out of order, but present. Abbey, Scenery 521. Prideaux, 348. (See Abbey, Scenery 523 for Compton's Northern Cambrian Mountains.). Only occasional minor spot of foxing. Plates generally quite clean and vivid. Binding fine and handsome. An excellent extra-illustrated copy.

      [Bookseller: Bauman Rare Books ]
 13.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        IL NATALE DEL MESSIA - POEMA

      Tipografia Masi, Napoli 1816 - Pagine: 162 . Rilegatura: Brossura . Caratteristiche: Interessante e curioso il retrocopertina con la scritta a mano d'epoca "Dieci esemplari della Messiade del poeta Dom.coSimeone Oliva indritta al Re di Napoli", vi

      [Bookseller: Libreria Scripta Manent]
 14.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        [PREVENTING A WAR WITH JAPAN] Zapiski Flota Kapitana Rikorda o Plavanii Ego k Yaponskim Beregam v 1812 i 1813 Godakh i o Snosheniyakh s Yapontsami [i.e. Notes of Fleet Captain Rikord About his Voyage to Japan's Shores in 1812 and 1813, and His Relations with the Japanese]

      St. Petersburg: Naval Typ, 1816. [viii], 137, [iii] pp. 25,5x18 cm. With an aquatint portrait frontispiece of Takadaya-Kahei and four folding copper engraved maps and plans after P. Rikord. Period style mottled full leather with gilt tooled ornaments on the boards; all edges coloured. Pre-revolutionary owner's ink stamp on the title page. Paper slightly age toned, some leaves with minor staining. Otherwise a very good copy. First edition. Rare Russian imprint as only nine copies were found in Worldcat. Primary source of the early history of Russian-Japanese relations closely connected with the first Russian circumnavigation (1803-1806) under command of Adam von Krusenstern and the Russian-American Company under Nikolay Rezanov (1764-1807). «In 1807 Golovnin was commissioned by the Russian government to survey the coasts of Kamchatka, the Russian American colonies and the Kuril Islands» (Howgego 1800-1850, G15). The book describes the rescue operation organised by Captain Peter Rikord (1776-1855) on the Imperial Russian sloop «Diana» as a result of the famous diplomatic Golovnin incident (1811-1813), which brought Russia and Japan to the brink of war. Count Nikolai Rezanov took part in Krusenstern's circumnavigation with the goal to deliver the first Russian embassy to Japan and to establish diplomatic relations between the countries. The embassy was unsuccessful, and in 1805 the Emperor of Japan prohibited Russian ships and subjects from approaching Japanese shores. Following the instructions of an irritated and insulted Rezanov, in 1806-1807 two ships of the Russian-American Company - 'Yunona' and 'Avos' under the command of young navy officers Nikolas Khvostov and Gavriil Davydov sailed to the Japanese possessions on the Southern Sakhalin, the Kuril Islands and Hokkaido, robbed and burned the shore settlements, and captured several Japanese people. Although both Khvostov and Davydov were arrested as soon as they arrived in Okhotsk and were sent to Saint Petersburg to be trialed, the attitude of the Japanese to Russians deteriorated; Russia was considering preparing for a war with Japan. In 1808-1811 the Russian sloop 'Diana' under the command of Vasily Golovnin and Peter Ricord (second-in-command) was sent on a second official Russian circumnavigation to explore and describe the Russian Far East, Kamchatka and Alaska. Upon his return from Russian America in 1811 Golovnin sailed to chart the Kuril Islands. During a short stop at Kunashir Island, Golovnin, his two officers and four sailors were taken prisoners by the Japanese, transported to the Hokkaido Island and were kept in prison near the town of Matsumae for over two years. The peaceful solution of the conflict became possible only as a result of the friendly relationship between Peter Rikord, who organized and led three expeditions to rescue his commander Golovnin, and a prominent Japanese businessman and public figure Takadaya Kahei (1769-1827), who was captured by Rikord with his ship Kanze-maru, and stayed in Russia for several months. Takadaya Kahei learned Russian, and upon returning home he convinced the Japanese government that the Russians could be trusted. The Russian sailors were then released from Japanese captivity (no one in history had ever returned from the Japanese captivity before). This work describes the story of Golovnin's capture and rescue in a very captivating manner. The plates and maps depict the views of the harbours and ports of Edermo (modern Erimo) and Hakodate, plans of the special facilities built for the negotiations, and a portrait of Takadaya Kahei. Rikord's book is considered by Russian bibliographers as a supplement to the book by Golovnin, titled Captivity in Japan During the Years 1811, 1812, 1813 which was published earlier the same year (SPb., 1816).

      [Bookseller: Bookvica]
 15.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Traité élémentaire du calcul des probabilités.

      Paris: Courcier, 1816. A fine uncut copy of his influential text book on probability - beeing the first exposition of Laplace's 'Théorie analytique des probabilités' (see Landmark Writings in Western Mathematics, p.339).8vo (213 x 140 mm). VIII, 299, (3: errata) pp. Original interims-brochur, spine heavely worn but with no damage o the leaves. A small and well made repair to the lower right corner of the title page. Provenance: Ecole Sainte Genevieve and Saint-Louis de Jersey (library stamp on title). In all a fine copy in its original state. Fine. Fine.

