The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1708

        Dextra sors docendi & discendi.

      Seu ludus literarius. Quo tirones & juvenes, ex script. s. & opt. auctorum selectissimis sententiis, brevi temporis spatio, sine anxia cura, una cum lingva latina, græca & ebræa, bonos mores quasi ludendo discent. Cui præmissa est introductio, quæ ludi, & dextre informandi rationem diligenter tradit. Skara, A. Kiellberg, 1708. 8:o. (148),256,267-290,(4) s. Nött nära samtida hfrbd med upphöjda bind och defekt röd titeletikett. Röda snitt. Några smärre fläckar och gamla understrykningar. Lätt solkad i marginalerna. Pappersförlust i marginalen på s. 121, 141 och 289. Skuren in i sidrubrikerna med viss förlust på några ställen, värst på s. 226 och 239. Fuktrand i nedre marginalen på s. 283-86. Liten lagning på s. 290. Deltitelbladet "Ludus literarius major" som ska sitta före s.113 sitter på sin ursprungliga plats bland preliminärbladen. Med J. Papes exlibris. J. Elgströms ex.. Ett av de äldsta Skaratrycken. Variant utan tryckfelslista på s. 112. Ett av förorden är daterat "Brunsbo then 20 januarii åhr 1708", så det är väl möjligt att vissa ark av boken tryckts redan 1707 och sålunda samma år som de små cirkulärskrivelser som räknas som de första Skaratrycken. Enligt Sallander utkom dock Adam Rechenbergs "Lineamenta" före denna. Boken, som var tänkt att "med lust/ och lika som med lek/ lära/ jemte latinen, wackra seder", innehåller 1200 ordspråk, -stäv och sentenser på latin, grekiska, hebreiska och svenska och en stor del av texten finns även i svensk översättning. Arbetet inleds med en uppsats där Swedberg förespråkar nya pedagogiska metoder i skolorna vid bl.a. språkinlärning. Boken avslutas med en psalm och två dikter av författaren. Det är imponerande att tryckeriet i Skara redan från början tryckte med såväl fraktur-, antikva- och kursivstilar samt till och med på grekiska och hebreiska. Alla de uppräknade stilarna finns företrädda i denna bok

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 1.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Vitis aquilonia, sive vitae sanctorum regni Sveo-Gothici.

      Emendavit et notis illustravit Ericus Benzelius filius. Uppsala, typis J. H. Werneri, 1708. 4:o. (26),160 s.,76 spalter,77-84 s. + Saga om k. Oloff Tryggwaszon i Norrege hwilken hafwer warit den berömligste och lofligste konungh i norlanden/ och därsammestädes christendomen först och lyckeligst utwidgat. Sammanskrefwen på gammal swenska eller gothiska af Odde Munck som war i Omgeyrum wid Watns-dal norr i Islandh. Nu på nya swenskan/ sampt det latiniske språket öfwersatt af Jacob Jsthmen Reenhielm åhr effter Christi bördh 1691. Historia Olai Tryggwæ filii in Norrigia. Laudatissimi olim & maxime incluti in septentrione regis, qui omnium primus atque maximo cum successu christianam religionem ibidem propagasse fertur. Idiomate gothico s. suevico vetusto primum condita ab Oddo Monacho Islando nunc in linguam hodiernam sueticam, quin & latialem translata a Jacobo Jstmenio Reenhielm. Uppsala, (H. Keyser II), 1691. 4:o. (8),285,(29),1-4,7-116 s. Med en träsnittsillustration i texten på s. 76 i andra pagineringsföljden. Obetydligt nött och ngt fläckigt samtida pergamentbd med senare prydligt handtextad ryggtitel. Rödstänkta snitt. Båda arbetena med endast enstaka spridda småfläckar och några fuktränder. Bitvis lätt solkiga och bruntonade. Främre pärmens insida med E. Sandells exlibris och gamla anteckningar i bläck.. Warmholtz 1660, noten för första arbetet. Collijn 661. Warmholtz 2605. Fiske s. 434. Bibliotheca Rudbeckiana 741. Varken i Collijn eller Fiske är hoppet i andra pagineringsföljden uppmärksammat i andra arbetet. Bland de biograferade helgonaspiranterna i första arbetet märks Ellen av Skövde, helige Torsten från Vättlösa, de flesta biskoparna i Skara, m.fl. Andra arbetet utgavs av Olof Rudbeck och ska enligt Johannes Rudbeck vara tryckt på dennes tryckeri. Collijn anger däremot Keyser. Reenhielms avslutande noter ska enligt Warmholtz ha tryckts redan 1683. Med en hyllningsvers på isländska av Gudmundur Olofsson på den sista sidan av preliminärbladen

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 2.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Und mit netten Kupffern und Abildung der vornehmsten Städte und königlischen Lust-Häusern gezieret.