      [Bookseller: SOPHIA RARE BOOKS]
 16.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        The beauties and defects in the figure of the horse. Comparatively delineated in a series of coloured plates.

      London, S. & J. Fuller 1816 - 4

      [Bookseller: Antiquariat Lenzen GbR]
 17.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        A treatise on the art of flying, by mechanical means;

      12mo., xviii + (19) - 68pp., including two whole-page illustrations, the paper generally rather discoloured (i.e. browned) and with a light old waterstain running throughout, original printed card covers with woodcut emblematic vignettes on both covers, an old dampstain affecting lower part of upper cover. In spite of the minor faults just described, this is in fact a complete and pretty good copy of this remarkable little book.Publisher: New-York: printed and sold by Samuel Wood & Sons, at the Juvenile Book-Store, no.357, Pearl-Street.Year: 1816Edition: Second American edition, following the first edition (Hull, England, 1810) and the 1st American edition (New York, 1814). Shaw & Shoemaker 39701.

      [Bookseller: John Drury Rare Books]
 18.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Kosaken mit Bagagewagen vor Nürnberg, 1816

      - Technik: Radierung auf Papier. Beschriftung: Unterhalb der Darstellung in der Druckplatte signiert und datiert: "JC. Erhard del et fec 1816". Werkverzeichnis: Apell 104, II/III. Grösse: 14,1 x 18,9 cm (Darstellung). Weitere Größen: 20,1 x 25,8 cm (Papier). 15,8 x 20,2 cm (Plattenmaß). Es handelt sich um einen Gesamtpreis inkl. Versandkosten innerhalb der BRD. Umsatzsteuer wird wegen Differenzbesteuerung nach §25a UstG weder erhoben noch ausgewiesen. [Attributes: Signed Copy]

      [Bookseller: H. W. Fichter Kunsthandel e.K.]
 19.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        The History of St. Paul's School [History of the Public Schools]

      London: [Printed for and published by R. Ackermann] N.d. [1816]. 34 pp. Contemporary full blue morocco with blind and gilt-ruled borders to front & back covers. Initial leather onlays to front board. Maroon leather title label to spine. Top edge gilt and gilt turn-ins. Marbled endpapers. Light rubbing to extremities and minor marks to boards. Minor spotting, not affecting plates. With two full-page hand-coloured aquatints, as called for. Binding firm. This is one part in the 'History of the Public Schools', originally issued by Ackermann in twelve monthly parts in 1816-1817. . Very Good. Full Morocco. 1816. Folio.

      [Bookseller: Fosters' Bookshop]
 20.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Neueste Geographie von Steiermark. Mit ihren statistischen, physikalischen, industriellen und topographischen Merkwürdigkeiten. Nebst einem alphabetischen Verzeichniß aller in Steiermark befindlichen Städte, Märkte, merkwürdigen Dörfer, Schlösser, Klöster [...].

      Graz, Franz Ferstl, 1816. 8°. Mit einem gest. Frontispiz („Graetz von der Südseite“) u. einer mehrf. gefalt. Kupferkarte. 4 Bll., 235 S., 1 Bl., Ppbd. d. Zt. m. handschriftl. Rückenschild. Erste u. einzige Ausgabe. - Die große Kupferkarte zeigt „Das Herzogthum Steyermark nach Liesganigs Wahrnehmungen auch sonst merklich verbessert. Zu finden bey Joh. V. Kauperz k. k. Kupferstechern in Grätz“. - Einband etw. berieben u. bestoßen. Titel m. kl. Namensstempel. Ecken etw. bestoßen u. tlw. m. kl. Knickspuren. Gebräunt, (stock-) fleckig u. tlw. schwach wasserrandig. - Sehr selten. - Schlossar 91. Versand D: 12,00 EUR Sartori, Neueste Geographie von Steiermark. Mit ihren statistischen, physikalischen, industriellen und topographischen Merkwürdigkeiten. Nebst einem alphabetischen Verzeichniß aller in Steiermark befindlichen Städte, Märkte, merkwürdigen Dörfer, Schlösser, Klöster

      [Bookseller: Antiquariat Wolfgang Friebes]
 21.   Check availability:     buchfreund.de     Link/Print  


        Mémoires Bibliographiques et Littéraires. [ Edition originale ] Les anciennes Bibliothèques de Lyon, l'Arbre de la reconnoissance, le Tombeau de Brignais, l'Histoire des Manuscrits, les Baius romains de Bar-sur-Aube, le passage d'Annibal des Gaules, en Italie, l'Ecriture et le Papier chinois, l'Y-king, l'Augurat et le Pontificat d'Auguste, la Sépulture de Canon, les Tombelles de Champagne, une Olle de Ceylan, le Repas des morts et le Monument de Villette, le Papillon, symbole égyptien, la Mosaïque de Lyon, le culte de Mars dans les Gaules, le Séjour de César et de Labiénus dans la même contrée, un Temple de Druides, les Sacrifices sanglans, Manuscriptiana, les Médailles satyriques, les Antiquités de Feurs, la Justification de Médée, les Figures Panthées, et l'Histoire abrégée de l'Imprimerie.

      Chez Renouard, Maradan, Louis, Lenormand, Chez les Principaux Libraires, 1816. 1 vol. in-4 reliure de l'époque demi-maroquin noir, dos lisse orné en long, tranches marbrées, Chez Renouard, Maradan, Louis, Lenormand, Paris, Chez les Principaux Libraires, Lyon, [De l'Imprimerie de Fr. Mistral, Lyon ], s.d. [ 1816 ] , 1 f., 488 pp. Titre complet : Mémoires Bibliographiques et Littéraires. Les anciennes Bibliothèques de Lyon, l'Arbre de la reconnoissance, le Tombeau de Brignais, l'Histoire des Manuscrits, les Baius romains de Bar-sur-Aube, le passage d'Annibal des Gaules, en Italie, l'Ecriture et le Papier chinois, l'Y-king, l'Augurat et le Pontificat d'Auguste, la Sépulture de Canon, les Tombelles de Champagne, une Olle de Ceylan, le Repas des morts et le Monument de Villette, le Papillon, symbole égyptien, la Mosaïque de Lyon, le culte de Mars dans les Gaules, le Séjour de César et de Labiénus dans la même contrée, un Temple de Druides, les Sacrifices sanglans, Manuscriptiana, les Médailles satyriques, les Antiquités de Feurs, la Justification de Médée, les Figures Panthées, et l'Histoire abrégée de l'Imprimerie. Edition originale. Rare exemplaire du tirage en grand papier au format in-4, limité à 100 exemplaire d'après un feuillet de justification présent dans les éditions in-8 et absent ici. Etat satisfaisant (petits mq. de papier avec petites galeries au second plat, dos frotté en coiffes, un choc en coupe, des rouss.). Français

      [Bookseller: Librairie Du Cardinal]
 22.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        A collection of the most important cases respecting patents of invention and the rights of patentees,

      8vo., ix + (3) + 452pp., including the half-title, contemporary law calf, the sides very rubbed, neatly rebacked and labelled. A good copy preserved in a custom-made cloth slip case and with the near contemporary ownership signature of John Masterman of 65 Old Broad St. [London] at head of title.Publisher: London: W. Reed.Year: 1816Edition: First edition.:

      [Bookseller: John Drury Rare Books]
 23.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Narrative of a Journey in Egypt

      

      [Bookseller: Maggs Bros. Ltd.]
 24.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Naturhistorische Bilder-Gallerie aus dem Thierreiche. Gezeichnet von Carl Joseph Brodtmann.

      (Lindau), o. Vlg., () 1816 - Folio. Lith. Titelblatt, 72 S. Text. Mit 495 Illustr. auf 144 lithogr. Tafeln. Halbleder d. Zt. Nicht bei Nissen. - Komplett, jedoch ohne die Lieferungsumschläge mit den Druckvermerken. Carl Joseph Brodtmann (1787-1862) kam 1817 von Lindau nach Zürich, wo er eine lithographische Anstalt gründete, später war er in Schaffhausen tätig. Die Hefte 1-18 umfassen 36 S. Text und 72 Tafeln (12 Menschen und 60 Säugetiere), Hefte 19-21 mit 6 S. Text und 12 Tafeln (Amphibien), Hefte 22-25 mit 10 S. Text und 16 Tafeln (Insekten), Hefte 26-33 mit 16 S. Text und 32 Tafeln (Vögel), Supplement-Hefte 1-3 mit 4 S. Text, 1 Blatt "Systematisches Verzeichnis" und 12 Tafeln. Diese Sammlung ist offenbar ein Vorläufer der von Heinrich Rudolf Schinz (1777-1862) in den 1830er Jahren herausgegebenen "Naturgeschichten und Abbildungen". - Ränder etwas fleckig; Rücken erneuert unter Verwendung des Original-Rückens, Ecken ebenfalls restauriert, Deckel berieben. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: EOS Buchantiquariat Benz]
 25.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Verzeichnitz des Büchersamlung des verstorbenen Geheimenconfreentzraths E.A. Von Bertouch, Amtmanns zu Tondern

      Odense, S.Hempel 1816 - 172+32+130 pages p. 1. Part books, 2. Part Maps. 3. part Engrawings and Paintings. Very dine condition with no notes. Very rare. Some text in german, but mostly in danish Bound in a contemporary half cloth with titellabel with handwritten titel [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Andersens Antikvariat]
 26.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Voyage de Découvertes aux Terres Australes... Sur les corvettes le Géographe, le Naturaliste, et la goélette le Casuarina, pendant les années 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804.