      1-2. Regensburg, Johann Zacharias Seidels, 1708. 8:o. Engr. portrait,+ (10),+ 1-576, 579-658 pp.+ 21 folding engr. plates; 320,+ (62) pp. Lätt lagning på titelbladet och fuktrand inledningsvis, sid. 33-34 delvis loss, litet hål i marginalen på porträttet. Sammanbunden med: Neuer Schauplatz der gelehrthen Welt, oder Auszüge von allerhand neuen, und zur galanten Gelehrsamkeit gehörigen Schrifften. 1-7. Leipzig, Friedrich Lankischen Erben, 1714. Engr front.,+ 14, 17-87,+ (1); engr. front.,+ (3),+ 90-148, 151-181,+ (1); engr. front.,+ (3),+ 186-276; engr. front.,+ 277-290, 293-371,+ (1); engr. front.,+ (1),+ (blank),+ 373-495,+ (1); engr. front.,+ (1),+ (blank),+ 469-544; engr. front.,+ (1),+ (blank),+ 547-622. Lätt fuktrand i övre marginalen s. 329-622, i yttre marginalen s. 415-622, kraftigare mot slutet. Brunfläckar s. 523. Bläckfläck med någon bokstavsförlust s. 607. Samtida pergamentband med Johannis Zenners initialer "I. Z." präglade i svart på frampärmen med årtalet 1719, blåa snitt. Samt med Johannis Zenners ägaranteckning på frampärmen och ett senare exlibris. Fint exemplar. Warmholtz 209. Andra och bästa upplagan av Goelgels beskrivning av Sverige, och som har försetts med planscherna, vilka ej - vid sidan av porträttet och Drottningholm - återfinns i första upplagan från 1707. Planscherna är med tre undantag nedminskade kopior från Svecia antiqua. Johann Georg Goelgel (1669-1732) var jurist och medlem av rådet i Regensburg

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        De venenis in genere, & in specie exercitatio, videlicet eorum natura, & in corpus agendi modo: atque eadem, pro morbi acuti vel chronici ex iisdem oborientis indole, curandi; & in esculentis, potulentisque indagandi ratione, juxta veterum quorumdam & recentiorum dogmata ad solidorum & fluidorum corporis organici leges mechanicas, deducta & explicata.

      Leiden, apud A. Dyckhuisen, 1708. 12:o. 267,(32) s. Mycket trevligt samtida skinnbd med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg och ljusröd titeletikett. Pärmarna med infärgad och blindpressad spegeldekor samt kantförgyllning. Rödstänkta snitt. Främre falsen och pärmhörnen ngt nötta. Inlagan ngt lagerfläckad och med liten reva på s. 43.. Waller 5836. Andra upplagan utökad med ett index, första utkom året innan. En tredje trycktes 1739 och arbetet utgavs även på svenska 1713. Linder adlades Lindestolpe 1719. Han var bl.a. verksam vid Wiksbergs källa som brunnsläkare, skrev en flora över trakten, en av våra äldsta lokalfloror, och gav ut en "färge-konst". Internationell ryktbarhet fick han genom denna doktorsavhandling som behandlar veneriska sjukdomar. Linder menade bl.a. att sjukdomarna ursprungligen uppkommit genom smitta från babianer och hänvisar till uppgifter i Kiöpings resebeskrivning

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 4.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        A Catalogue of Friends Books; Written by Many of the People, Called Quakers, from the Beginning or First Appearance of the said People.

      London: Printed and Sold by J. Sowle. 1708.. First edition, ii,238pp., cont. calf, rebacked, rubbed.The first Quaker bibliography. "Hereby may be seen, not only what Books have been Printed of the Sufferings which many of the said People underwent, but also the many Warnings to the Governments and Rulers, &c. Concerned..." — Advertisement of verso of title.

      [Bookseller: Forest Books]
 5.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        The Life of Guzman d'Alfarache

      London - Printed for R. Bonwick etc., 1708 Book. Very Good. Hardcover. Leatherbound volume with nine plates and frontispiece. Volume 1 only, of 2 volumes (so the Spanish Rogue complete but no Celestina). Mateo Alemn y de Enero (1547 c1615) was a Spanish novelist and writer. He graduated at Seville University in 1564, studied later at Salamanca and Alcal, and from 1571 to 1588 held a post in the treasury; in 1594 he was arrested on suspicion of malversation, but was speedily released. In 1599, he published the first part of Guzmn de Alfarache, a celebrated picaresque novel which passed through not less than sixteen editions in five years; a spurious sequel was issued in 1602, but the authentic continuation did not appear until 1604. In 1571 he married, unhappily, Catalina de Espinosa, and was constantly in money difficulties, being imprisoned for debt at Seville at the end of 1602. In 1608, Alemn emigrated to America, and is said to have carried on business as a printer in Mexico. His Ortografa castellana (1609), published in that city, contains ingenious and practical proposals for the reform of Spanish spelling. He is the author of a life (1604) of St. Anthony of Padua, and versions of two odes of Horace bear witness to his taste and metrical accomplishment. His most famous work, however, is Guzmn de Alfarache, which was translated into French in 1600, into Italian in 1606, into German in 1615, into English in 1623 by James Mabbe, and into Latin in 1623. Condition: The volume has been rebacked. The binding is tight and firm. There is some wear to the extremities including slight bumping to the corners with some loss to the leatherand rubbing to the boards. Internally the pages are generally clean and bright with the occasional handling mark and mild water stains to the corners of a few pages. There is a small sticker to the front pastedown. The volume has a pipe smoke aroma. Overall the volume is in very good condition..

      [Bookseller: Rooke Books]
 6.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        (BLOCK, MAGNUS GABRIEL von)

      Åtskillige anmärkningar öfwer thessa tiders falske astrologiska/ phantastiska och enthusiastiska prognostiker/ spådomar och prophetier/ beträffande menniskjans wäsende och wandel i gemen; men i synnerhet religions- och statz saker/ förnemligast i the nordiska länder. Såsom ock then andra Christi tilkommelse/ jämwäl sidsta wärldenes ända. Linköping, 1708. 4:o. (24),148,(4) s. & 1 utvikbar träsnittsplansch. Trevligt ngt nött samtida spegelbd med upphöjda bind och stänkta snitt. Pärmarna med infärgade fält och oxiderad dekor inkluderande hörnstämplar med Karl XII:s monogram. Ryggen blekt och flammig och även de lite bågnade pärmarna ställvis ytligt nötta. Försättsbladet saknas och titelsidan lite småfläckig. För övrigt en ovanligt ren inlaga. Den sista paginerade sidan och de följande opaginerade ngt sotfläckiga och med en del spegeltryck. Eftersättsbladet till en del klistrat mot insidan av bakre pärmen och med en smärre reva i inre marginalen. Med Samuel Älfs namnteckning. Från Ericsberg.. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 1225: "Denne tractat har den berömde Didr. von Stade öfversatt, och låtit trycka i Stade 1711". Planschen föreställer en sten funnen på Bråvalla hed. I denna bok får de svenska almanacksutgivarna med sina spådomar och siare som Paracelsus och Nostradamus ordentligt på huden. Magnus Gabriel von Block (1669-1722) hade många strängar på sin lyra, han talade elva språk, var utbildad läkare och en flitig författare. Efter studier i Uppsala och längre utlandsresor, där Block bl.a. lärde känna Leibniz och studerade medicin, utnämndes han till provinsialläkare i Östergötland 1702 och slog sig ned i Norrköping. I flera av sina skrifter bekämpade han vidskepelse och mirakeltro som fortfarande hade ett starkt fäste i Sverige. Lindroth såg Block som en viktig föregångsman till upplysningsidéerna i Sverige. Samuel Älf (1727-99) föddes i Kvillinge socken i Östergötland och inskrevs 18 år gammal som student i Uppsala. Han blev 1753 docent i latin, senare lektor och professor i Linköping där han avslutade sina dagar som domprost. Älfs kunskaper i latin var i samtiden väl kända. Han var medlem av Vitterhetsakademien, Appolini sacra och Utilie dulci och umgicks i de litterära kretsarna kring Hedvig Charlotta Nordenflycht, Creutz och Gyllenborg. Delar av Älfs fina bibliotek skänktes till Linköpings stiftsbibliotek. Övrigt såldes på bokauktion år 1800