      Paris: Imprimerie Impériale, 1807-1816. Two volumes, quarto, and large quarto atlas in two parts containing 41 full-page engravings, many in original handcolouring, and 14 fine charts; the text volumes uncut; a fine set in modern quarter morocco. First edition: the Baudin-Freycinet expedition, one of the most important early explorations of Australia. This is the rare and important official account of the Baudin voyage to Australia and the Pacific, sent out by the French government in 1800 with orders to complete the cartographic survey of the Australian coast. Commanded by Nicolas Baudin, the expedition left France in 1800 and sailed via Mauritius to the Australian coast in the region of Cape Leeuwin, arriving in May 1801. Péron sailed as naturalist on the expedition and Freycinet as cartographer. The vessels Géographe and Naturaliste sailed north from Cape Leeuwin. The expedition surveyed the coast and made observations on the natural history and inhabitants, until they crossed to Timor. After three months the two ships set out for Tasmania, the party continuing to make detailed surveys, and went on to Sydney. They then undertook a complete survey of the southern coast and an examination of the northern coast before returning to Mauritius where, near the end of 1803, Baudin died. It was a celebrated voyage, which brought back to France the most important collection of natural history specimens in the history of the French Museum, as well as a wealth of geographical and other information.The Atlas Historique contains a series of wonderful coloured plates, some of the most beautiful of early views of Australia and fine natural history images, while the superb series of portraits of Aborigines represents the most compassionate yet honest portrayal of the displaced natives to be seen in any of the early voyage accounts. These exceptional illustrations are mostly by the remarkable artist Charles-Alexandre Lesueur: "Lesueur's scientific work runs parallel to artistic work of great importance. He was at one and the same time draughtsman and painter, naturalist and landscape artist. His talent was recognised in France in his own lifetime, by the award... of the silver medal of the Société des Beaux-Arts..." (Baudin in Australian Waters, p. 26).The narrative of the expedition was begun by Péron, and completed by Freycinet after Péron's death. A tacit agreement between Péron and Freycinet, both of whom disliked Baudin, kept the commander's name mostly absent from the account of the expedition. The French and English had completed their circumnavigations of the Australian continent at approximately the same time, but Flinders' imprisonment by the French on Mauritius meant that it was this French account which contained the first complete and detailed chart of the Australian continent to appear in print, one of the most beautiful, as well as one of the most famous of all maps of Australia. It also had immense geo-political significance with virtually the entire southern coast of Australia labelled "Terre Napoléon", indicating French colonial ambitions. Controversial even today, the map is often said to have been at least partly based on Flinders's charts and papers seized by the French. Much of the Baudin coastal exploration was commemorated by the numerous place-names along the Australian coast, especially in Tasmania and Western Australia.This set takes the form in which the book is usually seen, comprising the full narrative account and the Atlas Historique with its superb coloured plates. The important Atlas Hydrographique with accompanying text volume were separately published and distributed by a different bookseller: they are only very rarely found accompanying the official narrative. Small tear to the Australian map.

      [Bookseller: Hordern House]
 27.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Procès du Contre-Amiral Comte Durand de Linois, gouverneur de la Guadeloupe, et de l'Adjudant-Commandant Baron Boyer de Peyreleau, Commandant de la même colonie. Tous deux prévenus de s'être rendus coupable de crimes prévus par le Code pénal militaire ; suivi du jugement de la mise en liberté de l'Amiral Linois, et de la condamnation à la peine de mort, de l'Adjudant-Commandant Boyer [ Suivi de : ] Procès du Maréchal-de-Camp Rigau, Contumax, et du Capitaine Thomassin, Commandant de la Gendarmerie à Châlons ; Contenant la séance du deuxième Conseil de la 1re division militaire, les pièces du procès, la lettre du capitaine Thomassin au général Lallemand, et son discours ; les conclusions du rapporteur, le jugement qui condamne à la peine de mort et aux frais du procès le général Rigau, et qui acquitte le capitaine Thomassin [ Suivi de : ] Histoire du procès du Maréchal de Camp Bonnaire et du Lieutenant Miéton, son aide de camp, par Maurice Méjan [ Suivi de : ] Procès du Lieutenant-Général Comte Drouot, précédé d'une Note historique sur cet Officier-Général et orné de son Portrait [ Suivi de : ] Procès du Maréchal-de-Camp, Baron Cambronne, précédé d'une notice historique très détaillée, sur la vie et le caractère de cet Officier-Général, par L. TH***** [ Suivi de : ] Procès du Maréchal-de-Camp, Baron Debelle, Officier de la Légion d'Honneur, Contenant la séance du Conseil de guerre permanent de la 2me division militaire, les pièces du procès, le plaidoyer de Me Berryer, les conclusions du rapporteur, le discours du général Debelle, le jugement qui le condamne à la peine de mort, et la commutation de cette peine en une détention pendant dix ans ; précédé d'une Notice historique sur ce général