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 7.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Helleborus

      This subtly splendid watercolor is by Georg Dionysius Ehret (1708-1770), arguably the finest flower painter of the eighteenth-century Europe. This piece, in fine condition with watercolor over traces of pencil, heightened with touches of bodycolor and gum Arabic on vellum, measures 18.25" x 15", framed. The lower portion of the vellum is inscribed in pen and brown ink, lover center: Helleborus Scapo Sub-unifloro Sub-nudo folus oedatis.Lin./True Black Helebore or Christmas Rose. Ehret's work stands as a preeminent accomplishment of European botanical art, and the reasons for this acclaim are immediately evident in the virtuoso draftsmanship and fine, nuanced coloring of this work. Born in Heidelburg to a market gardener, Ehret began his working life as a gardener's apprentice, eventually becoming a chief gardener for the Elector of Heidelburg and the Margrave of Baden, whose prize tulips and hyacinths he painted. Ehret soon moved on to a number of cities across Europe, collecting eminent friends and important patrons as he traveled. Ehret?s list of benefactors included the most brilliant and celebrated natural history enthusiasts of his day, among whom was Dr. Christopher Trew, a wealthy Nuremberg physician who became his lifelong patron, friend and collaborator. From 1750 until Ehret?s death in 1770, he and Trew collaborated on the publication of the important illustrated volumes Plantae Selectae and Hortus Nitidissimus, both of which added to the rising acclaim for the artist's considerable talents as a botanical painter. Also among Ehret's admirers were the Parisian naturalist Bernard de Jussieu and the great Swedish naturalist Linnaeus, and Ehret's illustrations are some of the first works to reflect the Linnaean system of classification. Ehret was one of the first artists to focus on exotic species from across the Atlantic, and his draftsmanship was so fine that his friend and colleague, the great artist/naturalist Mark Catesby, used at least three of the German painter?s botanical illustrations for his seminal Natural History of Carolina, Florida, and the Bahama Islands. For the engraving of the Canada Lily, Catesby copied an earlier watercolor by Ehret of the Martagon, nearly identical to the example in this set. Today, Ehret?s images are widely considered the most desirable to emerge from that monumental publication, and he collaborated with Catesby in other ways, too, in the compilation of the Natural History, offering advice or adding significant elements to Catesby?s initial compositions. Catesby was influenced greatly by Ehret?s accomplished style, especially in the representation of three dimensionality, but the older artist was never able to attain the same high level of meticulous realism and vitality. Ehret, in turn, drew on a number of Catesby?s discoveries and observations in his own work. Unlike Catesby, Ehret was never able to travel to America, but became fascinated with examples of New World flora that he saw in English natural history collections, such as that of Peter Collinson, a friend and patron of both artists. Painted just at the time of the publication of Catesby?s Natural History, these five watercolors are spectacular early representations of American flora. In England, where he eventually settled, Ehret became the only foreigner to be elected a Fellow of the Royal Society. Though Ehret's work is best known through printed illustrations done in collaboration with Trew, even his impressive engravings cannot compare with the vibrancy, color, and detail of the original paintings. Only in his remarkably sensuous and accurate watercolors is the full extent of his mastery and sensitivity clear. Ehret's delicate modulations of tone and shadow bring a vitality to these exquisite original watercolors, belying their ostensibly documentary purpose. His distinctive style transcends scientific illustration, achieving a level of beauty that has rarely been equaled in the history of botanical art.

      [Bookseller: Arader Galleries]
 8.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        [In Greek: OURESIPHOITES] HELVETICUS SIVE ITINERA ALPINA TRIA: IN QUIBUS INCOLÆ, ANIMALIA, PLANTÆ. MONTIUM ALTITUDINES BAROMETRICÆ, CŒLI & SOLI TEMPERIES, AQUÆ MEDICATÆ, MINERALIE, METALLA, LAPIDES FIGURATI, ALIAQUE FOSSILIA …

      Londini: Impensis Henrici Clements, 1708.. Three parts in one volume. [6],57,[1];[2],72;[2],22pp. Quarto. Modern marbled boards, gilt labels, vellum tips. Fine engraved dedicatory frontis and printed title to each part, plus 41 engraved plates (some folding), but in spite of a European bookseller's declaration that it has been collated and is complete, wanting the portrait and one large folding plate. Occasional light foxing and scattered light tanning, a few minor isolated spots, lower edge of third frontis shaved very slightly, plates XII-XIV in part II bound slightly out of sequence; otherwise a very good, crisp copy. First edition. Although each part is separately paginated and has its own register, the parts are customarily found conjoined. A significant account of the Swiss scientist/naturalist's surveys of the Alps, dedicated to the Royal Society. The execution of the fine plates was accomplished partially at the expense of various fellows of the Society, including Sir Isaac Newton, whose imprimatur appears in the cutline beneath each frontispiece. Similar credits to other members accompany some of the other plates. An expanded account of his travels, including the essentials from this work, appeared in four volumes in Leyden in 1723. In the years leading up to his death, Scheuchzer expended considerable energy on his mammoth, and profusely illustrated PHYSIQUE SACRÉE (1731- 5), endeavoring to reconcile his observations as a scientist with Biblical accounts. ESTC T153690. BRUNET V:198.

      [Bookseller: William Reese Company - Literature ABAA-]
 9.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The Whole Works Of Rabelais, M.D. In Two Volumes, Or, The Lives, Heroic Deeds and Sayings Of Gargantua & Pantagruel. Done out of French by Sir Thomas Urchard, Knight, Mr. Motteaux, and Others

      London: James Woodward, 1708. First collected English Edition. leather_bound. Contemporary full brown calf rebacked, original spine laid-down. 2 vols. one. Very good./No Dust Jacket. 532 [8] [*1,B8-Uu8]. 20 x 12.5 cm. Frontispiece portrait. Index. Rabelais, Renaissance humorist, using the name Aclofribas Nasier [an anagram of his name] published his first book, "Pantagruel," the start of the "Gargantua" series that was completed in four novels -- a chronicle of farce, peppered with broad popular humor mocking asceticism and oppressive religious and political forces. Generally clean and sound internally, early small initials margin of frontispiece and in margin of second title, corner wear.

      [Bookseller: Royoung bookseller, Inc.]
 10.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The Book of Common Prayer, and Administration of the Sacraments, and other Rites and Ceremonies of the Church, According to the Use of The United Church of England

      Oxford: University Printers, 1708. Leather Bound. Very Good +. 5 x 7 3/4 inches. 8vo. A - BB (8 leaf quires) + 52 engravings. Lacks A1 (title page). Griffiths 1708/4. Bound with: Sternhold, Thomas and John Hopkins. The Whole Book of Psalms, Collected into English Metre. London: Printed by William Pearson, for the Company of Stationers, 1708. A - H (8 leaf quires) + I (4 leaf quire) + 2 rfep. First Pearson edition. ESTCT194819. Both works printed in two columns and red ruled throughout. Marbled endpapers. Pages bright and clean, with a few quires slightly extended. Bound in full black morocco with two brass clasps present and working. All page edges gilt and gauffered. Slight separation at top of front hinge and boards slightly warped. A very nice highly illustrated English BCP with fifty-two engravings, gauffered edges and clasps.

      [Bookseller: St. Wulfstans Books]
 11.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        A Report of Divers Cases in Pleas of the Crown, Adjudged and Determined; In the Reign of the Late King Charles II. With Directions for Justices of the Peace and Others . . . From the Original Manuscript, under his own Hand [etc.]

      . Contemporary calf, rubbed but still presentable. Printed for Isaac Cleave, next Door to Serjeants-Inn [etc.], London, 1708.

      [Bookseller:  Meyer Boswell Books, Inc.]
 12.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        BIBLIA SACRA SIVE TESTAMENTUM VETUS ET NOVUM. Ex Linguis Originalibus in Linguam Latinam. Translatum, additis capitum summariis et partitionibus à Sebastiano Schmidt.

      Argentorati (Strassbourg), 1708. Full calf with raised bands on spine and richly gilt ornamentation. Boards in English Binding. Engraved frontispiece and titlepage.. A beautiful and sound copy.(Porto kr. 40,- på brevforsendelser i Danmark)

      [Bookseller: Bøger & Kuriosa]
 13.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Zur geheimen Erläuterung des damaligen Zustandes der Historie und des Landes von Sachsen.