      6 titres en 1 vol. in-8 reliure de l'époque demi-veau rouge, marqué en dos "Procès divers, II" : Procès du Contre-Amiral Comte Durand de Linois, gouverneur de la Guadeloupe, et de l'Adjudant-Commandant Baron Boyer de Peyreleau, Commandant de la même colonie. Tous deux prévenus de s'être rendus coupable de crimes prévus par le Code pénal militaire ; suivi du jugement de la mise en liberté de l'Amiral Linois, et de la condamnation à la peine de mort, de l'Adjudant-Commandant Boyer, Chez Plancher, Eymery, Delaunay, Paris, 1816, 1 f., 93 pp. [ Suivi de : ] Procès du Maréchal-de-Camp Rigau, Contumax, et du Capitaine Thomassin, Commandant de la Gendarmerie à Châlons ; Contenant la séance du deuxième Conseil de la 1re division militaire, les pièces du procès, la lettre du capitaine Thomassin au général Lallemand, et son discours ; les conclusions du rapporteur, le jugement qui condamne à la peine de mort et aux frais du procès le général Rigau, et qui acquitte le capitaine Thomassin [ Suivi de : ] Histoire du procès du Maréchal de Camp Bonnaire et du Lieutenant Miéton, son aide de camp, par Maurice Méjan, Chez Plancher, Eymery, Delaunay, Paris, 1816, 1f., 172 pp. [ Suivi de : ] Procès du Lieutenant-Général Comte Drouot, précédé d'une Note historique sur cet Officier-Général et orné de son Portrait,, frontispice, viij-63 pp. [ Suivi de : ] Procès du Maréchal-de-Camp, Baron Cambronne, précédé d'une notice historique très détaillée, sur la vie et le caractère de cet Officier-Général, par L. TH*****, Chez Plancher, Eymery, Delaunay, Paris, 1816, 2ff., 80 pp. [ Suivi de : ] Procès du Maréchal-de-Camp, Baron Debelle, Officier de la Légion d'Honneur, Contenant la séance du Conseil de guerre permanent de la 2me division militaire, les pièces du procès, le plaidoyer de Me Berryer, les conclusions du rapporteur, le discours du général Debelle, le jugement qui le condamne à la peine de mort, et la commutation de cette peine en une détention pendant dix ans ; précédé d'une Notice historique sur ce général, Chez Plancher, Eymery, Delaunay, Paris, 1816, 2ff., 36 pp. Très intéressant recueil rassemblant 6 importants compte-rendus de procès d'officiers condamnés pour leur ralliement à l'Empereur durant les Cents Jours, dont ceux du Comte Durand de Linois et du Baron Cambronne. Français

      [Bookseller: Librairie Du Cardinal]
 28.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        HISTORICAL MEMOIR OF THE WAR IN WEST FLORIDA AND LOUISIANA IN 1814-15 With an Atlas

      Philadelphia: John Conrad and Co., 1816. xx, 264 pages of text, followed by cxc (190) pages of Appendix, followed by the atlas title page, followed by 8 hand-colored maps, 7 of which are fold-out. Three quarter red morocco leather binding dates from approximately 1900 is moderately worn and rubbed, with some scuffing; marbled boards; t.e.g. The hinges are weakened, remaining intact; protected in archival mylar. Illustrated with a frontisportrait of Andrew Jackson. The 24 leaves following the title page are stained at the fore-edge, entering the text area. The text is lightly browned/toned in some places, with minor foxing. The first map has a few small stains on it, and has old mending repairing tears. Howes L-124. Sabin 39214. Streeter Sale 1075. Atlas contents bound with text into one volume; complete with all eight maps and the frontis. First edition.. First Edition. Hardcover. Very good condition. Octavo (8vo).

      [Bookseller: Kurt Gippert Bookseller (ABAA)]
 29.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        History of the Late War in the Western Country, comprising a full account of all the tansactions in that quarter, from the commencement of hostilities at Tippecanoe, to the termination of the contest at New Orleans on the return of peace

      Lexington, Kentucky. Used - Very Good. 1816. Full leather, viii 534 [1] pp. Contemporary leather boards with wera along edges; professionally rebacked with new leather spine with black leather spine label. Foxing throughout with occasional minor ink markings in margins. A sound copy. (Subject: Americana & Regional History.)

      [Bookseller: Powell's Bookstores Chicago]
 30.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Ducatus Leodiensis: or, the Topography of the Ancient and Populous Town and Parish of Leedes, and Parts Adjacent, in the West-Riding of the Country of York [...]; Loidis and Elmete: or, an Attempt to Illustrate the Districts Described in Those Words by Bede and Supposed to Embrace the Lower Portions of Aredale and Wharfdale, Together with the Entire Vale of Calder in the County of York.

      Second edition. 2 vols., folio (445 x 280mm), pp. [iv], xvi, [i], xvii, [i], 267, [iii], 123, [i], 159, [i], 11, [i] + 10 plates + folding pedigrees of 16 families; pp. [iv], 404, 2, 80 + 58 plates on 54 leaves + 15 folding pedigrees. All plates and pedigrees as called for. Decorative initials and further engraved illustrations in the text. Occasional toning (mostly to plate-adjacent leaves), sporadic foxing. Contemporary half green morocco, spines ornately gilt with red and green labels, marbled paper-covered boards, marbled endpapers. Rubbed, joints, edges and corners worn, some scratches and light scrapes but still a very good, sturdy set.Thoresby (1658-1725) began work on his great project in the late 1690s, and the first edition of Ducatus Leodiensis was published in 1715. 'This was not the first topographical publication of importance about a provincial town but it was the first work of importance by a Yorkshire antiquary. Attached to the main body of the text was a catalogue of the Musaeum Thoresbyanum and the volume included a very fine map of the area. Ducatus was published by subscription and was dedicated to Peregrine Osborne, marquess of Carmarthen and heir apparent to the duke of Leeds, and to the mayor of Leeds and aldermen of Leeds. About 2000 copies were printed and sold for £3.' (ODNB)

      [Bookseller: Unsworth's Antiquarian Booksellers]
 31.   Check availability:     PBFA     Link/Print  


        Oedipus in Athens, Fingal; Dmitry Donskoy].

      Ivan Glazunov St. Petersburg 1816 - Folio (25.5 x 20 cm). Engraved portrait frontispiece by Nikolai Utkin after A. Notbek, 73pp., including half-title and title, [2]pp.; 50pp.; 82pp. Contemporary half-leather over green boards; rebacked. A sammelband of the three most famous tragedies by "the last major dramatist in the classicist tradition" (Terras). Because of an early mental illness, Vladislav Ozerov (1769-1816) wrote only five tragedies in his lifetime, but met great success. What the public liked was the atmosphere of sensibility and romanticism that the author infused into the classical forms; exactly what was later criticised by conservative critics such as Shishkov, or even Pushkin and Griboedov. Ozerov's first success was Oedipus in Athens (1804), a wry comment on Alexander I's rumoured implication in the murder of his father Paul. The public was delighted with his next tragedy, Fingal (1805), staged with effective sets representing sombre Scottish scenery. However this is Dmitry Donskoy (1807) which became Ozerov's most popular creation, thanks to its strong patriotic message: it was indeed staged within days after the Battle of Eylau, which took place in East Prussia between Napoleon's Grande Armée and an army of the Russian Empire. All works here are in second edition published the year Ozerov passed away. They are rarely found as such, being often gathered within the Works, published later two parts (1816-19), which additionally included Poliksena. Sopikov 11978, 11967, 11887; cf. for the Works Fekula 5015 and Obolyaninov Portraits 314; cf. Terras 144. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Shapero Rare Books]
 32.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Neueste Geographie von Steiermark. Mit ihren statistischen, physikalischen, industriellen und topographischen Merkwürdigkeiten. Nebst einem alphabetischen Verzeichniß aller in Steiermark befindlichen Städte, Märkte, merkwürdigen Dörfer, Schlösser, Klöster [.].

      Graz, Franz Ferstl, 1816. - Erste u. einzige Ausgabe. - Die große Kupferkarte zeigt „Das Herzogthum Steyermark nach Liesganigs Wahrnehmungen auch sonst merklich verbessert. Zu finden bey Joh. V. Kauperz k. k. Kupferstechern in Grätz". - Einband etw. berieben u. bestoßen. Titel m. kl. Namensstempel. Ecken etw. bestoßen u. tlw. m. kl. Knickspuren. Gebräunt, (stock-) fleckig u. tlw. schwach wasserrandig. - Sehr selten. - Schlossar 91. ge Gewicht in Gramm: 500 8°. Mit einem gest. Frontispiz („Graetz von der Südseite") u. einer mehrf. gefalt. Kupferkarte. 4 Bll., 235 S., 1 Bl., Ppbd. d. Zt. m. handschriftl. Rückenschild. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Antiquariat Wolfgang Friebes]
 33.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Ueber die Seeräuber im Mittelmeer und ihre Vertilgung. Ein Völkerwunsch an den erlauchten Kongreß in Wien. Mit den nöthigen historischen und statistischen Erläuterungen.Lubeck, M. Michelsen, 1815. 8vo. 19th-century boards covered with paste-paper.

      Allgemeine Zeitung (Stuttgart), no. 46 (19 April 1816), p. 185. First and only edition (the first of two issues) of a detailed report on the pirates in the Mediterranean Sea, giving some historical information, but primarily concerned with the infamous "Barbary" pirates then still active off the coasts of Algiers, Morocco and Tunis (the Barbary Coast), along with accounts of the Christian slaves that were still held in these regions. Herrmann presented this work to the Congress of Vienna to convince the representatives of the importance and urgency of bringing the piracy to an end. The Congress did set up an anti-piracy commission to discuss the problem of the Barbary pirates, but the issue remained unsettled and was addressed again at the 1818 Congress of Aix-la-Chapelle. There too, the necessary international cooperation proved difficult and the piracy continued until the French conquest of Algiers in 1830.With a library's ownership inscription on the front paste-down and a stamp on the back of the title-page. With the imprint damaged, or label and with minor foxing, but otherwise in good condition. With the paste-paper scuffed and torn, but the binding remains structurally sound. A plea for a solution to the piracy problem at the end of the Napoleonic Wars.

      [Bookseller: ASHER Rare Books (Since 1830)]
 34.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache. Nebst Episoden des Ramajan und Mahabharat in genauen metrischen Uebersetzungen aus dem Originaltexte und einigen Abschnitten aus den Vedas. Herausgegeben und mit Vorerinnerungen begleitet von K. J. Windischmann.