      Köln, Johann Martenau, 1708. 8:o. (16),+ 296 s. Enstaka småfläckar. Välbevarat samtida skinnband, guldornerad rygg med upphöjda bind och senare prydlig blå titeletikett, pärmarna med spegeldekor, något senare för- och eftersättsblad. Överstruken namnteckning på titelbladet. Fint exemplar ur Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris. Warmholtz 8496. Innehåller hemliga handlingar rörande Karl XII:s fälttåg i Sachsen. De sträcker sig fram till februari 1707 och behandlar delvis fredsförhandlingarna i Altranstädt. Boken blev förbjuden i Sachsen

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 14.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        [The Northern Celestial Hemisphere, with the Terrestrial Hemisphere beneath] Hæmisphærium stellatum boreale cum subiecto hæmisphærio terrestri

      Amsterdam: G. Valk & P.Schenk, 1708. Copper-engraved celestial map, with full original colour, later marginal colour. 19 3/4 x 22 3/4 inches. One of the finest and most highly decorative celestial charts ever produced, from the Valk & Schenk edition of Cellarius This composition, of great artistic élan, presents a view of the constellations of the Northern Sky superimposed over the North Pole, Europe and northern Asia. It is from the Harmonia Macrocosmica seu Atlas Universalis et Novus (Harmonious Universe or New and Universal Atlas) by Andreas Cellarius, the finest celestial atlas ever produced. According to Classical astronomy, championed by Aristotle and Ptolemy, the stars were mounted on a huge, transparent crystal sphere that was part of a geocentric system, in which all of the stars and planets revolved around the Earth. The present image was first engraved in 1660 by Jan Janssonius, during the great era of Dutch map-making, a period that saw the perfection of the art of representing scientific ideas in graphic form through engraving. It was reprinted by Janssonius in 1661, and again in 1708 by Gerard Valk and Petrus Schenk, who added their names to the plates. Andreas Cellarius was born in about 1596 in Neuhausen, a small town near Worms in the Rhine- Hesse region of Germany. From 1625 to 1637 Cellarius worked as a schoolmaster in Amsterdam and The Hague, and in 1637 moved to Hoorn, where he was appointed as headmaster or rector of the Latin School. He published a number of works during his lifetime, but the last and greatest was the Harmonia Macrocosmica. Cellarius resigned from his post as headmaster in early 1665 and died in Hoorn in November of the same year. Koeman, Atlantes Neerlandici, Cel. 3

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books ]
 15.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        A General History of all Voyages and Travels throughout the Old and New World,

      London, printed for Robert Curll, 1708. pp (x), 364, (8), frontispiece, 5 plates, 1st ed., very fine in contemporary full calf, hinges cracked but holding. Bookplate of Phillipps de Isle and contemporary former owner's name on rear end paper, 'Jane Phillipps, Wm Phillipps His Book nano Domini 1708 march 9th.' Mostly on the Spanish New World with much on the Caribbean, particularly Cuba, Hispaniola and Jamaica.

      [Bookseller: Pennymead Books]
 16.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        Das in Natur- und Kunst-Sachen neu-eröffnete Kaufmanns-Magazin, wworinnen eine ausführliche Beschreibung / aller Gold/Silber/Kupffer/Messing/Zinn/Stahl/Eisen/Holz/Steine/Seiden/Wollen/Leinen und anderer Medicinal-Waaren / welche denen dreyen Reichen der Natur ihren Ursprung ziehen.

      8°. (22), 1428 S., S. 1000-1007. Lederbd. d. Zt. mit 2 Metall-Schliessen(Rücken erneuert unter Verwendung des blindgepr. Orig.-Leders)., Erste Ausgabe. - " ... Unter welchen letztern nun schon gegenwärtiges Kauffmanns-Magazin sich befindet, an dessen Nutzen so vielweniger zu zweiffeln, als selbiges nicht allein denen Herren Kauffleuten, Apotheckern und Materialisten zu ihren grossen Vortheil, vielen andern Personen aber zu ihrer Speculation und Belustigung, ja selbst denen Herren Gelehrten vornehmlich aber denen, die sich um die Einführung der Manufacturen bemühen, fast unentbehrlich seyn kan." (Vorrede). - S. 1059 mit hinterlegter 2 x 3 cm Fehlstelle (mit Textverlust), s. 921 mit restauriertem Einriss. Fl. Vorsatz u. Schmutztitel etwas knitterfaltig. Durchgehend gebräunt u. vereinzelt stockfleckig.

      [Bookseller: EOS Buchantiquariat Benz]
 17.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.