      8. 1 Bl., XXXXVI, 312 S., HLdr. d. Zt. m. dreiseitigem Farbschnitt. Erstausgabe. - In seinem Erstlingswerk, der 1816 erschienenen Untersuchung Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache [...], erbrachte Bopp den Nachweis der Zusammengehörigkeit dieser Sprachen aufgrund des Baus ihrer Verbalformen. Trotz vieler Fehler im einzelnen war so der genealogische Zusammenhang einer Reihe von indoeuropäischen Sprachen, auf den es seit Bonaventura Vulcanius Entdeckung von 1597, daß 22 Wörter im Deutschen und Persischen sich gleichen, immer wieder Hinweise gegeben hatte, wissenschaftlich erwiesen. Mit dem Conjugationssystem [...] markiert Bopp den Beginn einer neuen Epoche der Sprachwissenschaft: mit seinen Arbeiten wurde er zum maßgeblichen Wegbereiter der historisch-vergleichenden indoeuropäischen Sprachwissenschaft (DBE). - [...] Bopps Bedeutung liegt darin, daß er mehr als ein Grammatiker war. Er betrachtete vergleichende Sprachforschung als wesentlichen Bestandteil der historischen Erkenntnis. Aus dem Wortschatz der frühesten indoeuropäischen Stämmen gewann er ein zuverlässiges Bild ihres physischen und geistigen Lebens (Carter/Muir, Bücher die die Welt verändern, S. 506f.). - Einband stärker beschabt u. bestoßen. Exlibris a. Innendeckel. Gebräunt u. stockfleckig. - Sehr selten. - PMM 275 Vater 180 Brunet I, 1109 Graesse I, 493 Kosch, Erg.-Bd. II, 271 ADB III, 140 NDB II, 453 Goedeke XVII, 182 vgl. Borst S. 304 (erwähnt das Buch ohne ein Exemplar zu besitzen).

      [Bookseller: Antiquariat Wolfgang Friebes]
 35.   Check availability:     booklooker.de     Link/Print  


        Narrative of a Ten Years Residence at Tripoli in Africa: from the original correspondence in the possession of the family of the Late Richard Tully, Esq. The British Consul. Comprising authentic memoirs and anecdotes of the Reigning Bashaw, his family, and other persons of distinction; also, an account of the domestic manners of the Moors, Arabs, and Turks. Illustrated with a map and several coloured plates.

      First edition. Printed for Henry Colburn, British and Foreign Public Library, Conduit Street, Hanover Square. London. 1816. 4to. xiii, bl., (2), 370pp. Folding map, 5 hand coloured tissue guarded plates. Later half calf, spine in six compartments with raised banding, gilt lettering and motifs, marbled boards, new endpapers. Short detachment of tissue guard and title page to lower gutter. Very occasional spotting.Richard Tully was the British Consul at Tripoli from 1783 to 1793, and, according to the preface, these letters were written by his sister; and attributed to his siter-in-law in the second and third editions. The author's identity has always been a mystery: there is no record of a sister, nor of another female family member residing in Tripoli apart from Mr Tully's wife and two daughters. The final entry is dated April 30, 1795, Gibraltar. "It reads: Since you must have had my letters with the journal of Tripoli…". Louisa Maria Tully (daughter of Richard Tully) married Alexander Simpson on 19 March 1795 in Gibraltar. Her sister, Anne, married Gaspar Gomez de la Serna Perez de Beas, having four children before his death in 1808, residing in Minorca. Both daughters were fluent in Arabic, both were intimate with the court of Tripoli, regarded as daughters of the Court. Mrs Tully may be discounted as the author as she is referred to in the third person. The first person author[s] are variably "we" or "I". Byron admitted plagiarism "by the way, much of the description of the furniture, in Canto Third, [of Don Juan] is Taken from Tully's Tripoli (pray note this)… Remember I never meant to conceal this at all." Abbey Travel 299 Blackmer 1052

      [Bookseller: Paul Haynes Rare Books ABA ILAB]
 36.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Rheinischer Merkur. Erster und zweyter Jahrgang 1814 + 1815. [357 Ausgaben und 7 Beilagen in 2 Bdn]. Bd.1: 1814, No 1-171 + je 1 Beilage zu Nr. 40 + 70. Bd.2: 1815, No 172-357 + je 1 Beilage zu Nr. 172, 198, 245, 278, 329.

      Koblenz, ca 800 S. Hardcover/ Pappband fest gebunden Die Extraausgabe vom 18.1.1816 zur Einstellung des Erscheinens ist nicht vorhanden. Nr. 200 vom 27.2.1815 ist fälschlicherweise mit Nr.201 versehen. Neuerer Bibliothekseinband. Papier vergilbt und braunfleckig. Bd.2: ersten 200 S. und letzte 20 S. wasser- und stockfleckig. Papier gewellt.Guter Zustand Bibl-Ex. Versand D: 3,99 EUR Zeitung Zeitungen

      [Bookseller: Antiquariat Thomas Haker GmbH & Co. KG]
 37.   Check availability:     buchfreund.de     Link/Print  


        Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache. Nebst Episoden des Ramajan und Mahabharat in genauen metrischen Uebersetzungen aus dem Originaltexte und einigen Abschnitten aus den Veda‘s. Herausgegeben und mit Vorerinnerungen begleitet von K. J. Windischmann.

      Frankfurt a. M., in der Andreäischen Buchhandlung, 1816. - Erstausgabe. - „In seinem Erstlingswerk, der 1816 erschienenen ‚Untersuchung Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache [.]‘, erbrachte Bopp den Nachweis der Zusammengehörigkeit dieser Sprachen aufgrund des Baus ihrer Verbalformen. Trotz vieler Fehler im einzelnen war so der genealogische Zusammenhang einer Reihe von indoeuropäischen Sprachen, auf den es seit Bonaventura Vulcanius’ Entdeckung von 1597, daß 22 Wörter im Deutschen und Persischen sich gleichen, immer wieder Hinweise gegeben hatte, wissenschaftlich erwiesen. Mit dem Conjugationssystem [.] markiert Bopp den Beginn einer neuen Epoche der Sprachwissenschaft: mit seinen Arbeiten wurde er zum maßgeblichen Wegbereiter der historisch-vergleichenden indoeuropäischen Sprachwissenschaft" (DBE). - „[.] Bopps Bedeutung liegt darin, daß er mehr als ein Grammatiker war. Er betrachtete vergleichende Sprachforschung als wesentlichen Bestandteil der historischen Erkenntnis. Aus dem Wortschatz der frühesten indoeuropäischen Stämmen gewann er ein zuverlässiges Bild ihres physischen und geistigen Lebens" (Carter/Muir, Bücher die die Welt verändern, S. 506f.). - Einband stärker beschabt u. bestoßen. Exlibris a. Innendeckel. Gebräunt u. stockfleckig. - Sehr selten. - PMM 275; Vater 180; Brunet I, 1109; Graesse I, 493; Kosch, Erg.-Bd. II, 271; ADB III, 140; NDB II, 453; Goedeke XVII, 182; vgl. Borst S. 304 (erwähnt das Buch ohne ein Exemplar zu besitzen). ge Gewicht in Gramm: 1000 8°. 1 Bl., XXXXVI, 312 S., HLdr. d. Zt. m. dreiseitigem Farbschnitt. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Antiquariat Wolfgang Friebes]
 38.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Charter and bye-laws of the Horticultural Society of London.

      4to., vi + 50pp., title and following leaf foxed, contents leaf with repaired closed tear, bound in good contemporary half calf over marbled boards, spine fully gilt with contrasting labels, rebacked with the original spine laid down.Publisher: London: printed for the Society by William Bulmer and Co.Year: 1816Edition:

      [Bookseller: John Drury Rare Books]
 39.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        The Narrative of Robert Adams

      

      [Bookseller: Maggs Bros. Ltd.]
 40.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        THE RATIONAL PRIMER. Embellished with cuts.

      6, 24, 7-12 pages. Illustrated with 32 small wood-engravings. Original plain buff wrappers. 9.5 x 8 cm. The text includes alphabets and syllabaries, and end with the Ten Commandments. Later name and collection number on front pastedown, else a fine copy. Darton G796(3).

      [Bookseller: David Miles]
 41.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Principj ragionati di agricoltura tradotti dal tedesco di A. Thaer in francese da E.V. Crud. E trasportati in italiano, con aggiunta di annotazioni da Luigi Targioni. Tomo primo (... Tomo XIV)

      dalla Stamperia Masi (poi Raffaele Orlando, poi Gio. Batista Seguin), 1816. 8vo (cm. 19,6), 14 Tomi legati in 7 Voll., 199(1) pp. con una tabella rip. f.t.; 192 pp.; 201(1) pp.; 192 pp.; 191(1) pp. con una tabella rip. f.t.; 214 pp., 1 c.nn.; 2 cc.nn., 202 pp., 2 cc.nn. con una tabella rip. f.t.; 198 pp., 3 cc.nn.; 179(1) pp., 2 cc.nn.; 210 pp., 3 cc.nn.; 198 pp., 3 cc.nn.; 215(1) pp., 4 cc.nn.; 208 pp., 4 cc.nn.; 175(1) pp., 3 cc.nn., 34 pp. con 5 tabelle rip. f.t. Legature coeve in mz. pelle con fili, piccoli fregi e titoli oro su tassello al ds. Ottimo esemplare, assai fresco. Rara edizione originale della traduzione italiana di questa opera a carattere economico-scientifico.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Ex Libris s.r.l.]
 42.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Amtsblatt der Königl. Preußis. Regierung zu Münster 1816 (1. Teilband Januar-Juli, der zweite Teilband fehlt; der Titel dieses Jahrgangs ist abweichend vom Reihentitel:"Amts-Blatt für die Provinz Westfalen")- 1820, Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Münster 1822- 1828, 1830-1832, 1835-1836, 1840, 1843, 1845.

      Münster,, 1816-1845. - 336, 12; 34, 448; 34, 422; 40, 408; 34, 386; 13, 498; 14, 370; XV, 448; 16, 590,26; 21, 454; 29, 436, 20; 23, 456, 8; 26, 546; 25, 520, 43; 31, 514; 37, 336; 34, 336; 27, 394; 15, 390, 31, 15; 16, 326, 31, 6, 2, 36; Einbände berieben, bestoßen, angeschmutzt, fleckig und zum Teil mit Verlust des Rückenschilds. Innen durchgehend etwas fleckig, Vereinzelt mit kleinen Fehlstellen. Insgesamt recht ordentliches Leseexemplar. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 20000 [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Göppinger Antiquariat]
 43.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.